voor werkgevers

Bescherm je werknemers met een arbeidsongevallen-verzekering

Arbeidsongevallenverzekering, onderdeel van de KBC-Bedrijfspolis Personeel

Een ongeval tijdens het werk is snel gebeurd. Daarom ben je als zelfstandige met personeel ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Met de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekering die je via Acerta Verzekeringen kan aanschaffen, krijg je meer dan de wettelijke vereisten. 

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering die je als werkgever moet afsluiten voor elke persoon waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt, ook al is het maar voor een dag. Zo zijn je werknemers goed beschermd als ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. De verzekering waarborgt namelijk de wettelijke verplichte kosten en vergoedingen na een arbeidsongeval. 

Wat zit er inbegrepen in een arbeidsongevallenverzekering?

Wat zit er inbegrepen in een arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering biedt een aantal verplichte waarborgen. 

Wel verzekerd:

 • Een vergoeding als je werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is 
 • Een vergoeding als hulp van anderen nodig is, na een ernstig, blijvend letsel
 • Een vergoeding als je werknemer overlijdt: begrafeniskosten, levenslange rente voor de huwelijkspartner, rente voor de kinderen, zolang ze recht hebben op kinderbijslag
 • Kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval

Niet verzekerd:

 • Stoffelijke schade, zoals beschadigde kledij
 • Eventuele morele schade door het ongeval
Welke extra voordelen biedt de arbeidsongevallenverzekering van KBC Verzekeringen?

Welke extra voordelen biedt de arbeidsongevallenverzekering van KBC Verzekeringen?

Met de arbeidsongevallenverzekering van KBC krijgt je personeel 4 aanvullende waarborgen zonder bijkomende premie, bovenop de wettelijke vereisten. Zo zijn je werknemers extra verzekerd als een ongeval geen arbeidsongeval is binnen de verplichte waarborgen.

De 4 extra waarborgen gelden voor onderstaande situaties:

 1. Thuiswerken: verzekerd bij ongeval tijdens thuiswerken, bijvoorbeeld als je van de trap valt 
 2. Evenementen: zolang ze mee georganiseerd zijn door de werkgever
 3. Dienstopdracht: in het buitenland en vanaf 1 overnachting ook in het binnenland
 4. Overlijden: overlijdt je werknemer door een arbeidsongeval? Dan betalen we de vergoeding ook uit aan de wettelijk of feitelijk samenwonende partner

Bescherm je werknemers nog beter met extra opties

Goede werknemers vind je niet makkelijk en de jacht op talent woedt heviger dan ooit. Je zorgt dus maar beter voor genoeg redenen om je personeel elke dag voor je bedrijf te laten kiezen. Zo kun je de verplichte arbeidsongevallenverzekering aanvullen met een aantal interessante opties: 

Valt je werknemer ziek of heeft hij een ongeval tijdens een dienstopdracht? Dan zorg je met de aanvullende waarborg Verzekering bijstand personen bij dienstopdrachten voor extra bescherming. Zowel voor dienstopdrachten in het buitenland als in het binnenland.

Wel verzekerd

Bijstand in België

 • Overbrenging van een zieke of gewonde
 • Opsporings- en reddingskosten

Bijstand in het buitenland

 • De medische kosten en opsporings- en reddingskosten
 • Repatriëring door medische redenen
 • Het vervoer van de bagage
 • De reis- en verblijfkosten van een familielid in het geval van hospitalisatie
 • De vervroegde terugreis naar huis in bepaalde crisissituaties thuis
 • Dringende hulp, zoals geneesmiddelen, een bril of een koffer met kleren

Niet verzekerd

 • Dienstopdrachten die al bezig zijn voor het sluiten van deze verzekering 
 • Bijstand die niet werd aangevraagd op het ogenblik van de gebeurtenis zelf 
 • Bijstand die niet door ons of met ons akkoord werd uitgevoerd 

Vraag een voorstel aan.

De vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet zijn gebaseerd op het wettelijke loonplafond. Voor arbeidsongevallen is dat 44.817,89 euro in 2020. Verdienen je werknemers meer? Dan kun je dat bedrag meeverzekeren met de aanvullende waarborg Excedentaire lonen.

Wel verzekerd

 • Het gedeelte boven het loonplafond verzekeren we op dezelfde manier als de wettelijke vergoeding

Niet verzekerd

 • Morele en stoffelijke schade 
 • Zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding 
 • Ongevallen door opzet of zware fout, zoals dronkenschap 

Je voordeel? 

 • Je hebt een extra argument om hoogopgeleid personeel aan je bedrijf te binden

Vraag een voorstel aan.

Wordt je werknemer het slachtoffer van een arbeidsongeval? Dan ben je als werkgever verplicht om het loon uit te betalen tijdens de eerste maand van werkonbekwaamheid. De arbeidsongevallenverzekering betaalt dat namelijk niet helemaal terug. Met de verzekering Recuperatie loonkost na een arbeidsongeval krijg je ook een vergoeding voor het gedeelte van het gewaarborgde loon dat je zelf moet betalen.

Wat is er verzekerd?

 • Het verschil tussen het brutoloon dat je als werkgever de eerste maand moet betalen aan je werknemer en de vergoeding die je als werkgever ontvangt van de arbeidsongevallenverzekeraar
 • De werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, die je als werkgever betaalt voor de verzekerde periode met gewaarborgd loon 

Vraag een voorstel aan.

Wel verzekerd

 • Medische kosten die de arbeidsongevallenwet niet terugbetaalt, tot 5.000 euro
 • Extra begrafeniskosten tot 5.000 euro

Niet verzekerd

 • Ongevallen in het privéleven van je werknemer tijdens een periode van afwezigheid, waarvoor de verzekeringnemer geen loon uitbetaalt (uitzondering bij afwezigheid door ziekte, ongeval of zwangerschapsverlof) 
 • Ongevallen door opzet of zware fout

Vraag een voorstel aan.

Wat met helpers waarmee je geen arbeidsovereenkomst hebt?

In de verplichte arbeidsongevallenverzekering zijn de ongevallen die gebeuren met mensen waarmee je geen arbeidsovereenkomst hebt niet verzekerd.

Denk maar aan:

 • Je tante die je even komt helpen tijdens een braderie
 • Je buurman of vriend die op drukke momenten even bijspringt

Daarom kan je via Acerta Verzekeringen ook een ongevallenverzekering sluiten voor je onbezoldigde helpers.

Vraag een voorstel aan

Vraag een voorstel aan

Neem jij binnenkort een nieuwe werknemer aan? Dan ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Vul het webformulier in en Acerta Verzekeringen bezorgt je zo snel mogelijk een voorstel. 

Ga naar het formulier

Wil je een ongeval aangeven?

Heb jij via Acerta Verzekeringen een Arbeidsongevallenverzekering afgesloten? Dan moet je als werkgever elk ongeval van je werknemers op de arbeidsplaats of op de weg van en naar het werk hier aangeven. Je kan het ongeval zelf aangeven. Hulp nodig? Het Acerta Team Verzekeringen staat voor je klaar. 

Ga naar de schadeaangifte

De (niet zo) kleine lettertjes

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.  
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij de polis wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.  
 • Acerta Verzekeringen is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.  Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. 
 • Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je onderaan in de productfiche.

De KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

 

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV