Updates en veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je altijd het belangrijkste nieuws voor zelfstandigen rond de coronamaatregelen en een overzicht van alle veelgestelde vragen (FAQ) per thema.

Mijn coronavraag

Door de uitzonderlijke situatie, zijn wij tijdelijk telefonisch niet bereikbaar in de namiddag. Zo hebben we meer tijd om sneller jullie vele (aan)vragen te verwerken. Alle corona-gerelateerde vragen kan je steeds stellen via de onderstaande link. Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk.

Stel je coronavraag
Test: Op welk type overbruggingsrecht heb ik recht in 2020?

Test: Op welk type overbruggingsrecht heb ik recht in 2020?

Met de voortdurend veranderende maatregelen, is het niet altijd zo duidelijk op welke uitkering je mogelijks aanspraak maakt. Onze tool kan je hier gelukkig bij helpen. Beantwoord enkele korte vragen en kom te weten welke type overbruggingsrecht van toepassing is op jouw persoonlijke situatie met de linken naar de juiste info en aanvraagformulieren.

Start

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je per thema de meestgestelde vragen door zelfstandigen rond het coronavirus. 

Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Welke steunmaatregelen zijn er voor zelfstandigen?

Ben je zelfstandige en ervaar je moeilijkheden om je werk uit te voeren? Ook voor jou heeft de regering maatregelen voorzien. Een actueel overzicht van de steunmaatregelen voor zelfstandigen vind je hier:

Verplichte sluiting en mogelijke heropening

Steunmaatregelen en de KBO

Overzicht:

Ik organiseer afhaalmaaltijden met mijn restaurant. Ik heb tijdelijk een webshop. Moet dit ook geregistreerd worden in de KBO?

Neen, dit moet niet extra geregistreerd worden. Er wordt een tijdelijke versoepeling ingevoerd van de regels met betrekking tot de inschrijvingsplicht van economische activiteiten in de KBO. Ondernemingen die hun activiteiten op een andere manier organiseren omwille van de sluitingsverplichting, moeten deze niet door een ondernemingsloket in de KBO laten registreren.

Enkele voorbeelden : een restaurantuitbater die tijdelijk afhaalmaaltijden klaarmaakt of maaltijden thuisbezorgt, een kleinhandelaar die tijdelijk een webshop begint, ….

Opgelet: deze regeling geldt enkel voor dié activiteiten die op 18 maart 2020 voor de betrokken onderneming reeds in de KBO geregistreerd stonden en die op een andere manier georganiseerd worden. Nieuwe activiteiten moeten nog steeds via een erkend ondernemingsloket in de KBO opgenomen worden.

Blijft men ook in de toekomst de tijdelijke activiteiten verder zetten, dan moeten ze wel in de KBO ingeschreven worden.

Daaruit vloeit voort dat een onderneming die nu als nieuwe activiteit mondmaskers gaat maken en/of verkopen, deze activiteit moet opnemen in haar activiteitenlijst. Voor supermarkten en superettes kunnen we stellen dat deze activiteit onder het aanbod van "algemeen assortiment" valt.

Mijn onderneming is gedwongen gesloten, maar ik maak nu tijdelijk mondmaskers. Moet ik deze activiteit laten registreren in de KBO?

Het maken van mondmaskers moet als een nieuwe activiteit beschouwd worden en moet worden opgenomen in de activiteitenlijst in de KBO.

Voor supermarkten en superettes kunnen we stellen dat deze activiteit onder het aanbod van "algemeen assortiment" valt.

Ik vroeg de compensatiepremie aan, maar werd naar Acerta doorverwezen omdat mijn onderneming blijkbaar niet correct ingeschreven staat in de KBO.

De vrije beroepen (advocaten, kinesisten, …) moeten een ondernemingsnummer hebben sinds 2009. Maar in heel wat gevallen is er geen volledige inschrijving gebeurd (geen bankrekeningnummer, vestiging met activiteiten, …

Er zijn twee mogelijkheden om dit recht te zetten :

 • Acerta brengt dit snel voor jou in orde tegen een dossierkost van 89,50 euro
 • Je zet het zelf recht via volgende website: https://economie.fgov.be/nl 

Overbruggingsrecht - Algemene vragen

Overzicht

Je krijgt het crisis-overbruggingsrecht. Welke activiteiten zijn nog toegestaan?

Als je onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan kan je van maart 2020 tot en met januari 2021 het crisis-overbruggingsrecht “gedwongen sluiting” krijgen. Voor de maanden oktober tot januari is er zelfs een dubbele uitkering voorzien.

Tijdens deze verplichte sluiting mag je geen andere activiteiten uitoefenen op de volgende uitzonderingen na:

 • Takeaway
 • Click&collect
 • Nachtwinkels

Mag je tijdens de sluiting van je zaak een loontrekkende activiteit opstarten?

Bijvoorbeeld : een kapster gaat tijdens de sluiting van haar zaak als loontrekkende werken in een woonzorgcentrum.

Aanvankelijk nam de FOD Sociale Zekerheid het standpunt in dat een loontrekkende activiteit niet combineerbaar was met het crisis-overbruggingsrecht. De FOD komt hier nu op terug: de uitoefening van een loontrekkende activiteit is op zich geen beletsel. Maar wanneer je hierdoor zelfstandige in bijberoep wordt, kan dit wel een impact hebben op het bedrag van je uitkering. 

Ik herneem mijn activiteit naar aanleiding van de exitstrategie. Wat betekent dit voor mijn overbruggingsrecht?

Afhankelijk van de sector waarin je werkt, mag je je activiteit hernemen vanaf een bepaalde datum.

Wie onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, krijgt het overbruggingsrecht voor elke maand waarin er minstens één dag geen activiteit mocht uitgeoefend worden. Diegene die dus pas mochten herstarten in de loop van juni krijgen het crisis-overbruggingsrecht tot en met de maand juni.

Voor de vrijwillige sluitingen blijft de regel dat je het overbruggingsrecht krijgt voor elke maand waarin je de activiteit minstens 7 dagen onderbreekt. Het overbruggingsrecht voor vrijwillige sluitingen liep tot en met augustus.

Zelfstandigen, die tot 3 mei of later onder de verplichte sluitingsmaatregelen vielen, kunnen vanaf de maand na de heropstart onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen.

Hoe kan ik het overbruggingsrecht aanvragen?

Je kan je aanvraag enkel indienen door het online vereenvoudigd webformulier in te vullen. Dit wordt automatisch naar het juiste regionale kantoor gestuurd. De uitkering voor een bepaalde maand wordt betaald op de eerste woensdag van de volgende maand.

Kan je het overbruggingsrecht combineren met de hinderpremie?

