Registratie van de syndicus in de KBO

Algemene voorwaarden

De aanvraag betreft de inschrijving van de syndicus in de KBO op grond van de gegevens in het online formulier. Je verklaart dat de gegevens die je aan Acerta bezorgt voor deze inschrijving juist zijn en dat je in het bezit bent van het bewijs van aanstelling als syndicus. Op verzoek zal je de nodige bewijsstukken bezorgen.Je verbindt je ertoe alle wijzigingen van de gegevens in dit formulier binnen de vijftien dagen mee te delen aan Acerta Ondernemingsloket.

Door deze inschrijving worden je gegevens verwerkt en opgeslagen volgens de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de onderneming”. Je hebt op grond van de wet van 8 december 1992 het recht op toegang tot deze gegevens, om verbeteringen aan te laten brengen en de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen te verkrijgen.

Door deze aanvraag geef je volmacht aan Acerta Ondernemingsloket vzw:

  • om je persoonsgegevens te verwerken met het oog op het beheer van mijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of van de aangevraagde aanvullende diensten en om mij te informeren over de andere diensten van de Acerta-groep;
  • om toegang te verlenen tot je dossiergegevens aan de andere ondernemingen van de Acerta-groep, met het oog op een efficiënte geïntegreerde dienstverlening in het kader van mijn sociale en fiscale verplichtingen en op de promotie van hun eigen diensten;
  • om je gegevens te verwerken in een globale, anonieme statistiek;

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen en je kan je volmacht herroepen.