Vorige

Bedienden privésector (PC 200) loonindexering 1 januari 2021

27 november 2020

1,01 % is de optimistische prognose

Brussel, 27 november – Voortgaand op een nog voorlopige afgevlakte gezondheidsindex voor december 2020, komt hr-dienstenverlener Acerta voor 1 januari 2021 uit op een loonindexering van 1,01 % voor bedienden die verloond worden volgens PC 200. Acerta verwacht dat die 1,01 % nog naar beneden zal worden bijgesteld.

Leestijd: Later lezen?
Optimistische prognose indexering PC 200 januari 2021: +1,01 %

Bedienden die verloond worden volgens het Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) zien hun loon elk jaar in het begin van het jaar aangepast aan de evolutie van de levensduurte. In januari van 2020 bedroeg de loonindexering voor bedienden in de privésector (PC 200) 0,8 %. De indexering van de lonen vanaf 1 januari 2021 belooft hoger uit te vallen, ACERTA komt met voorlopige cijfers uit op 1,01 %. Dit zou betekenen dat alle lonen van de bedienden tewerkgesteld in het aanvullend paritair comité PC 200 met ingang van 1 januari 2021 met 1,01 % zouden stijgen.

Tom Dirix, Teamleader Kenniscentrum Lonen en Sectorale Bepalingen Acerta: “Omwille van de onzekere evolutie wordt verwacht dat de uiteindelijke indexering iets lager zal uitvallen.

Loon niet de enige troef voor de concurrentiepositie van werkgevers op de arbeidsmarkt

De jaarlijkse loonindexering wordt door medewerkers gezien als een manier om hun salaris op peil te houden versus de levensduurte, niet als een eigenlijke loonsverhoging. Voor de werkgever is de meerkost van de loonindex natuurlijk wel een deel van de totale loonkost.

Tom Dirix: “Een werkgever kan erop inzetten om goede medewerkers financieel aan zich te binden, maar loon is al lang niet meer de enige of belangrijkste motivator voor een medewerker om zich te engageren. Flexibiliteit en inspraak zijn evengoed belangrijke motivatoren. Bijvoorbeeld: het invoeren van structureel thuiswerk - in deze tijden bijzonder actueel! – kan een werkgever een concurrentievoordeel geven.

Januari-indexering niet alleen voor PC 200

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) stelt voor ruim 450.000 bedienden de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vast, dit gaat dus over een significant deel van de Belgische werknemers. Maar naast PC 200 zijn er ook nog andere sectoren met een indexeringssysteem dat voorziet in een jaarlijkse aanpassing van de lonen aan de inflatie bij het begin van een nieuw jaar. Ook de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de verzekeringen en beheer van gebouwen bijvoorbeeld mogen op 1 januari een aanpassing van hun loon aan de inflatie verwachten.

Berekening loonindexering PC 200

Het indexeringssysteem voor PC 200 bepaalt de toe te passen loonaanpassing op basis van volgende formule: het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november en december 2020 gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindex van november en december 2019. En die oefening, weliswaar nog met een voorlopig cijfer voor december 2020, geeft een loonindexering van 1,01 %.

November 2019 December 2019 Gemiddeld 2019 November 2020 December 2020 - voorlopig! Gemiddeld 2020
106,73 106,76 106,74 107,80 107,84 107,82
(Gemiddelde 2020)/(gemiddelde 2019) = loonindexering in % 1,01%

 

 

Deel dit artikel