Je kan beide uitkeringen inderdaad combineren. Dit geldt zowel voor de Vlaamse hinderpremie als voor de premies van het Waalse en Brusselse gewest.

Kan je het overbruggingsrecht combineren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

 • Je bent een volledige maand arbeidsongeschikt. In dit geval heb je geen recht op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Je hebt wel recht op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds voor de volledige maand arbeidsongeschiktheid.
 • Je bent geen volledige maand arbeidsongeschikt. Stel je bent arbeidsongeschikt, je herneemt je activiteit en dan moet je je activiteit onderbreken door de coronacrisis. In dit geval kan je beide uitkeringen cumuleren. Stel dat je je activiteiten al onderbroken had door de coronacrisis en je wordt ziek tijdens de onderbreking. In dat geval krijg je het overbruggingsrecht voor iedere maand waarin je voldoet aan de voorwaarden, maar je ziekte-uitkering wordt pas toegekend vanaf de maand na de start van de ziekte. In de maand waarin je ziek geworden bent, krijg je dus nog geen ziekte-uitkeringen.
 • Je bent arbeidsongeschikt en je hebt een toegelaten activiteit als zelfstandige. In dit geval heb je nooit recht op het overbruggingsrecht. Als je je zelfstandige activiteit moet onderbreken door de coronacrisis, kan je wel terugvallen op het volledige bedrag van de ziekte-uitkering. Hiervoor neem je zo snel mogelijk contact op met je ziekenfonds.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering ligt even hoog als het overbruggingsrecht. Op maandbasis bekeken, verlies je dus niets als je geen overbruggingsrecht kan krijgen omwille van je arbeidsongeschiktheid.

Maar als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebt als samenwonende zonder gezinslast dan ligt je uitkering wel lager dan het overbruggingsrecht. Om die reden heeft de federale regering een aanvullende crisisuitkering voorzien voor wie ten vroegste arbeidsongeschikt geworden is op 1 maart of vanaf deze datum een beroepsactiviteit begonnen is met toelating van de adviserend geneesheer. Deze crisisuitkering wordt uitbetaald door je ziekenfonds bovenop je arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de periode van 1 maart tot en met 31 december 2020.

Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen op het overbruggingsrecht?

De FOD Financiën heeft hierover twee fiscale circulaires uitgevaardigd:    

Hieronder volgt een samenvatting van deze circulaires.  We bespreken niet enkel de fiscale behandeling van de verschillende soorten overbruggingsrecht, maar ook het gevolg voor de sociale bijdragen.

Winsten en baten

Crisis-overbruggingsrecht - luik gedwongen/vrijwillige onderbreking

Belastingheffing tegen het afzonderlijke tarief van 16,5%. In specifieke gevallen, wanneer de 4 * 4 regel van art. 171, 4°, b), WIB 92 wordt overschreden, moet de belastingplichtige een uitsplitsing maken tussen twee bedragen, waarvan één belastbaar is tegen het afzonderlijke tarief van 16,5% (behalve voor de gunstigere gezamenlijke belastingheffing) en het saldo tegen het gezamenlijke tarief (progressief aanslagtarief - GBI).

Voor deze uitkering wordt een fiscale fiche 281.50 opgemaakt.

Aangiftecodes :

Kwalificatie van de inkomsten

Afzonderlijk belastbaar deel

Gezamenlijk belastbaar deel

Winsten (vak XVII)

1605/2605

1610/2610

Baten (vak XVIII)

1655/2655

1661/2661

Deze bedragen worden opgenomen in de berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen.

De financiële uitkering van het crisis-overbruggingsrecht (luik gedwongen/vrijwillige onderbreking) wordt dus niet als een vervangingsinkomen beschouwd in de fiscale zin van het woord (art. 146-154, WIB 92).

Heropstart-overbruggingsrecht

Voor zelfstandigen, die hun inkomsten aangeven als winsten of baten, wordt het heropstart-overbruggingsrecht op dezelfde manier belast als voor de bedrijfsleiders.

Bedrijfsleiders

Voor de bedrijfsleiders geldt dezelfde fiscale behandeling voor alle vormen van het overbruggingsrecht:

 • Het crisis-overbruggingsrecht - luik gedwongen/vrijwillige onderbreking
 • Het heropstart-overbruggingsrecht

Voor deze categorie worden deze uitkeringen beschouwd als een vervangingsinkomen belastbaar tegen het progressieve tarief (GBI).

Voor deze uitkeringen wordt een fiscale fiche 281.18 opgemaakt.

Aangiftecodes

Deze bedragen moeten vermeld worden onder de aangiftecodes 1271/2271 (vak IV wedden, lonen, ....).

Deze bedragen worden niet aan opgenomen in de berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen.

De meewerkende echtgenoten

Voor de meewerkende echtgenoten zijn de uitkeringen in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht, niet belastbaar. Ze moeten dus niet vermeld worden in de aangifte.

Dit geldt zowel voor het crisis- als voor het heropstart-overbruggingsrecht.

Op deze uitkeringen zijn ook geen sociale bijdragen verschuldigd.

Wanneer krijg je een verhoogde uitkering met gezinslast?

Als je gezinslast hebt, dan krijg je een uitkering van  1 614,10 euro per maand. Zonder gezinslast krijg je 1 291,69 euro.

Het begrip 'gezinslast' wordt begrepen als gezinslast in de ziekteverzekering. Je moet minstens één persoon ten laste hebben bij je ziekenfonds (echtgeno(o)t(e), samenwonende, ouder, grootouder, kind, …).

Heb je enkel fiscaal iemand ten laste, dan kom je niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering.

Je moet je zaak niet verplicht sluiten. Welke activiteiten zijn nog toegestaan?

Als je niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, maar je beslist vrijwillig om je activiteiten tijdelijk stop te zetten, dan kan je tot en met augustus het crisis-overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” krijgen. Hiervoor moet je je activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand onderbreken. In dat geval mag je enkel nog taken van gering belang uitoefenen. Het gaat hier om taken, die nodig zijn voor het voortbestaan van je onderneming, zoals telefoons opnemen of e-mails versturen.

Bijvoorbeeld :

 • Een paardenfokker zet zijn activiteiten tijdelijk stop. Tijdens deze onderbreking mag hjj geen paarden verkopen, maar hij mag zijn dieren nog wel verzorgen omdat dit kadert in het voortbestaan van zijn bedrijf

Meer info over de taken die wel of niet toegelaten zijn, kan je vinden op : info-coronavirus.be/nl/faqs

Wat als je twee verschillende activiteiten hebt?

We maken een onderscheid tussen de volgende situaties.

