Overbruggingsrecht gedwongen sluiting - juli 2021

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, die onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen, kunnen ook in juli 2021 het dubbele overbruggingsrecht krijgen.

Voorwaarden

1. Volledige onderbreking van de activiteit

Het dubbele overbruggingsrecht kan toegekend worden aan de volgende zelfstandigen :

  • Zelfstandigen, die rechtstreeks onder de gedwongen sluitingsmaatregelen vallen en hun activiteit volledig moeten stopzetten. Voor de maand juli zijn dit enkel nog de discotheken, nachtclubs en reisbureaus die enkel reizen buiten de EU organiseren.
  • Zelfstandigen, die hoofdzakelijk (minstens 60%) afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector (discotheken, nachtclubs en reisbureaus met enkel reizen buiten de EU), en hun activiteit volledig onderbreken. Is er geen volledige onderbreking van de activiteit, dan kunnen zij een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht wegens aanzienlijke omzetdaling.

Zelfstandigen uit de evenementensector hebben vanaf juli enkel recht op het overbruggingsrecht wegens omzetdaling. Wanneer zij echter hun activiteiten moeten stopzetten omdat het evenement geannuleerd werd, is er wel recht op de dubbele uitkering.

De opmaak van facturen, die slaan op prestaties van maanden voor de onderbreking, is toegelaten. De aankoop/inkoop van goederen met het oog op een heropstart, vormt echter wel een beletsel.

2. Geen voorafgaande onderwerping of bijdrageplicht

Voor de dubbele uitkering wegens gedwongen sluiting gelden geen voorwaarden inzake voorafgaande verzekeringsplicht of bijdrageplicht. Ook starters komen dus in aanmerking voor deze maatregel.

3. Cumul met een vervangingsinkomen

Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. Maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht. Als het plafond overschreden wordt, wordt het overbruggingsrecht beperkt. Het cumulplafond wordt altijd op maandbasis bekeken, ook al slaan de uitkeringen niet op dezelfde dagen.

De cumul is mogelijk met de volgende vervangingsinkomsten : arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap, werkloosheid, tijdskrediet, …

Het niet of niet correct aangeven van een vervangingsinkomen of van het bedrag ervan kan leiden tot een terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen.

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering hangt af van de sociale bijdragen die je betaalt. Je hebt gezinslast van zodra je minstens één persoon (andere dan jezelf) ten laste hebt op je ziekenboekje. 

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Hoofdberoep 3 292,76 euro 2 635,04 euro
Overige bijdragecategorieën 1 646,38 euro 1 317,52 euro

De uitkering voor een hoofdberoep geldt ook voor:

  • de meewerkende echtgenoten
  • zelfstandigen in bijberoep, artikel 37 en student-zelfstandigen, die evenveel bijdragen betalen als een hoofdberoep
  • zelfstandigen, die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, maar nog geen pensioen opnemen en evenveel bijdragen betalen als een hoofdberoep.

De uitkering voor de “overige bijdragecategorieën geldt voor :

  • zelfstandigen in bijberoep en artikel 37 die een sociale bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaal
  • student-zelfstandigen, die een bijdrage betalen van minder dan 741,63 euro per kwartaal
  • gepensioneerden, die minstens 265,90 euro per kwartaal betalen
  • zelfstandigen, ouder dan 65 jaar zonder pensioen, die een bijdrage betalen tussen 370,82 euro en 741,63 euro per kwartaal

Voor de controle van het bedrag van de sociale bijdrage houden we rekening met de verplichte voorlopige bijdrage, berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Voor startende zelfstandigen kijken we naar de verplichte startersbijdrage.  Als je voorlopige bijdrage te laag is, dan kan je het overbruggingsrecht nu nog niet krijgen. Als je definitieve bijdrage wel hoog genoeg is, dan kunnen we je het overbruggingsrecht later nog uitbetalen. Dat kan echter pas op het moment dat we de eindafrekening over 2021 opmaken, wellicht in de loop van 2023. Verwacht je dat je definitieve bijdrage wel hoog genoeg zal zijn? Doe dan zeker tijdig je aanvraag.

De aanvraag

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op het einde van het tweede kwartaal volgend op de maand waarvoor je de aanvraag doet. Voor de uitkering van juli heb je nog tijd tot 31 maart 2022.

Sociale rechten

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht.

Dat betekent dat er voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsuitkering betaald wordt, geen vrijstelling van sociale bijdragen voorzien is met een volledig behoud van je sociale rechten.

Je sociale bijdragen blijven verschuldigd voor deze kwartalen en je bent maar in orde met je sociaal statuut na de betaling van de sociale bijdragen. Tenzij je uitstel van betaling hebt aangevraagd. In dat geval blijf je verzekerd zolang het betalingsuitstel loopt.