Acerta respecteert jouw privacy

Als je partner voor HR- en loonzaken hebben we best wat persoonlijke gegevens onder beheer. Die behandelen we met de grootste discretie. Omdat we de Europese richtlijnen strikt volgen. Maar vooral omdat je vertrouwen en gemoedsrust voor ons op de eerste plaats komt.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 7 november 2022.

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens

Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, groeipakket en vestigingsformaliteiten. Acerta heeft besloten om voor alle juridische entiteiten die tot de groep behoren een DPO aan te stellen, deze persoon is te bereiken via dpo@acerta.be. De groep ondersteunt de ondernemer in elke groeifase en elk HR-proces in verschillende Acerta entiteiten:

 • Acerta Ondernemingsloket

Acerta Ondernemingsloket vzw, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0480.513.551

 • Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0416.377.646 RPR Brussel

 • Acerta Sociaal Secretariaat

Acerta Sociaal Secretariaat vzw, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0473.329.910 RPR Brussel

 • Acerta Verzekeringen

Acerta Verzekeringen BV, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 703.952.160 RPR Brussel

 • Shéhérazade Développement

Shéhérazade Développement BV, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0436.313.225 RPR Brussel

 • Acerta Sevices

Acerta Services BV, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0453.045.428 RPR Brussel

 • Acerta Public

Acerta Public BV, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0453.045.428 RPR Brussel

 • Acerta Consult

Acerta Consult BV, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0428.939.740 RPR Brussel

 • Acerta

Acerta BV, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0473.394.345 RPR Brussel

Onze privacyprincipes

Respect

We erkennen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en we zullen er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken.

Vertrouwen

Het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop wij hun persoonsgegevens verwerken is cruciaal belang voor onze organisatie. 

Preventie

We begrijpen dat het misbruik van persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben en zullen de nodige maatregelen nemen om de betrokkene te vrijwaren van financiële, reputatie- of een andere schade.

Compliance

We hebben geleerd dat het vaak moeilijk is voor de wetgever om bij te blijven met de snel veranderende technologieën en de verwachtingen van onze klanten. Daarom streven we ernaar om de geest van de wet en de constant veranderende maatschappij steeds in acht te nemen, en hiermee om te gaan op een pragmatische manier, zonder overlast te bezorgen aan onze klant. 

Acerta verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We engageren ons om de plichten die voortvloeien uit deze wetgeving toe te passen in al onze verwerkingen en uw rechten te respecteren bij elke verwerking van jouw persoonsgegevens.

Via deze privacyverklaring willen wij je informeren omtrent de persoonsgegevens die Acerta verzamelt van u, waarom wij deze verzamelen en wat we ermee doen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken in de verschillende entiteiten van Acerta en is van toepassing voor alle klanten, potentiële klanten en bezoekers van onze websites, toepassingen en gebouwen

 • Acerta Ondernemingsloket
 • Acerta Sociaal Verzekeringsfonds
 • Acerta Sociaal Secretariaat
 • Acerta Verzekeringen
 • Shéhérazade Développement
 • Acerta Public
 • Acerta Services
 • Acerta Consult
 • Acerta

Via deze privacyverklaring waarborgt Acerta dat je:

 • geïnformeerd blijft over de verwerkingen van uw persoonsgegevens, hetzij elektronisch of op papier;
 • de controle behoudt over de persoonsgegevens die Acerta verwerkt;
 • jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kan uitoefenen

Als je meer informatie zoekt over deze wetgeving raden we je aan om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je een persoon identificeert of kan identificeren zoals zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres, … Deze persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon en Acerta kan ze gebruiken voor haar dienstverlening. Binnen deze persoonsgegevens onderscheiden we volgende categorieën:

 • Informatie ter identificatie: hiermee kan Acerta je identificeren om haar diensten aan te bieden. Deze categorie bevat o.a. je naam, voornaam, taalvoorkeur, gezinssamenstelling, rijksregisternummer …
 • Contactinformatie: hiermee kan Acerta je contacteren om eventuele vragen te beantwoorden, diensten aan te bieden of voor nog andere processen waarbij we je moeten contacteren. Tot deze categorie behoort o.a. jouw telefoonnummer, adres, e-mailadres, …
 • Familiale informatie: voor sommige diensten heeft Acerta informatie nodig over je gezinssamenstelling, zoals voor de berekening van het groeipakket. Deze categorie omvat dus zaken als uw gezinssamenstelling, aantal personen ten laste, …
 • Informatie over opleidingen: voor sommige diensten heeft Acerta informatie nodig over je gevolgde opleidingen, zoals voor adviesverlening, loopbaanbegeleiding, loonberekening. Deze categorie omvat zaken als opleidingsniveau, diploma’s, kwalificaties, schoolloopbaan, …
 • Informatie betreffende tewerkstelling: voor sommige diensten heeft Acerta informatie nodig over je tewerkstelling, zoals voor de loonberekening of loopbaanbegeleiding. Deze categorie omvat zaken als je loopbaan, referenties, huidige werkgever, pensioen en verzekeringsinformatie, …
 • Connectie-informatie: connectie-informatie is alle informatie die wij verzamelen als je gebruik maakt van onze digitale diensten zoals de website en applicaties van Acerta. Hiermee kunnen we de toepassingen beveiligen en jou een optimale ondersteuning bieden voor onze digitale diensten. Deze categorie bevat o.a. de gebruikersnamen, het IP-adres, toestelinformatie, …
 • Financiële informatie: Acerta verwerkt financiële informatie voor de afhandeling van haar betalende diensten en voor diensten waarbij Acerta optreedt als betaler. Deze categorie bevat onder andere rekeningnummers en openstaande saldo’s.
 • Gevoelige informatie: voor sommige diensten verzamelt Acerta ook gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsinformatie en gerechtelijke informatie. Deze informatie zal enkel worden verzameld voor specifieke doeleinden waarvoor specifieke contracten zijn opgemaakt, en voor zover het verzamelen van deze informatie wordt toegestaan door de wetgeving. We vragen altijd expliciet om jouw toestemming voor we deze gevoelige gegevens verwerken.

We gebruiken altijd de minimale set van gegevens die nodig is voor het verlenen van een goede dienstverlening. We verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens enkel te verwerken op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld. We verwerken je persoonsgegevens voor volgende verschillende doeleinden:

 • als we jouw toestemming hebben gekregen om ze te mogen verwerken
 • in het kader van een contractuele verplichting of ter voorbereiding van een contact met ons
 • als het noodzakelijk is voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen
 • als Acerta een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking, waarbij het belang van Acerta en de rechten van de betrokkene in evenwicht worden gehouden door voldoende passende maatregelen te nemen
 • Indien we jouw persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld, zullen we altijd vooraf jouw expliciete toestemming vragen.

We verwerken enkel de persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van vooraf opgezette doelstellingen. De voornaamste doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • om diensten te verlenen

Voor een correcte dienstverlening hebben we bepaalde gegevens nodig. We zorgen er hierbij voor dat we telkens de minimale informatie gebruiken die nodig is om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. De gebruikte informatie is afhankelijk van de dienst die wordt geleverd.

 • om juridische bijstand te verlenen 

Voor juridische ondersteuning van werkgevers en zelfstandigen worden bepaalde persoonsgegevens gedeeld met Acerta Consult of Acerta Services die deze dienstverlening zullen uitvoeren.

 • voor contacten en interacties met personen

Bij elk contact met Acerta vragen we je om een basis-set van gegevens. Hiermee kunnen we je identificeren en contacteren om jouw aanvragen te behandelen of jouw vragen te beantwoorden.

 • om de dienstverlening van Acerta te verbeteren

We gebruiken je persoonsgegevens om onze diensten te evalueren en te verbeteren. Hiervoor maken we o.a. gebruik van analysetechnieken zoals de bevraging van klanten, analyses van surfgedrag op onze websites en tendensen op sociale media.

 • voor sales- en marketingcampagnes

We gebruiken je persoonsgegevens om sales- en marketingcampagnes te organiseren om onze diensten te promoten bij klanten en potentiële klanten.

 • om de dienstverlening aan onze klanten te personaliseren

Acerta gebruikt je persoonsgegevens ook om haar klanten een optimale dienstverlening op maat te bieden. Hiervoor gebruiken we persoonsgegevens die we combineren met kenniselementen uit verschillende studies.

 • om een goede en veilige dienstverlening te garanderen

Acerta verwerkt je persoonsgegevens ook in het kader van de algemene veiligheid om illegale en vermoedelijke misbruiken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken in lijn met onze algemene voorwaarden en goede dienstverlening.

 • om onze prestaties op te volgen

Je persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor interne rapportering om onze beleidsdoelstellingen te sturen om zo een langetermijnplanning te kunnen aanbieden

 • om te voldoen aan wettelijke en sectorale verplichtingen

Acerta heeft een aantal wettelijke en sectorale verplichtingen waaraan we moeten voldoen voor bepaalde diensten. Om hiermee in orde te zijn, moeten we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

 • voor onderzoek, enquêtes en analyses

Acerta kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor marktanalyses en onderzoeken om bepaalde tendensen op de markt te voorspellen en adviezen te formuleren. 