Beide activiteiten vallen onder de gedwongen sluitingsmaatregelen

Als beide activiteiten onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, is er recht op het crisis-overbruggingsrecht. Voor oktober tot december kan er dan zelfs recht zijn op een dubbele uitkering.

De activiteiten moeten volledig stopgezet worden. Enkel de volgende uitzonderingen zijn toegelaten:

 • Take-away
 • Click&collect

Voorbeeld : een kapper heeft ook een schoonheidssalon. Beide zaken moeten verplicht sluiten, maar zij verkoopt nog online producten uit het kapsalon en schoonheidssalon. Er is recht op het dubbele overbruggingsrecht voor november.

Beide activiteiten hangen af van een sector die gedwongen moet sluiten

Als beide activiteiten voor minstens 60% afhangen van een sector die gedwongen moet sluiten, dan is er recht op het crisis-overbruggingsrecht.

Worden de activiteiten volledig stopgezet, dan is er recht op een dubbele uitkering. Worden de activiteiten slechts gedeeltelijk stopgezet, dan is er recht op de enkele uitkering.

Eén activiteit moet gedwongen sluiten en de andere niet

Als de hoofdactiviteit onder de gedwongen sluitingsmaatregelen valt (of er voor minstens 60% van afhankelijk is) en de nevenactiviteit niet, dan is er geen recht op het crisis-overbruggingsrecht. In dat geval kan er wel recht zijn op het heropstart-overbruggingsrecht als alle voorwaarden vervuld zijn.

Maar als de nevenactiviteit onder de gedwongen sluitingsmaatregelen valt (of ervan afhankelijk is) en de hoofdactiviteit mag open blijven, dan is er geen recht op het crisis-overbruggingsrecht en ook niet op het heropstart-overbruggingsrecht. Er kan in dat geval enkel bekeken worden of het klassiek overbruggingsrecht kan toegekend worden als alle activiteiten stopgezet zijn.

Voorbeelden :

- Een zaakvoerder van een sportcentrum (hoofdactiviteit) heeft ook een kine-praktijk (nevenactiviteit)
. Het sportcentrum is gesloten, maar de kine-praktijk blijft open. Heropstart-overbruggingsrecht is mogelijk.
- Een kinesist (nevenactiviteit) geeft ook fitnesslessen aan huis (hoofdactiviteit)
. Heropstart-overbruggingsrecht is mogelijk.
- Een kinesist (hoofdactiviteit) geeft ook yogalessen (nevenactiviteit). Geen crisis- of heropstart-overbruggingsrecht. Eventueel wel recht op het klassiek overbruggingsrecht als hij alle activiteiten stopzet.

Je hebt een vennootschap. Welke handelingen zijn nog toegestaan?

De onderbreking van de activiteiten wordt individueel beoordeeld voor iedere zelfstandige afzonderlijk. Dit is ook zo in het kader van een vennootschap.

Als de activiteit van de vennootschap onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan heeft iedere zaakvoerder, bestuurder en werkende vennoot recht op het overbruggingsrecht ongeacht het aantal dagen sluiting.

Als de activiteit van de vennootschap niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan moet iedere zelfstandige afzonderlijk zijn activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen per maand onderbreken. De vennootschap zelf moet in dit geval niet noodzakelijk sluiten. Dit crisis-overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” liep tot en met augustus.

Bijvoorbeeld : Een crèche onder de vorm van een BV blijft open en beide bestuurders onderbreken hun activiteit ieder om beurt gedurende 7 dagen door de daling van het aantal kindjes. Beide kunnen het overbruggingsrecht krijgen.

Zelfstandige en meewerkende partner – moeten ze allebei stoppen?

Als de activiteit onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan moeten ze allebei hun activiteit stopzetten om het overbruggingsrecht te krijgen.

Als de activiteit niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, dan worden beide dossiers afzonderlijk bekeken. Als de meewerkende partner minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand stopt, kan zij het overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” krijgen tot en met augustus. Het is niet nodig dat de zelfstandige zijn activiteiten ook stopzet. Als ze allebei hun activiteit stopzetten, dan krijgen ze allebei het overbruggingsrecht.

Wat is het effect van mijn eindafrekening op het overbruggingsrecht?

Als zelfstandige in hoofdberoep heeft je eindafrekening over 2020 geen enkel effect op je overbruggingsrecht. 

Voor zelfstandigen in bijberoep, artikel 37, studenten en gepensioneerden kan er wel een effect zijn.

 • Als je momenteel voldoet aan alle voorwaarden en je hebt het overbruggingsrecht voor één of meerdere maanden gekregen, dan zal je eindafrekening hier niets aan veranderen. Als bij je eindafrekening dus blijkt dat je teveel bijdragen betaald hebt in 2020 en je krijgt je bijdragen (gedeeltelijk) terugbetaald, dan zal dit niet leiden tot een terugvordering van je overbruggingsrecht.
 • Als je vandaag geen recht hebt omdat je sociale bijdragen te laag liggen, kan er wel recht ontstaan bij de eindafrekening. Als op dat moment blijkt dat het inkomen van 2020 toch hoog genoeg was voor het overbruggingsrecht, zullen wij de uitkeringen met terugwerkende kracht uitbetalen. Dit zal wellicht pas in de loop van 2022 zijn, van zodra de fiscus ons het definitief inkomen van 2020 meedeelt. Belangrijk is wel om nu al je aanvraag te doen, zodat de aanvraagtermijn gerespecteerd is.

Moet je als bedrijfsleider je bezoldiging stopzetten om het overbruggingsrecht te krijgen?

Neen, de bezoldigingen mogen doorlopen, zowel voor de bedrijfsleider als voor de werkende vennoot. Hetzelfde geldt voor de voordelen van alle aard.

Mag ik mijn personeel in dienst houden tijdens de sluiting?

Zelfstandigen die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, moeten hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken om het overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” te krijgen. Deze maatregel liep tot en met augustus.

Enkel taken van gering belang, nodig voor het voortbestaan van de onderneming, zijn toegelaten tijdens de sluiting.

In principe mag je ook geen personeel in dienst houden tijdens de sluiting. Deze moeten op tijdelijke werkloosheid gezet worden.

Alleen wanneer het personeelslid nodig is in het kader van het voortbestaan van de onderneming, mag deze in dienst blijven.

Bijvoorbeeld :

 • Een paardenfokker mag één personeelslid in dienst houden om de dieren te verzorgen tijdens de sluiting van de zaak.
 • Een boekhouder mag geen personeel meer in dienst houden tijdens de sluiting van zijn zaak.

Welke objectieve elementen kan ik voorleggen vanaf juli?

Het crisis-overbruggingsrecht wegens vrijwillige sluiting liep van maart tot en met augustus. Bij verplichte sluiting loopt de maatregel nog tot en met december.

