Privacy- en cookiebeleid

Als je partner voor hr- en loonzaken hebben we best wat persoonlijke gegevens onder beheer. Die behandelen we met de grootste discretie. Omdat we de Europese richtlijnen strikt volgen. Maar vooral omdat je vertrouwen en gemoedsrust voor ons op de eerste plaats komt.

Download the English version of the privacy statement here or switch to English in the top right-hand corner 

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 17 december 2018.

De verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens

Acerta is als HR-dienstengroep in België gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonverwerking, sociale zekerheid, kinderbijslag en vestigingsformaliteiten. De groep ondersteunt de ondernemer in elke groeifase en elk HR-proces in verschillende Acerta entiteiten:

 • Acerta Ondernemingsloket

Acerta Ondernemingsloket vzw, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0480.513.551

 • Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0416.377.646 RPR Brussel

 • Acerta Sociaal Secretariaat

Acerta Sociaal Secretariaat vzw, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0473.329.910 RPR Brussel

 • Acerta Sud

Acerta Sud secrétariat social asbl, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0410.648.708 RPM Bruxelles

 • Acerta Shéhérazade

Acerta Shéhérazade scrl, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0436.313.225 RPR Brussel

 • Acerta Public

Acerta Public nv, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0453.045.428 RPR Brussel

 • Acerta Consult

Acerta Consult cvba, Buro & Design Center, met maatschappelijke zetel te Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0428.939.740 RPR Brussel

 • Acerta Infino

Acerta Infino vzw, Buro & Design Center, Heizel Esplanade 1, PB 65, 1020 Brussel, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0408.187.084 RPR Brussel

Deze privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens die Acerta van jou verzamelt en verwerkt wanneer je van onze diensten gebruik maakt.

Onze privacyprincipes

Respect

We erkennen dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene een basisrecht is van elk individu en we zullen er dan ook alles aan doen om dit recht te vrijwaren door persoonsgegevens op een correcte, open en transparante manier te verwerken.

Vertrouwen

Het vertrouwen van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders in de manier waarop wij hun persoonsgegevens verwerken is cruciaal belang voor onze organisatie. 

Preventie

We begrijpen dat het misbruik van persoonsgegevens een grote impact op de betrokkene kan hebben en zullen de nodige maatregelen nemen om de betrokkene te vrijwaren van financiële, reputatie- of een andere schade.

Compliance

We hebben geleerd dat het vaak moeilijk is voor de wetgever om bij te blijven met de snel veranderende technologieën en de verwachtingen van onze klanten. Daarom streven we ernaar om de geest van de wet en de constant veranderende maatschappij steeds in acht te nemen, en hiermee om te gaan op een pragmatische manier, zonder overlast te bezorgen aan onze klant. 

Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Acerta verbindt zich ertoe jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We engageren ons om de plichten die voortvloeien uit deze wetgeving toe te passen in al onze verwerkingen en jouw rechten te respecteren bij elke verwerking van jouw persoonsgegevens.

Via deze privacyverklaring willen wij je informeren omtrent de persoonsgegevens die Acerta verzamelt van jou, waarom wij deze verzamelen en wat we ermee doen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken in de verschillende entiteiten van Acerta en is van toepassing voor alle klanten, potentiële klanten en bezoekers van onze websites, toepassingen en gebouwen

 • Acerta Ondernemingsloket
 • Acerta Sociaal Verzekeringsfonds
 • Acerta Sociaal Secretariaat
 • Acerta Sud
 • Acerta Infino
 • Acerta Shéhérazade
 • Acerta Public
 • Acerta Consult

Via deze privacyverklaring waarborgt Acerta dat je:

 • geïnformeerd blijft over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens, hetzij elektronisch of op papier;
 • de controle behoudt over de persoonsgegevens die Acerta verwerkt;
 • jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens kan uitoefenen

Als je meer informatie zoekt over deze wetgeving raden we je aan om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Acerta?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je een persoon identificeert of kan identificeren zoals zijn of haar naam, voornaam, e-mailadres, … Deze persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon en Acerta kan ze gebruiken voor haar dienstverlening. Binnen deze persoonsgegevens onderscheiden we volgende categorieën:

 • Informatie ter identificatie: hiermee kan Acerta je identificeren om haar diensten aan te bieden. Deze categorie bevat o.a. jouw naam, voornaam, taalvoorkeur, gezinssamenstelling, rijksregisternummer …
 • Contactinformatie: hiermee kan Acerta je contacteren om eventuele vragen te beantwoorden, diensten aan te bieden of voor nog andere processen waarbij we je moeten contacteren. Tot deze categorie behoort o.a. uw telefoonnummer, adres, e-mailadres, …
 • Familiale informatie: voor sommige diensten heeft Acerta informatie nodig over jouw gezinssamenstelling, zoals voor de berekening van de kinderbijslag. Deze categorie omvat dus zaken als uw gezinssamenstelling, aantal personen ten laste, …
 • Informatie over opleidingen: voor sommige diensten heeft Acerta informatie nodig over jouw gevolgde opleidingen, zoals voor adviesverlening, loopbaanbegeleiding, loonberekening. Deze categorie omvat zaken als opleidingsniveau, diploma’s, kwalificaties, schoolloopbaan, …
 • Informatie betreffende tewerkstelling: voor sommige diensten heeft Acerta informatie nodig over uw tewerkstelling, zoals voor de loonberekening of loopbaanbegeleiding. Deze categorie omvat zaken als jouw loopbaan, referenties, huidige werkgever, pensioen en verzekeringsinformatie, …
 • Connectie-informatie: connectie-informatie is alle informatie die wij verzamelen als je gebruik maakt van onze digitale diensten zoals de website en applicaties van Acerta. Hiermee kunnen we de toepassingen beveiligen en je een optimale ondersteuning bieden voor onze digitale diensten. Deze categorie bevat o.a. de gebruikersnamen, het IP-adres, toestelinformatie, …
 • Financiële informatie: Acerta verwerkt financiële informatie voor de afhandeling van haar betalende diensten en voor diensten waarbij Acerta optreedt als betaler. Deze categorie bevat onder andere rekeningnummers en openstaande saldo’s.
 • Gevoelige informatie: voor sommige diensten verzamelt Acerta ook gevoelige persoonsgegevens zoals gezondsheidsinformatie en gerechtelijke informatie. Deze informatie zal enkel worden verzameld voor specifieke doeleinden waarvoor specifieke contracten zijn opgemaakt, en voor zover het verzamelen van deze informatie wordt toegestaan door de wetgeving. We vragen altijd expliciet om jouw toestemming voor we deze gevoelige gegevens verwerken.

Op welke grond verwerkt Acerta jouw persoonsgegevens?

We gebruiken altijd de minimale set van gegevens die nodig is voor het verlenen van een goede dienstverlening. We verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens enkel te verwerken op een wijze die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld. We verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende verschillende doeleinden:

 • als we jouw toestemming hebben gekregen om ze te mogen verwerken
 • in het kader van een contractuele verplichting of ter voorbereiding van een contact met ons
 • als het noodzakelijk is voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen
 • als Acerta een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking, waarbij het belang van Acerta en de rechten van de betrokkene in evenwicht worden gehouden door voldoende passende maatregelen te nemen
 • Indien we jouw persoonsgegevens willen verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor de gegevens in eerste instantie werden verzameld, zullen we altijd vooraf uw expliciete toestemming vragen.

Acerta verwerkt persoonsgegevens voor volgende doelstellingen

We verwerken enkel de persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van vooraf opgezette doelstellingen. De voornaamste doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • om diensten te verlenen

Voor een correcte dienstverlening hebben we bepaalde gegevens nodig. We zorgen er hierbij voor dat we telkens de minimale informatie gebruiken die nodig is om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. De gebruikte informatie is afhankelijk van de dienst die wordt geleverd.

 • voor contacten en interacties met personen

Bij elk contact met Acerta vragen we je om een basis-set van gegevens. Hiermee kunnen we je identificeren en contacteren om jouw aanvragen te behandelen of jouw vragen te beantwoorden.