Acerta geeft en/of verkoopt jouw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen tenzij

 • aan andere entiteiten binnen de Acerta-groep

We geven je persoonsgegevens door aan entiteiten binnen de Acerta-groep zolang deze doorgifte in lijn ligt met de dienstverlening waarvoor we de gegevens hebben ontvangen en deze in lijn liggen met het doel van onze verwerkingen.

 • dit noodzakelijk is voor de dienstverlening

Acerta maakt voor bepaalde aspecten van haar dienstverlening gebruik van onderaannemers en dan kunnen jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan zo’n onderaannemer. Enkele voorbeelden van deze onderaannemers zijn call centers, datacenters, … Het doorgeven van gegevens verloopt altijd volgens duidelijke regels. We garanderen je dat deze persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen en dat er wordt toegezien op een correcte verwerking.

 • voor de beveiliging van haar interne systemen

Acerta maakt gebruik van gespecialiseerde, externe partners om haar systemen te beveiligen. In het kader van deze samenwerking kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden met deze partner. De noodzaak van het uitwisselen van persoonsgegevens wordt geval per geval bekeken en gebeurt enkel indien strikt noodzakelijk.

 • er een wettelijke verplichting is

Voor bepaalde diensten is Acerta verplicht om informatie door te geven aan officiële instanties zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen bij het opstarten van een vennootschap. Deze doorgifte gebeurt altijd volgens duidelijke richtlijnen en ligt altijd in lijn met de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen.

 • je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven

Als Acerta jouw gegevens wil doorgeven aan een derde partij en we geen beroep kunnen doen op bovenstaande vermeldingen, zullen we jouw expliciete toestemming vragen. Zonder deze toestemming zullen we jouw gegevens niet verkopen en ook niet doorgeven aan een derde partij.

 

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens met oog op verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit is voorgeschreven of toegestaan onder de van toepassing zijnde privacywetgeving. We garanderen passende waarborgen opdat uw rechten ook buiten de EER gerespecteerd worden volgens een adequaat gegevensbeschermingsniveau, en vereisen tevens van de ontvanger van de gegevens dat deze passende waarborgen voorziet. Persoonsgegevens worden zo beschermd conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Je hebt het recht op toegang en inzage tot de gegevens die we van jou hebben bij Acerta. Hierbij kan je volgende vragen stellen:

 • Heeft Acerta persoonsgegevens van mij?
 • Waarvoor gebruikt Acerta mijn persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens heeft Acerta?
 • Welke partijen hebben toegang tot mijn persoonsgegevens?

Om deze informatie op te vragen, vragen we je dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht openbaar maken op basis van een niet-correcte aanvraag.

Als de aanvraag niet voldoende informatie bevat, kan een medewerker van Acerta bijkomende informatie opvragen.

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten aanpassen als deze niet correct en/of onvolledig zijn. Dit verzoek kan je uitoefenen door het invullen van dit formulier. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht aanpassen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het aanpassen van persoonsgegevens kan gelinkt zijn aan contractuele en/of wettelijke beperkingen waardoor het soms niet mogelijk is om de gegevens aan te passen omwille van onze verplichtingen.

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten schrappen uit onze systemen. Dit verzoek kan je uitoefenen door het invullen van dit formulier. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht schrappen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het schrappen van persoonsgegevens is soms niet mogelijk omwille van contractuele verplichtingen, wettelijke bepalingen en algemene belangen van onze organisatie waardoor dit verzoek dan ook niet altijd kan worden ingewilligd. Zo worden jouw contactgegevens bijvoorbeeld niet verwijderd als er nog een openstaande factuur is.

Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen het ontvangen van direct marketing van Acerta. Dit is een gratis basisrecht dat je kan uitoefenen via deze link waarmee je jouw voorkeuren kan beheren.

Dit recht van bezwaar is niet van toepassing voor communicaties in het kader van contractuele afspraken en/of wettelijke verplichtingen.

Alle bovenstaande verzoeken zijn gratis, behalve wanneer Acerta het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk verzoek). We zullen elke aanvraag correct en zorgvuldig behandelen binnen een periode van één maand na de ontvangst van alle relevante informatie. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met twee maanden, rekening houdend met o.m. de complexiteit en het aantal aanvragen. Ingeval van verlenging van de termijn, word je hiervan op de hoogte gebracht, inclusief over de redenen van de verlenging.

Indien je niet tevreden bent over de geleverde informatie of denkt dat je geen volledig antwoord hebt gekregen, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer (dpo@acerta.be) van Acerta om samen met hem of haar alle opties te bekijken.