Wie niet langer onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, heeft maar recht op een uitkering als de activiteit tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand wordt onderbroken ten gevolge van COVID-19. Vanaf juli moeten er objectieve elementen voorgelegd worden om de link met COVID-19 te staven.

Enkele voorbeelden :

 • een aanzienlijke daling van het aantal reserveringen of bestellingen, waaruit blijkt dat een heropstart niet rendabel zou zijn
 • een overzicht van de leveringen of annulaties waaruit blijkt dat er onderbroken periodes van minstens 7 dagen zijn
 • een vergelijking van de bestellingen/leveringen voor en na corona, waaruit een sterke daling van de inkomsten blijkt
 • een vergelijking van de BTW-aangifte van 2020/2 en de BTW-aangifte voor corona waaruit een sterke daling van de inkomsten blijkt
 • een overzicht van de dalende verkoopcijfers in vergelijking met de kosten
 • een overzicht van de omzetcijfers en kosten voor corona en schatting van de omzetcijfers en kosten bij een heropening, waaruit blijkt dat de heropening niet rendabel zou zijn.

Ik moet in quarantaine. Kan ik het overbruggingsrecht krijgen?

Zelfstandigen, die in quarantaine moeten zonder dat ze ziek zijn, konden het crisis-overbruggingsrecht 'vrijwillige sluiting' krijgen tot en met augustus. Vanaf september kunnen zij een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht (derde pijler - gedwongen onderbreking - gebeurtenis met economische impact).

Zelfstandigen, die in quarantaine moeten omdat ze ziek zijn, kunnen het overbruggingsrecht niet krijgen. Zij kunnen wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij hun ziekenfonds.

Om het klassieke overbruggingsrecht te krijgen, moet de zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen volledig onderbroken worden en moet de zelfstandige een attest van quarantaine voorleggen. Dit kan gaan om een attest op eigen naam of om een attest op naam van een persoon die op hetzelfde adres ingeschreven staat. Daarnaast moet ook voldaan worden aan alle voorwaarden van het klassieke overbruggingsrecht

Er is recht op de volgende uitkeringen:

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Minder dan 7 dagen onderbreking / /
7 dagen onderbreking 403,53 euro 322,92 euro
14 dagen onderbreking 807,05 euro 645,84 euro

Zelfstandigen die, omwille van niet-essentiële redenen, wetens en willens afgereisd zijn naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, hebben geen recht op een uitkering. 

Ik moet mijn kind opvangen omdat zijn/haar klas in quarantaine geplaatst is. Kan ik het overbruggingsrecht krijgen?

Wie zijn activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen volledig moet onderbreken voor de zorg van zijn kind omdat de klas in quarantaine moet of de school of kinderopvang sluit, kon het crisis-overbruggingsrecht krijgen tot en met augustus. Vanaf september kan men in deze situatie een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht (derde pijler - gedwongen onderbreking - gebeurtenis met economische impact).

De opvang is in principe beperkt tot kinderen van 12 jaar of jonger. Voor kinderen, ouder dan 12 jaar, moet de zelfstandige een specifieke en omstandige motivering geven waarom hij moet instaan voor de zorg voor het kind. De overmacht wordt aangetoond aan de hand van een beslissing van de directie van de school of van de kinderopvang.

Er is recht op de volgende uitkeringen:

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Minder dan 7 dagen onderbreking / /
7 dagen onderbreking 403,53 euro 322,92 euro
14 dagen onderbreking 807,05 euro 645,84 euro

Voor september kan men ook nog de tijdelijke ouderschapsuitkering aanvragen. Deze uitkering kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht.

Wanneer kan ik het dubbel overbruggingsrecht krijgen?

Voor de maanden oktober 2020 tot en met januari 2021 kunnen de volgende zelfstandigen een dubbele uitkering krijgen :

 • De zelfstandigen die (nog steeds) gedwongen moeten sluiten
 • De zelfstandigen, die hoofdzakelijk afhankelijk zijn (= minstens 60%) van een sector die gedwongen moet sluiten en die hun activiteit volledig stopzetten

Per maand waarin je één dag gedwongen moet sluiten, is er recht op een dubbele uitkering.

Voorbeelden :

 • De horeca moet sluiten vanaf 19 oktober. Deze sector krijgt een dubbele uitkering vanaf oktober .
 • Een kapper moet sluiten vanaf 2 november. Deze kan het dubbel overbruggingsrecht krijgen vanaf november.

Ik heb het klassiek overbruggingsrecht al gekregen, maar moet nu verplicht sluiten. Kan ik nog omschakelen naar het crisis-overbruggingsrecht?

Je kan geen twee soorten overbruggingsrecht aanvragen voor dezelfde maand. Maar wie begin oktober bijvoorbeeld in quarantaine moest en daarvoor het klassiek overbruggingsrecht gekregen heeft, kan wel nog omschakelen naar het crisis-overbruggingsrecht. Acerta zal het verschil voor die maand bijpassen.

Bijvoorbeeld : een restauranthouder moest in quarantaine van 1 tot 10 oktober. Hij heeft voor deze periode het klassiek overbruggingsrecht gekregen. Op 19 oktober moet de horeca sluiten, waardoor deze zelfstandige ook recht heeft op het crisis-overbruggingsrecht voor oktober. In dit geval kan hij het crisis-overbruggingsrecht nog aanvragen en zal Acerta het verschil bijpassen.

Overbruggingsrecht - Specifieke sectoren

Overzicht

Kom je als arts, verpleger, kinesist, ... in aanmerking voor het overbruggingsrecht?

Crisis-overbruggingsrecht tot augustus

Medische zorgverstrekkers (huisarts, ziekenhuisarts, dermatoloog, verpleger, kinesist, …) waren nooit verplicht hun activiteit te onderbreken en hun kabinet te sluiten. Dat betekent dat je tot en met augustus het crisis-overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” kan krijgen voor alle maanden waarin je je bestaande zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig hebt onderbroken. Tijdens deze onderbreking zijn enkel dringende medische handelingen toegelaten.

Handelingen met het oog op het garanderen van de zorgcontinuïteit (zoals niet-dringende telefonische consultaties) vallen niet onder dringende medische interventies en mogen niet uitgevoerd worden gedurende die 7 opeenvolgende kalenderdagen. 