 • om de dienstverlening van Acerta te verbeteren

We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten te evalueren en te verbeteren. Hiervoor maken we o.a. gebruik van analysetechnieken zoals de bevraging van klanten, analyses van surfgedrag op onze websites en tendensen op sociale media.

 • voor sales- en marketingcampagnes

We gebruiken jouw persoonsgegevens om sales- en marketingcampagnes te organiseren om onze diensten te promoten bij klanten en potentiële klanten.

 • om de dienstverlening aan onze klanten te personaliseren

Acerta gebruikt jouw persoonsgegevens ook om haar klanten een optimale dienstverlening op maat te bieden. Hiervoor gebruiken we persoonsgegevens die we combineren met kenniselementen uit verschillende studies.

 • om een goede en veilige dienstverlening te garanderen

Acerta verwerkt jouw persoonsgegevens ook in het kader van de algemene veiligheid om illegale en vermoedelijke misbruiken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken in lijn met onze algemene voorwaarden en goede dienstverlening.

 • om onze prestaties op te volgen

Jouw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor interne rapportering om onze beleidsdoelstellingen te sturen om zo een langetermijnplanning te kunnen aanbieden

 • om te voldoen aan wettelijke en sectorale verplichtingen

Acerta heeft een aantal wettelijke en sectorale verplichtingen waaraan we moeten voldoen voor bepaalde diensten. Om hiermee in orde te zijn, moeten we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

 • voor kwalitatieve informatie en analyses

Acerta kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken voor marktanalyses en onderzoeken om bepaalde tendensen op de markt te voorspellen en adviezen te formuleren. 

Geeft of verkoopt Acerta jouw persoonsgegevens aan derde partijen?

Acerta geeft en/of verkoopt jouw persoonsgegevens nooit door aan derde partijen tenzij

 • aan andere entiteiten binnen de Acerta-groep

We geven jouw persoonsgegevens door aan entiteiten binnen de Acerta-groep zolang deze doorgifte in lijn ligt met de dienstverlening waarvoor we de gegevens hebben ontvangen en deze in lijn liggen met het doel van onze verwerkingen.

 • dit noodzakelijk is voor de dienstverlening

Acerta maakt voor bepaalde aspecten van haar dienstverlening gebruik van onderaannemers en dan kunnen jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan zo’n onderaannemer. Enkele voorbeelden van deze onderaannemers zijn call centers, datacenters, … Het doorgeven van gegevens verloopt altijd volgens duidelijke regels. We garanderen je dat deze persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen en dat er wordt toegezien op een correcte verwerking.

 • voor de beveiliging van haar interne systemen

Acerta maakt gebruik van gespecialiseerde, externe partners om haar systemen te beveiligen. In het kader van deze samenwerking kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden met deze partner. De noodzaak van het uitwisselen van persoonsgegevens wordt geval per geval bekeken en gebeurt enkel indien strikt noodzakelijk.

 • er een wettelijke verplichting is

Voor bepaalde diensten is Acerta verplicht om informatie door te geven aan officiële instanties zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen bij het opstarten van een vennootschap. Deze doorgifte gebeurt altijd volgens duidelijke richtlijnen en ligt altijd in lijn met de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen.

 • Je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven

Als Acerta jouw gegevens wil doorgeven aan een derde partij en we geen beroep kunnen doen op bovenstaande vermeldingen, zullen we jouw expliciete toestemming vragen. Zonder deze toestemming zullen we jouw gegevens niet verkopen en ook niet doorgeven aan een derde partij.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens met oog op verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derde partijen indien dit is voorgeschreven of toegestaan onder de van toepassing zijnde privacywetgeving. We garanderen passende waarborgen opdat uw rechten ook buiten de EER gerespecteerd worden volgens een adequaat gegevensbeschermingsniveau, en vereisen tevens van de ontvanger van de gegevens dat deze passende waarborgen voorziet. Persoonsgegevens worden zo beschermd conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

Het recht van inzage

Je hebt het recht op toegang en inzage tot de gegevens die we van jou hebben bij Acerta. Hierbij kan je volgende vragen stellen:

 • Heeft Acerta persoonsgegevens van mij?
 • Waarvoor gebruikt Acerta mijn persoonsgegevens?
 • Welke persoonsgegevens heeft Acerta?
 • Welke partijen hebben toegang tot mijn persoonsgegevens?