Indien je een van deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact op met onze dpo via dpo@acerta.be.

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Je hebt het recht jouw toestemming ten allen tijde in te trekken indien de verwerking van je gegevens op basis van toestemming gebeurt. Dit kan gebeuren via dezelfde weg als je jouw rechten hebt gegeven.

Het recht tot beperken van de verwerking

Je hebt het recht om te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken In dat geval blijven jouw gegevens door ons bewaard, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Deze aanvraag kan worden ingediend wanneer vb. je meent dat de persoonsgegevens onjuist zijn, of de verwerking door Acerta onrechtmatig gebeurt. We moeten enkel tegemoet komen aan deze verzoeken in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door Acerta zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm en/of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om klacht in te dienen over de wijze waarop Acerta jouw persoonsgegevens verwerkt en/of de manier waarop wij jouw rechten invullen, wanneer je op enig moment van mening bent dat Acerta inbreuk maakt op jouw privacy. Dit kan je doen als volgt:

 • Klacht neerleggen bij Acerta
  • Acerta heeft een Data Protection Officer aangesteld die een onafhankelijke rol binnen de organisatie heeft en uw klacht zal behandelen om samen met jou tot een oplossing te komen.
  • Je contacteert haar op dpo@acerta.be
 • Klacht neerleggen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit
  • Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop Acerta jouw persoonsgegevens verwerkt en/of jouw rechten invult. Hiervoor kan je best naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit gaan voor meer informatie. 

Acerta beschikt over de nodige technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens correct worden verwerkt en veilig zijn bij Acerta. In dit kader mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen of voor de uitvoering van een contract of voor de vervulling van een wettelijke verplichting. Deze periodes zijn afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt en het type van dienstverlening want sommige aspecten worden wettelijk bepaald. De gearchiveerde gegevens zijn beperkt toegankelijk. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd.

Acerta behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Elke materiële wijziging zal onmiddellijk op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende privacybeleid op de hoogte bent.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd op: 01 september 2022.

Dit cookiebeleid (het “Cookiebeleid”) is van toepassing op het gebruik van de website https://www.acerta.be/ en https://zelfstandigenloket.be (de “Website”) van Acerta BV, Buro & Design Center, met zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel en met ondernemingsnummer 0473.394.345 RPR Brussel (“wij” of “Acerta BV, Buro & Design Center”).

Wij vinden het als Acerta BV, Buro & Design Center belangrijk dat je op elke plaats en op elk ogenblik onze informatie kunt lezen, bekijken, beluisteren of beleven via diverse mediaplatformen. We werken ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Hiervoor kunnen we op onze Website, in onze nieuwsbrieven of in onze andere online diensten gebruik maken van cookies of andere technologieën zoals scripts, logs, iframes, plugins, captchas, trackers en pixels en, die we hierna bundelen onder de term “cookies”.

In dit Cookiebeleid willen we je informeren over welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden dit gebeurt, wat er met de verzamelde gegevens gebeurt en hoe je het gebruik ervan kunt beheren. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op jouw privacy voorkeuren. Het Cookiebeleid geldt voor de Website en onze andere online diensten. We geven ook duidelijk aan wanneer we de cookies aan derde partijen doorgeven en onder welke voorwaarden. Opgelet: wanneer je via een link doorklikt naar een externe website, geldt er een ander privacy- en cookiebeleid, namelijk die van de website waarnaar gelinkt wordt. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor externe websites.

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een onlinedienst gebruikt. Ze laten toe om je webbrowser of toestel te herkennen en houden gegevens over je surfgedrag bij. Op die manier onthouden we bijvoorbeeld hoe de Website goed kan worden weergegeven op je toestel, wat je hebt ingevuld op een formulier, welke pagina’s je bezocht, of je onze nieuwsbrief las en wat je socialemediaprofielen zijn. We gebruiken ze om onze formulieren te beschermen tegen cyberaanvallen en ook om allerhande statistieken te verzamelen over het gebruik en de gebruikers van onze Website en online diensten. Sommige cookies zijn de onze, andere zijn van derde partijen afkomstig. Tevens gebruiken we cookies om de Website en eventueel andere online diensten te verbeteren. Cookies hebben meestal ook een vervaldatum.