Het RIZIV heeft een specifieke Covid-nomenclatuurcode voorzien voor de telefonische consultaties. Deze telefonische consultaties vervangen de 'normale' fysieke consultaties in deze coronatijden. Deze code slaat dus in de meeste gevallen op de 'normale' activiteiten van de arts, waarvan de vorm weliswaar aangepast is, maar het gaat hier in principe over een voortzetting van de bestaande zelfstandige activiteit. Als deze telefonische consultaties niet-dringende raadplegingen vervangen, vallen zij onder de 'continuïteit van de zorg' en mogen ze niet uitgeoefend worden tijdens de onderbreking. Maar medisch dringende consultaties zijn wel toegelaten. Deze kunnen zowel telefonisch als niet-telefonisch zijn. Alleen de arts zelf kan hierover oordelen. 
De volgende handelingen zijn evenwel niet toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit :

 • de zorg voor reeds opgenomen patiënten;
 • wachtdiensten;
 • ontsmetten van de kamers van ziekenhuispatiënten.

Klassiek overbruggingsrecht vanaf september

Sommige ziekenhuizen schorten de gewone zorg op, waardoor je niet langer aan het werk kan.

Als zorgverstrekker kom je niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht omdat je niet verplicht moest sluiten. En vanaf september kan je ook het crisis-overbruggingsrecht niet meer krijgen. Maar je kan wel het klassieke overbruggingsrecht aanvragen als je je activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt.

Kan een dierenarts het overbruggingsrecht krijgen?

Dierenartsen vielen nooit onder de verplichte sluitingsmaatregelen. Zij komen dus niet in aanmerking voor het heropstart overbruggingsrecht. Zij kunnen tot en met augustus wel het crisis overbruggingsrecht krijgen voor elke maand waarin zij 7 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Maar zij moeten wel beschikbaar blijven voor dringende gevallen. Hebben zij in dat geval recht op het overbruggingsrecht?

De dierenarts die verklaart zijn activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig te onderbreken, mag tijdens die 7 dagen enkel nog medische urgenties doen. Tijdens die 7 opeenvolgende kalenderdagen mogen dus géén jaarlijkse controles of andere routineuze handelingen gesteld worden.

Noch de sociale verzekeringsfondsen, noch de FOD Sociale Zekerheid kan dit beoordelen. Daarom zullen de dierenartsen hier in eer en geweten moeten handelen.

Krijgen kappers het overbruggingsrecht?

Kappers moesten hun zaak verplicht sluiten van 25 maart 2020 tot en met 17 mei. Op 18 mei mochten zij hun zaak opnieuw openen. Dat betekent concreet dat zij het crisis-overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting konden krijgen voor maart, april en mei, ongeacht het aantal dagen sluiting.

Kappers, die vrijwillig beslisten om hun zaak nog niet te openen (bv. omdat het nog niet rendabel was)  konden van juni tot en met augustus het crisis-overbruggingsrecht wegens vrijwillige sluiting krijgen voor elke maand met minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreking.

Kappers, die hun activiteit wel hernomen hebben, kunnen sinds juni onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen.

Vanaf 2 november moeten kappers opnieuw sluiten. Zij kunnen sinds november het dubbele overbrugginsrecht “gedwongen sluiting” krijgen.

Krijgen krantenwinkels het overbruggingsrecht?

Voor de maand maart konden krantenwinkels het overbruggingsrecht krijgen ongeacht het aantal dagen sluiting.

Sinds april worden er geen beperkingen meer opgelegd aan de krantenwinkels, waardoor zij voor april tot en met augustus het overbruggingsrecht enkel konden krijgen als zij minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen sluiten.

Kan een onthaalmoeder het overbruggingsrecht krijgen?

De overheid heeft deze sector opgedragen om o.a. de kinderen van het eerstelijnspersoneel op te vangen. De onthaalmoeders vallen dus niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen.

Dat betekent dat je als onthaalouder maar recht hebt op het overbruggingsrecht als je je activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen per maand onderbreekt.

Dit betekent niet dat je je crèche moet sluiten. Als je met verschillende zelfstandige onthaalmoeders samenwerkt in één crèche, dan kan iedereen afzonderlijk zijn activiteiten onderbreken.

Opgelet met regionale premies!
De regionale overheden voorzien een tegemoetkoming voor het inkomstenverlies van de kinderdagverblijven omdat veel ouders hun kinderen nu thuis laten.

De Vlaamse overheid heeft al bevestigd dat deze tegemoetkoming NIET cumuleerbaar is met het overbruggingsrecht! Ook niet als slechts een gedeelte van de onthaalmoeders 7 dagen onderbreekt. Het kinderdagverblijf zal dus een keuze moeten maken. 

De uitkering van het Office de la naissance et de l'enfance (ONE) is slechts binnen bepaalde grenzen cumuleerbaar met het overbruggingsrecht. De som van beide uitkeringen mag niet hoger zijn dan het financiële verlies ten gevolge van de coronacrisis. De beperking gebeurt op de uitkering van ONE, niet op het overbruggingsrecht. 

Kunnen reisbureaus het overbruggingsrecht krijgen?

Reisbureaus vielen niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen en mochten altijd openblijven. Hierdoor konden zij tot augustus enkel het overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” krijgen als zij gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen per maand gesloten waren. Als ze open bleven, kwamen ze niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel.

De reisbureaus met kantoor/ontvangstruimte 'front office' die als een handelszaak moeten beschouwd worden, moesten wel sluiten en kunnen het crisis-overbruggingsrecht “gedwongen sluiting” krijgen tot en met mei. 

Van juni tot en met september kunnen alle reisbureaus het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen, zowel diegene met een fysiek kantoor, als diegene die enkel online actief zijn.

Sinds oktober hebben alle reisbureaus recht op het dubbel crisis-overbruggingsrecht, zowel de reisbureaus met een fysiek kantoor als diegene die enkel online actief zijn.

Kan een boekhouder het overbruggingsrecht krijgen?

Vrije beroepen zijn niet getroffen door de sluitingsmaatregelen van de overheid. Zij moeten niet verplicht sluiten en kunnen ervoor kiezen om gewoon door te werken. Tijdens de onderbreking van de activiteit zijn dringende taken niet toegelaten, enkel taken van gering belang. Zo mag bv. een telefoon opgenomen worden, maar er mag geen advies meer verstrekt worden aan cliënten, onder welke vorm dan ook.

Een boekhoudkantoor dat open blijft enkel en alleen om de klanten telefonisch te adviseren over de corona-crisis zonder dat er gewerkt wordt aan de overige dagdagelijkse taken, heeft geen recht op het overbruggingsrecht.

Mag ik mijn activiteiten omvormen naar een webshop?

Activiteiten die niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen vielen, moesten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen alle activiteiten volledig onderbreken om het overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” te krijgen. Deze maatregel liep tot en met augustus.

Zij mochten hun activiteit in die 7 dagen niet omvormen en bv. producten verkopen via de webshop.