Om deze informatie op te vragen, vragen we u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht openbaar maken op basis van een niet-correcte aanvraag. Als de aanvraag niet voldoende informatie bevat, kan een medewerker van Acerta bijkomende informatie opvragen.

Het recht op rectificatie

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten aanpassen als deze niet correct en/of onvolledig zijn. Dit verzoek kan je uitoefenen door het invullen van dit formulier. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht aanpassen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het aanpassen van persoonsgegevens kan gelinkt zijn aan contractuele en/of wettelijke beperkingen waardoor het soms niet mogelijk is om de gegevens aan te passen omwille van onze verplichtingen.

Het recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten schrappen uit onze systemen. Dit verzoek kan je uitoefenen door het invullen van dit formulier. We vragen je om dit zo volledig mogelijk in te vullen. De informatie van dit formulier wordt alleen gebruikt voor het beantwoorden van deze aanvraag en moet zo volledig mogelijk zijn om te vermijden dat we geen gegevens onterecht schrappen op basis van een niet-correcte aanvraag.

Het schrappen van persoonsgegevens is soms niet mogelijk omwille van contractuele verplichtingen, wettelijke bepalingen en algemene belangen van onze organisatie waardoor dit verzoek dan ook niet altijd kan worden ingewilligd. Zo worden uw contactgegevens bijvoorbeeld niet verwijderd als er nog een openstaande factuur is.

Het recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar in te dienen tegen het ontvangen van direct marketing van Acerta. Dit is een gratis basisrecht dat je kan uitoefenen via deze link waarmee je je voorkeuren kan beheren.

Dit recht van bezwaar is niet van toepassing voor communicaties in het kader van contractuele afspraken en/of wettelijke verplichtingen.

Alle bovenstaande verzoeken zijn gratis, behalve wanneer Acerta het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk verzoek). We zullen elke aanvraag correct en zorgvuldig behandelen binnen een periode van één maand na de ontvangst van alle relevante informatie. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met twee maanden, rekening houdend met o.m. de complexiteit en het aantal aanvragen. Ingeval van verlenging van de termijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, inclusief over de redenen van de verlenging.

Indien u niet tevreden bent over de geleverde informatie of denkt dat je geen volledig antwoord hebt gekregen, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer van Acerta om samen met hem of haar alle opties te bekijken.

Verder beschik je ook nog over volgende rechten.

Indien je een van deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact op met onze dpo via dpo@acerta.be.

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Je hebt het recht jouw toestemming ten allen tijde in te trekken indien de verwerking van jouw gegevens op basis van toestemming gebeurt. Dit kan gebeuren via dezelfde weg als je jouw rechten hebt gegeven.

Het recht tot beperken van de verwerking

Je hebt het recht om te verzoeken de verwerking van jouw gegevens te beperken In dat geval blijven jouw gegevens door ons bewaard, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Deze aanvraag kan worden ingediend wanneer vb. je meent dat de persoonsgegevens onjuist zijn, of de verwerking door Acerta onrechtmatig gebeurt. We moeten enkel tegemoet komen aan deze verzoeken in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door Acerta zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm en/of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om klacht in te dienen over de wijze waarop Acerta jouw persoonsgegevens verwerkt en/of de manier waarop wij jouw rechten invullen, wanneer je op enig moment van mening bent dat Acerta inbreuk maakt op jouw privacy. Dit kan je doen als volgt:

 • Klacht neerleggen bij Acerta

Acerta heeft een Data Protection Officer aangesteld die een onafhankelijke rol binnen de organisatie heeft en jouw klacht zal behandelen om samen met je tot een oplossing te komen. Je kan haar contacteren op dpo@acerta.be

 • Klacht neerleggen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit

Je hebt het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over de manier waarop Acerta jouw persoonsgegevens verwerkt en/of jouw rechten invult. Hiervoor kan je best naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit gaan voor meer informatie. 