De volgende technologieën vallen ook onder dit Cookiebeleid:

 • Scripts: een reeks opdrachten die een taak uitvoert op de Website om bijvoorbeeld gegevens uit een formulier te bewaren en te bewerken op onze server; je webbrowser kan bepaalde scripts blokkeren.
 • Logs: bestanden die gebruikersinformatie bijhouden zoals je IP-adres, browsertype, internetprovider, de website die je naar deze Website verwees, datum, tijdstip en aantal muisklikken. Deze logs worden gebruikt om de Website te beheren en te optimaliseren.
 • I-frames: een veld dat we gebruiken om externe inhoud op de Website weer te geven, zoals bijvoorbeeld video’s van Vimeo, Twitter, YouTube, etc.
 • Plug-ins: stukje software die de functionaliteiten van de Website uitbreiden en die van derde partijen afkomstig zijn.
 • Captcha’s: reactietests die controleren of een mens of een computerprogramma de Website bezoekt. Dit om te vermijden dat computerprogramma’s de formulieren op de Website misbruiken.
 • Trackers: technologie die je online gedrag tussen websites bijhoudt, zoals welke websites je bezoekt, welke handelingen je stelt en welke informatie je op deze websites hebt ingegeven, zoals bijvoorbeeld je zoektermen of je gebruik van je socialemediaprofielen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om persoonlijkheidskenmerken af te leiden. Voorbeelden van trackers zijn bepaalde cookies, pixels en vingerafdruk.
 • Pixels: kleine onzichtbare afbeeldingen die ons toelaten om bepaalde informatie te verzamelen over het gebruik van de Website, zoals bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat een bepaalde pagina bezoekt.

Een aantal cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten werken of je een online dienst te kunnen aanbieden. Deze cookies kun je niet weigeren aangezien de Website/online dienst anders niet zal werken. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de Website zullen dan niet werken. Op de volgende website staat uitgelegd hoe je cookies kan weigeren in de meeste browsers: www.aboutcookies.org.

Voor de andere cookies vragen we je toestemming. Je dient je er wel steeds van bewust te zijn dat het blokkeren van sommige soorten cookies je ervaring van de Website en de door ons aangeboden diensten nadelig kan beïnvloeden.

Bij jouw eerste bezoek aan de Website vragen we je om voorkeuren m.b.t. cookies in te stellen. Bij elk volgend bezoek kun je jouw cookievoorkeuren weer aanpassen door op de link cookie-instellingen in de footer te klikken. Bij elke wijziging vragen we je om opnieuw je voorkeuren in te stellen.

Via de browserinstellingen kun je bepalen hoe je webbrowser omspringt met cookies. Je kunt ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele toestel verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je webbrowser of een van de volgende webpagina’s:

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tagbeheersysteem waarmee scripts, tags en gerelateerde codefragmenten op een website geplaatst kunnen worden vanuit een webgebaseerde gebruikersinterface. Hier wordt bepaald welke tags en script ingeladen mogen worden op basis van je cookie voorkeuren.

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster de werking van een site verbeteren op basis van het gedrag van de bezoekers. Naast paginaweergaves worden er ook statistieken bijgehouden van de kliks op e-mailadressen en telefoon nummers.

Google Ads (DoubleClick)

Google Ads is het online-advertentieprogramma van Google waarmee bedrijven reclame kunnen maken via zoekcampagnes, bannercampagnes, videocampagnes, shopping-campagnes en app-campagnes. Er worden conversies getracked wanneer een bezoeker op een pagina terecht komt nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt, wanneer het contact formulier wordt ingevuld, en wanneer er op een e-mailadres of telefoonnummer wordt geklikt.

reCAPTCHA

reCAPTCHA is een systeem waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen menselijke en geautomatiseerde bezoekers op de website. Dit wordt gebruikt om geautomatiseerde spam via het contactformulier tegen te houden.

Youtube embeds

Youtube video's kunnen via een embed binnen de website geplaatst worden.

Facebook pixel

De Facebook-pixel is een analysetool voor advertenties op Facebook. Het zorgt ervoor dat advertenties aan de juiste mensen worden weergegeven en dat advertentieresultaten worden gemeten. Er worden conversies getracked wanneer een bezoeker op een pagina terecht komt nadat ze op een advertentie of promotie hebben geklikt.

Hotjar

Hotjar is een set van analytics tools die je helpen om kwalitatieve data te verzamelen. Deze tools zijn onder andere heatmaps, funnel tracking, user polls, surveys en meer. Op die manier geeft Hotjar je inzicht in het bezoekersgedrag op een website.

Omdat cookies persoonsgegevens kunnen bevatten is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) mogelijk van toepassing. Voor meer info hieromtrent wordt verwezen naar ons Privacybeleid.

Acerta BV, Buro & Design Center behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. Door deze website en/of online diensten te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van dit Cookiebeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website, nadat het Cookiebeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en deze te aanvaarden.