Activiteiten die wel onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, mogen hun producten blijven verkopen via een webshop of take away. Zo mag een restaurant nog afhaal doen, een schoonheidsspecialiste mag haar producten verkopen via haar webshop, een kledingwinkel mag online verkoop doen, …

Kan een bouwfirma het overbruggingsrecht krijgen?

Bouwfirma’s vallen niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen, maar zij zijn heel sterk geïmpacteerd door de opgelegde maatregelen inzake social distancing.

Daarom kregen zij tot en met de maand mei het overbruggingsrecht, ongeacht het aantal dagen onderbreking.

Van juni tot en met augustus konden zij het overbruggingsrecht enkel krijgen bij een onderbreking van minstens 7 opeenvolgende dagen per maand. Bovendien moeten zij vanaf juli objectieve elementen voorleggen (e-mail uitwisseling, annulering van bouwwerken of uitgestelde bouwwerken, ….) waaruit blijkt dat er een effectieve en ongewone onderbreking van de activiteit was ten gevolge van de Covid-19-crisis is. Er moet een duidelijk verband zijn met COVID-19. Zo volstaat het bijvoorbeeld niet om enkel te verwijzen naar de weigering van klanten om toegang te krijgen tot hun woning.

De bouwsector komt in principe niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht, tenzij betrokkene. aantoont dat hij dezelfde directe en onmiddellijke gevolgen heeft ondervonden als de verplicht gesloten sectoren. Dit hangt altijd af van de feitelijke omstandigheden van het dossier.

Voorbeeld: Een zelfstandige levert energieprestatiecertificaten (EPC) af en toont aan dat hij tijdens de eerste lockdown zijn expertiseopdrachten volledig heeft moeten stopzetten.

Kom je als psychotherapeut in aanmerking voor het overbruggingsrecht?

Sommige zorgberoepen (psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, seksuologen, bemiddelaars, …) zijn overgeschakeld naar videogesprekken. Vallen deze onder dringende medische handelingen?

Zorgverstrekkers vallen niet onder de gedwongen sluitingsmaatregelen. Zij konden tot en met augustus 2020 het crisis-overbruggingsrecht enkel krijgen als zij hun activiteit minstens 7 opeenvolgende dagen hadden onderbroken. Enkel dringende handelingen zijn toegelaten tijdens de onderbreking.

Als ze hun ‘gewone’ consultaties via videogesprek of via de telefoon doen, dan gaat het om een voortzetting van hun activiteit, zij het op een andere manier dan gewoonlijk. Deze zorgcontinuïteit impliceert dat zij niet volledig onderbreken en dus niet in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

 • Voor klinisch psychologen wordt tele- en onlinewerk nu de nieuwe norm (= zorgcontinuïteit, dus niet dringend). Fysieke consultaties kunnen enkel nog voor essentiële begeleidingen waarvoor geen alternatief via telewerk of onlinewerk kan geboden worden. Essentiële begeleidingen zijn begeleidingen die niet onderbroken kunnen worden, omdat er dan decompensatie dreigt waardoor crisishulpverlening aangezocht zal worden die momenteel overbelast is.

De FOD Sociale Zekerheid aanvaardt dat dergelijke essentiële begeleidingen onder de dringende medische handelingen kunnen vallen. Dit geldt echter niet voor de overige handelingen, zoals ‘gewone’ telefonische consultaties.

Moet een elektricien zijn activiteiten 7 dagen onderbreken?

Aanvankelijk moesten elektriciens aantonen dat zij gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit volledig hadden onderbroken. Aangezien zij niet gedwongen moesten onderbreken, gold de uitzondering van de dringende herstellingen niet voor hen. Zij vallen immers niet onder hetzelfde paritair comité als de bouwsector. 

Sinds het MB van 03/04/2020 geldt voor de elektriciens, die weliswaar onder een ander PC vallen als de bouwsector, toch dezelfde beperking van ‘dringende werkzaamheden’ als voor de ‘globale’ bouwsector van het PC 124.

Zij mogen dus op dezelfde manier behandeld worden als de bouwsector. Dat betekent concreet dat zij tot en met de maand mei hun activiteit geen 7 opeenvolgende dagen moesten onderbreken om het overbruggingsrecht te krijgen. 

Van juni tot en met augustus golden echter nieuwe bepalingen voor de bouwsector en dus ook voor de elektriciens : zij moesten hun activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht te krijgen.

Elektriciens komen niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht, tenzij de betrokkene aantoont dat hij dezelfde directe en onmiddellijke gevolgen heeft ondervonden als de verplicht gesloten sectoren. Dit hangt altijd af van de feitelijke omstandigheden van het dossier.

Kan een landbouwer het overbruggingsrecht krijgen?

Landbouwers vallen niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen. Zij konden het crisis-overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” krijgen tot en met augustus voor elke maand met minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreking van de activiteit naar aanleiding van de coronacrisis.

Tijdens die onderbreking mogen alleen handelingen gesteld worden, die nodig zijn voor het voortbestaan van de onderneming. Zo mogen ze hun dieren en gewassen nog verzorgen, maar er mag bijvoorbeeld niets meer verkocht worden.

Als de landbouwer twee verschillende activiteiten heeft (bv. landbouw en hoevewinkel), dan moeten beide activiteiten onderbroken worden om het overbruggingsrecht te krijgen. De landbouwactiviteit moet minstens 7 dagen per maand onderbroken worden. Valt de andere activiteit onder de verplichte sluitingsmaatregelen, dan speelt het aantal dagen onderbreking voor deze activiteit geen rol. Valt de andere activiteit niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen, dan moet deze ook minstens 7 opeenvolgende dagen per maand onderbroken worden.

Voorbeeld : een landbouwer baat ook nog een hoevewinkel uit. Hij sluit de hoevewinkel, maar baat het landbouwbedrijf verder uit. Hij kan het overbruggingsrecht niet krijgen omdat hij nog één van beide activiteiten verderzet.

Let wel op : voor activiteiten die ieder jaar tijdens een bepaalde periode stilliggen (bijvoorbeeld de teelt van bepaalde gewassen die in de maand maart of april ieder jaar stilligt), kan het overbruggingsrecht niet toegekend worden. De onderbreking moet immers duidelijk gelinkt zijn aan de coronacrisis.

Landbouwers, die hun activiteiten niet onderbreken, maar wel vermindering van hun activiteit door de coronacrisis kunnen aantonen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een regionale compensatiepremie krijgen.

Krijgen marktkramers het overbruggingsrecht?

Voor elke maand waarin een marktkramer zijn activiteit minstens één dag gedwongen moet onderbreken ingevolge federale of lokale sluitingsmaatregelen, kan hij het overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting krijgen.