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Acerta beschikt over de nodige technische en organisatorische maatregelen om te garanderen dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt en veilig zijn bij Acerta. In dit kader mogen wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we deze hebben ontvangen of voor de uitvoering van een contract of voor de vervulling van een wettelijke verplichting. Deze periodes zijn afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt en het type van dienstverlening want sommige aspecten worden wettelijk bepaald. De gearchiveerde gegevens zijn beperkt toegankelijk. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd.

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018

Op de websites van Acerta gebruiken we cookies. Volgens de nieuwe EU-wetgeving moeten we je laten weten wat cookies zijn en waarvoor we ze gebruiken. Dat lees je hieronder. 

Wat zijn cookies?

Als je naar een website surft, houdt de server een soort van tekstbestandje bij op de browser van jouw computer of mobiel toestel. Dat is een ‘cookie’. Deze bevat een unieke code die ervoor zorgt dat de server jouw browser herkent tijdens je bezoek aan een website (een ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of mobiel apparaat bewaard in de folder van je browser. Over het algemeen zorgen cookies ervoor dat je sneller kan surfen, ze helpen je ook om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen de inhoud van een website of reclame ook relevanter maken voor de bezoeker en aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. 

De Acerta-site gebruikt volgende cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies / Onmisbare cookies

Deze cookies heb je nodig om onze websites te bezoeken en op bepaalde pagina’s te surfen, zo eenvoudig is het. Ze helpen je bijvoorbeeld om te navigeren tussen pagina’s of om formulieren in te vullen. Deze cookies zijn ook noodzakelijk om met je persoonlijke account in te loggen op de websites van Acerta. Ze zorgen ervoor dat we je identiteit op een veilige manier kunnen controleren, zodat we zeker zijn dat we de juiste persoon toegang geven tot persoonlijke informatie! Als je deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies

Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en zorgen ervoor dat je meer gepersonaliseerd kan surfen: ze houden je voorkeur bij, onthouden of je al meedeed met een enquête of niet, … zodat je geen twee keer dezelfde vraag krijgt. Kortom, deze cookies maken het surfen een stuk aangenamer. 

3. Performantie- en analysecookie

Deze cookies verzamelen algemene info over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites. Hiermee willen we de inhoud van onze websites verbeteren, ze meer aanpassen aan de wensen van onze bezoekers en ze gebruiksvriendelijker maken. Voorbeelden zijn cookies die het aantal unieke bezoekers tellen en cookies die bijhouden welke pagina’s het populairst zijn. 

4. Socialemediacookies

De websites van Acerta verwijzen soms door naar andere sites via een aanklikbare link om onze activiteiten te ondersteunen. Als je deze (externe) sites bezoekt, kunnen ook cookies worden gemaakt. Voor meer info hiervoor bekijk je best de privacy policy van de websites in kwestie. Je kan de content van de Acerta-sites ook via buttons delen op sociale media. Deze kunnen dan op hun beurt cookies plaatsen op de sites van Acerta en via deze weg gegevens verzamelen. Voor meer info hierover verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Opgelet, deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 

5. Overige cookies

Dit zijn cookies die in geen van de bovenstaande categorieën thuishoren. Zoals de cookies die we gebruiken om onze site te optimaliseren en onze eigen webanalyses te maken. Het gaat om zogenaamde webanalysecookies. Je kan statistieken maken met de info die zij verzamelen. Die geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Deze cookies helpen ons om de structuur, de navigatie en de inhoud van de Acerta-websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Beheer van cookies

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten van onze site wil gebruiken, moet je al onze cookies accepteren. Gelukkig is dat heel eenvoudig: ofwel sluit je de cookiemelding, ofwel ga je eenvoudig verder met surfen op acerta.be.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website staat uitgelegd hoe je cookies kan weigeren in de meeste browsers: http://www.aboutcookies.org/

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Geïnstalleerde cookies kan je op elk moment verwijderen van je pc of mobiel toestel.