Algemene voorwaarden

Ondergetekende heeft kennis genomen van het feit dat elke natuurlijke persoon die in België een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige activiteit moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en iedere bijkomende activiteit onmiddellijk moet laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hij is ook op de hoogte van de mogelijke geldboetes bij laattijdige aansluiting of registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap voor die geldboetes.

Ondergetekende is wettelijk verplicht om iedere wijziging in zijn situatie binnen een termijn van 14 dagen mee te delen aan Acerta Sociaal Verzekeringsfonds en/of om binnen de termijn van één maand een verzoek te richten tot Acerta Ondernemingsloket om zijn gegevens aan te passen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ondergetekende geeft Acerta Ondernemingsloket de toestemming de inschrijving van zijn/haar onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen te regulariseren, moest hierbij een inbreuk op de vestigingswetgeving worden vastgesteld.

Wanneer ondergetekende een onvolledig dossier indient en/of niet reageert op de vraag tot bijkomende informatie, gaat Acerta Ondernemingsloket ervan uit dat deze afziet van de aanvraag en wordt het dossier afgesloten door Acerta Ondernemingsloket.

Door deze inschrijving op een dienst van Acerta worden jouw gegevens verwerkt en opgeslagen volgens de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de onderneming”. Je hebt op grond van de wet van 8 december 1992 het recht op toegang tot deze gegevens, om verbeteringen aan te laten brengen en de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen te verkrijgen.

Ondergetekende geeft volmacht aan:

Acerta Ondernemingsloket

  • Om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op het beheer van zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of van de aangevraagde aanvullende diensten en om hem te informeren over de andere diensten van de Acerta-groep. Een volledige lijst van de verschillende Acerta vennootschappen en verenigingen kan teruggevonden worden op www.acerta.be. Acerta zal alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens door hem toevertrouwd aan haar te beschermen. Zo verbindt Acerta er zich toe om zijn gegevens op die manier te beveiligen dat derden geen data kunnen consulteren en/of wijzigen.

Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

  • Om zijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van het beheer van zijn sociaal statuut en om hem te informeren over de andere diensten van de Acerta-groep. Een volledige lijst van de verschillende Acerta vennootschappen en verenigingen kan teruggevonden worden op www.acerta.be. Acerta zal alle nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens door hem toevertrouwd aan haar te beschermen. Zo verbindt Acerta er zich toe om zijn gegevens op die manier te beveiligen dat derden geen data kunnen consulteren en/of wijzigen.

Acerta Ondernemingsloket en Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

  • Om toegang te verlenen tot zijn dossiergegevens aan de andere ondernemingen van de Acerta-groep, met het oog op een efficiënte, geïntegreerde dienstverlening in het kader van zijn sociale en fiscale verplichtingen en op de promotie van hun eigen diensten.
  • Om zijn gegevens te verwerken in een globale, anonieme statistiek
  • Om zijn dossiergegevens en attesten mee te delen aan de door hem opgegeven boekhouder/accountant
  • Om zijn dossiergegevens te laten wijzigen door een door hem opgegeven boekhouder/accountant

Ondergetekende heeft steeds het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen. Hij kan ook steeds zijn volmachten herroepen met een schriftelijke kennisgeving. 

Voor de diensten die aangevraagd worden voor Acerta Sociaal Secretariaat en/of Acerta Sociaal Verzekeringsfonds zullen door Acerta Ondernemingsloket geen kosten aangerekend worden. Indien er toch kosten verbonden zijn aan deze dienst(en) zullen deze door de betreffende vereniging gefactureerd worden.

Ondergetekende heeft in zijn aanvraag verklaard dat de gegevens in dit formulier volledig en correct zijn. De verplichtingen van Acerta zijn beperkt tot de formaliteiten die in dit formulier opgesomd zijn.

De gebruiker van de tool is zich ervan bewust dat wijzigingen aan het dossier van zijn cliënteel impact kunnen hebben op de berekening van de sociale bijdragen. Hij is verantwoordelijk voor een correcte ingave van de gegevens.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)