Van zodra zij hun activiteit weer kunnen hernemen, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht aanvragen van juni tot december 2020.

Sinds oktober kunnen zij het dubbele overbruggingsrecht krijgen voor elke maand waarin zij hun activiteit gedwongen moesten onderbreken. 

Ik werk in de evenementensector – heb ik recht op het overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Zo vallen de sector van evenementen in de ruime zin en de activiteiten die hiervan afhangen, onder de gedwongen stopzetting. Hetzelfde geldt voor zelfstandige artiesten actief in de evenementen- en culturele sector.

Zelfstandigen die doorgaans enkel evenementen organiseren die volledig verboden blijven, mogen hun activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere events (genre zomerbars, kleinschalige festivals, …).  Deze omvorming verhindert de toekenning van het overbruggingsrecht niet.

Heb ik als foorkramer recht op het overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Nu nagenoeg alle kermissen geannuleerd worden door gemeentelijke of provinciale overheden, wordt ook deze sector opnieuw gelijkgesteld met de activiteiten die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen.

Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Ik heb een nachtwinkel – heb ik recht op het overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Nachtwinkels worden momenteel onderworpen aan een verplicht sluitingsuur. Gelet op de aard van hun activiteit en de beperkte openingsuren, valt ook deze activiteit onder het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting.

Ik heb een shisha-bar – heb ik recht op het overbruggingsrecht?

Naar aanleiding van de verstrenging van de maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020, komen een aantal sectoren opnieuw in aanmerking voor het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. Hierdoor kunnen zij het crisis overbruggingsrecht wegens gedwongen stopzetting aanvragen, zonder minimumduur van onderbreking.

Hetzelfde geldt voor shishabars door het verbod ingevoerd voor het uitvoeren van hun hoofdactiviteit, namelijk het aanbieden en gebruik van de waterpijp of shisha. Het blijven serveren van uitsluitend dranken in deze etablissementen verhindert de toekenning van het crisis overbruggingsrecht niet.

Kan een vastgoedmakelaar het overbruggingsrecht krijgen?

Een vastgoedmakelaar viel niet onder de gedwongen sluitingsmaatregelen, waardoor hij enkel het crisis-overbruggingsrecht wegens vrijwillige sluiting van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen kon krijgen tot en met augustus.

Ondertussen heeft de FOD Sociale Zekerheid bevestigd dat vastgoedmakelaars ook in aanmerking komen voor het heropstart-overbruggingsrecht tot en met december. Dit omdat zij, ook al moesten ze niet verplicht sluiten, toch dezelfde impact ondervonden van deze sluitingsmaatregelen. 

Vastgoedmakelaars komen in geen geval in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht gedwongen sluiting, noch voor de gewone uitkering, noch voor de dubbele uitkering. Hiermee komt de FOD Sociale Zekerheid terug op een vorig standpunt.
 

Heeft een meeneemrestaurant (take away) recht op het overbruggingsrecht?

Zuivere meeneemrestaurants (take away) zonder verbruik ter plaatse vielen nooit onder de gedwongen sluitingsmaatregelen. Zij konden het crisis-overbruggingsrecht tot augustus dus enkel krijgen voor elke maand waarin zij hun restaurant minstens 7 opeenvolgende dagen sloten.

Deze restaurants komen niet in aanmerking voor het heropstart-overbruggingsrecht.

Komen homeparty’s in aanmerking voor het overbruggingsrecht?

Zelfstandigen, die homeparty’s organiseren (Mylène, Tupperware, Victoria, …) konden tot en met augustus het crisis-overbruggingsrecht “vrijwillige sluiting” krijgen voor elke maand waarin zij hun activiteiten minstens 7 dagen stopzetten.

Vanaf september kunnen zij het heropstart-overbruggingsrecht krijgen, omdat zij behoren tot een sector, die “geïmpacteerd” is door de sluitingsmaatregelen.

Vanaf 2 november zijn deze activiteit verboden in het kader van de tweede lockdown. Hierdoor hebben zij vanaf de maand november recht op de dubbele uitkering crisis-overbruggingsrecht wegens gedwongen sluiting.

Hebben hotels en B&B’s recht op een dubbele uitkering vanaf november?

Hotels en B&B’s hebben recht op de dubbele uitkering overbruggingsrecht vanaf oktober als zij hun activiteiten volledig stopzetten.

Wanneer zij een minimale activiteit behouden, krijgen zij enkel de gewone uitkering.

Overbruggingsrecht - Aanvraag en betaling

Overzicht

Wanneer wordt het overbruggingsrecht uitbetaald?

De uitkering van een bepaalde maand wordt in het begin van de volgende maand betaald. Dit gebeurt op de eerste woensdag van die maand.  Daarnaast doen wij ook elke week tussentijdse betalingen op woensdag.

Dit geldt zowel voor het crisis- als voor het heropstart-overbruggingsrecht.

Je kan de betaling van een bepaalde week in principe op vrijdag of ten laatste het begin van de volgende week op je rekening verwachten.

Voorbeeld : het overbruggingsrecht van september wordt betaald op 7 oktober. Hebt u uw aanvraag pas na deze datum gedaan, dan krijgt u de betaling in de loop van één van de weken nadien.

Ik diende een aanvraag overbruggingsrecht in, maar kreeg geen bevestiging?

Bij online aanvragen wordt onmiddellijk een bevestiging van ontvangst verstuurd per mail. Hebt u deze bevestigingsmail niet ontvangen, kijk dan zeker uw spam na. Het is mogelijk dat deze mail tussen uw ongewenste mails zit. Hebt u toch geen mail gekregen, dan is het e-mailadres dat werd opgegeven in de aanvraag, niet correct.

Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Als de aanvraag volledig is en u aan alle voorwaarden voldoet, wordt uw uitkering uitbetaald.

Let wel: deze ontvangstbevestiging is nog geen definitieve goedkeuring van uw aanvraag. U zal nadien nog een goedkeuring of weigering ontvangen wanneer uw aanvraag verwerkt werd. Ook deze beslissing wordt verstuurd naar het e-mailadres dat opgegeven werd bij de aanvraag.

Ik heb mijn activiteit hernomen. Heb ik deze maand nog recht op het overbruggingsrecht?

Als je onder de verplichte sluitingsmaatregelen viel en je activiteit vanaf een bepaalde datum mag hernemen, dan krijg je het overbruggingsrecht tot en met de maand van de hervatting, tenzij je zou hervatten op de eerste van de maand.

Wie niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, moet zijn activiteit elke maand minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht voor die maand nog te krijgen. Van zodra je volledig heropstart, heb je geen recht meer op het crisis-overbruggingsrecht. Het crisis-overbruggingsrecht voor vrijwillige sluiting loopt maar tot en met augustus.

Wie tot 3 mei of later onder de sluitingsmaatregelen viel, maar heropstart met omzetverlies, kan onder bepaalde voorwaarden het heropstart-overbruggingsrecht krijgen vanaf juni.

Ik heb geen uitkering half overbruggingsrecht ontvangen of mijn uitkering is lager dan verwacht.

Als zelfstandige in bijberoep, zelfstandige met gelijkstelling bijberoep of actieve gepensioneerde met een verminderde bijdrage kan u maximaal een halve maandelijkse uitkering overbruggingsrecht krijgen.

Als u ook nog een vervangingsinkomen krijgt, zoals bv. een pensioen of een uitkering tijdskrediet, dan wordt het bedrag van uw overbruggingsrecht mogelijks verminderd. De som van uw vervangingsinkomen en het overbruggingsrecht mag immers niet hoger zijn dan 1.614,10 euro. We houden hierbij rekening met het bruto bedrag van het vervangingsinkomen.

Uw vervangingsinkomen wordt automatisch van dat bedrag afgetrokken. U krijgt enkel het saldo. Als uw bruto vervangingsinkomen meer bedraagt dan 1.614,10 euro per maand is uw saldo 0 euro en kunnen wij u geen overbruggingsrecht uitbetalen.

Ik diende een aanvraag in voor het dubbel crisis-overbruggingsrecht, maar die aanvraag werd geweigerd. Wat kan de reden zijn?

Zelfstandigen, die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, hebben vanaf oktober of november opnieuw recht op het crisis-overbruggingsrecht “gedwongen sluiting”. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen, die afhankelijk zijn van sectoren, die gedwongen moeten sluiten.

Heel wat klanten hebben dit crisis-overbruggingsrecht al aangevraagd op een moment dat de media al berichtten over de nieuwe maatregelen, terwijl de wetgeving hierrond nog niet op punt stond.

Hierdoor werden deze aanvragen geweigerd. Ondertussen is er meer duidelijkheid over de sectoren, die wel of geen recht hebben op deze uitkering.

Zelfstandigen, die dus ten onrechte een weigeringsbeslissing gekregen hebben, kunnen een nieuwe aanvraag doen via onderstaande link.

Uitstel van betaling

Overzicht

Hoe kan ik betalingsuitstel van mijn sociale bijdragen aanvragen?

De aanvraagtermijn voor het uitstel van betaling is ondertussen verstreken. Deze aanvraag was mogelijk tot en met 14 december 2020.

Wat is het effect van het uitstel van betaling of de vrijstelling op mijn (S)VAPZ-bijdragen?

Als je uitstel van betaling hebt voor één of meerdere kwartalen van 2020 en je betaalt deze pas in 2021, dan blijft je (S)VAPZ-bijdrage in 2020 toch fiscaal aftrekbaar.

Bij vrijstelling van je sociale bijdragen verlies je echter het fiscaal voordeel van je VAPZ. Als je voor één of meerdere kwartalen van 2020 vrijstelling krijgt van het RSVZ, dan is je (S)VAPZ-bijdrage dit jaar niet fiscaal aftrekbaar. In dit geval zou je kunnen overwegen om dit jaar geen (S)VAPZ-premie te storten. Dit betekent ook echter een jaar minder opbouw van je pensioenspaarpot. Weet dat je ook niet je maximum bijdrage hoeft te betalen. Je kan in jouw (S)VAPZ-plan storten wat binnen je mogelijkheden ligt (met een minimum van 111 euro). Een betaalde (S)VAPZ-premie kan echter niet terugbetaald worden.

Ziekte, werkloosheid en bijberoep

Overzicht

Wat als je zelf ziek bent?

Een zelfstandige die minstens 8 dagen ziek is, heeft vanaf de 1ste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet je samen met je behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid invullen. Dit document kan je bij je ziekenfonds verkrijgen.

Ben je langdurig ziek? Informeer dan bij je sociaal verzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor de gelijkstelling wegens ziekte. Tijdens deze gelijkgestelde periode hoef je dan geen sociale bijdragen meer te betalen. Als de sociale bijdragen wel verschuldigd blijven, kan je nog betalingsuitstel, vermindering of vrijstelling vragen. Tot slot ben je op het vlak van terugbetaling van gezondheidszorgen (zoals dokterskosten) op dezelfde manier verzekerd als een werknemer.

Kan je je bijberoep behouden als je in tijdelijke werkloosheid bent?

Voortzetting bijberoep

Tijdens de coronacrisis werd een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een zelfstandig bijberoep uitoefenden.

Concreet moet je je bijberoep niet aangeven bij de RVA en de inkomsten uit je bijberoep zijn zonder invloed op je werkloosheidsuitkering. 

Starten als zelfstandige tijdens de werkloosheid

Als je pas start als zelfstandige tijdens de werkloosheid dan blijven de algemene regels gelden. Je kan in dit geval een beroep doen op de zogenaamde “springplank” regeling.

De springplank bestaat zowel voor zelfstandigen die hun bijberoep al uitoefenden voor de werkloosheid, als voor diegene die als zelfstandige starten tijdens de werkloosheid. Je kan deze regeling aanvragen onder de volgende voorwaarden : 

 • Je moet je activiteit aangeven wanneer je je werkloosheidsuitkering aanvraagt.
 • Je zelfstandige activiteit mag de afgelopen 6 jaar niet je hoofdberoep geweest zijn.
 • Er gelden geen beperkingen qua uren of dagen.
 • Alle activiteiten zijn toegelaten.
 • Deze regeling is beperkt tot 12 maanden. Om de periode van 12 maanden te bepalen, wordt er geen rekening gehouden met de maanden april tot en met augustus 2020.
 • Je moet je inkomsten als zelfstandige beperken tot 14,54 euro per dag.

Tijdens de coronacrisis kan de periode van 12 maanden verlengd worden.

Meer informatie vind je op de website van de RVA

Wat als je geen werkloosheidsuitkeringen krijgt?

De RVA kan de cumulatie van je bijberoep met een werkloosheidsuitkering altijd weigeren. In dat geval heb je 2 mogelijkheden:
 • Ofwel zet je je bijberoep stop. Vraag in dat geval best na bij de RVA welke stopzettingsbewijzen je hen moet bezorgen. Misschien is het niet nodig om je ondernemingsnummer te laten schrappen omdat de stopzetting maar tijdelijk is.
 • Ofwel zet je je bijberoep niet stop. In dat geval krijg je geen werkloosheidsuitkering en bestaat de kans dat je zelfstandige in hoofdberoep wordt voor dat kwartaal. 

Deel deze pagina