Vorige

Bedrijven wierven in 2018 bijna 10% meer 55+’ers aan

28 mei 2019
Leestijd: Later lezen?

Brussel, 28 mei 2019 - Gemiddeld 7% van de nieuwe collega’s die in 2018 in dienst kwamen was 55 jaar of ouder. Dat betekent dat bedrijven bijna 10% meer 55+’ers hebben aangeworven dan een jaar eerder. Die cijfers bevestigen de stijgende trend van de voorbije jaren. Behalve in Wallonië. Daar daalde het aandeel aanwervingen van 55+’ers met net geen procentpunt ten opzichte van 2017. Dat maakt hr-dienstverlener Acerta bekend op basis van cijfers over nieuwe aanwervingen. 55+’ers die aangeworven worden zijn vooral mannen en arbeiders, maar vrouwelijke 55+’ers hebben duidelijk een inhaalbeweging ingezet.

Herwaardering van de 55-plussollicitant zet door

55-plussers namen het voorbije jaar alweer een iets groter aandeel van de instroom voor hun rekening. In 7% van de aanwervingen gedaan in 2018 viel de keuze op een 55-plusser.

Evolutie aanwervingen in functie van leeftijd 2011-2018_acerta

Grafiek 1: Evolutie aanwervingen i.f.v. leeftijd, 2011-2018

Bijna een kwart – 23,5% – van de nieuwe collega’s aangeworven in 2018 is ouder dan 45. Werknemers van 45 jaar hebben nog zo’n 20 jaar te gaan tot hun pensioen en blijkbaar hebben werkgevers die groep, die dus bezig is aan de tweede helft van de loopbaan, wel degelijk (her)ontdekt als valabele kandidaten. Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “De wetgeving en de sensibilisering rond pensionering hebben ervoor gezorgd dat de 45-plusser op een positieve manier is ‘verjongd’. Geholpen door de arbeidskrapte worden werkgevers gestimuleerd om niet meer alleen in het klassiek-populaire segment van 25-45-jarigen – dat nog altijd goed is voor bijna 60% van de aanwervingen – te vissen. Werknemers van 55-plus zien ook zichzelf niet meer ”uitbollen”. Op 55 jaar zijn er nog professionele verwachtingen. Die herwaardering bij beide partijen zorgt ervoor dat 55-plussers weer een plaats hebben gekregen langs de kant van de instroom bij bedrijven.”

Spreiding aanwervingen over de leeftijden 2011-2018_acerta

Tabel 1: Spreiding aanwervingen over de leeftijden, 2018

Spreiding 55-plussollicitant

Van de nieuw aangeworven 55-plussers, is de groep 55-jarigen het grootst. Maar de spreiding is in 2018 toch alweer iets breder dan in 2017. Tot 59 jaar haalt elke leeftijd nog minstens 10% van het 55-plusaandeel.

Spreiding aandeel 55-plus onder de leeftijden 2017-2018_acerta

Tabel 2: Spreiding aandeel 55-plus onder de leeftijden, 2018

55-plus-vrouwen halen mannen in

Ook binnen de segmenten mannen en vrouwen , zet de toename van het aandeel 55-plussers in de aanwervingen zich door. Vrouwen komen in 2018 uit op een aandeel dat nog maar goed een half procentpunt onder de mannen scoort: 6,65% tegenover 7,38%.  Ze halen hiermee een belangrijk deel van de achterstand in ten opzichte van hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Spreiding aanwervingen 55-plus mannen en vrouwen 2011-2018_acerta

Tabel 3: Spreiding aanwervingen over de leeftijden, mannen en vrouwen, 2018

Grotere ondernemingen hebben de luxe van de keuze

De instroom van 55-plussers hinkt in de grootste ondernemingen wel iets achterop: in 2018 halen de 55-plussers er geen 6% van de aanwervingen. Mogelijks is dat het resultaat van de houding langs zowel werkgevers- als werknemerszijde. Tom Vlieghe: “Grotere ondernemingen bieden dikwijls  interessantere bijkomende loon- en arbeidsvoorwaarden aan oudere werknemers: ze hebben bijvoorbeeld extra leeftijdsvakantie of een hogere premie die betaald wordt voor de groepsverzekering. Deze extra kosten kunnen er toe leiden dat grotere bedrijven iets selectiever zijn in hun keuze om een oudere werknemer aan te werven. Grotere ondernemingen liggen tegelijk ook goed bij jongere werknemers, die daar volop kansen zien om hun loopbaan uit te bouwen.”

Spreiding aanwervingen 55plus volgens grootte onderneming 2011-2018_acerta

Tabel 4: Spreiding aanwervingen over de leeftijden, volgens grootte onderneming, 2018

Nog veel beweging onder de arbeiders van 55-plus

Analyseren we de aanwervingen bij arbeiders en bedienden apart, dan blijken oudere arbeiders verhoudingsgewijs meer in te stromen dan oudere bedienden: 8,3% vs. 6%. Tom Vlieghe: “Verloning is voor de aanwerving van oudere arbeiders minder een doorslaggevende factor. Dat zal zeker spelen. Ook blijkt het soms fysiek zwaardere werk van arbeiders, de aanwerving van oudere arbeiders niet af te schrikken of werkgevers slagen er blijkbaar in om hen aangepast werk aan te bieden.”

Spreiding aanwervingen 55-plus arbeiders en bedienden 2011-2018_acerta

Tabel 5: Spreiding aanwervingen over de leeftijden, arbeiders-bedienden, 2018

Arbeidskrapte en leeftijd werkzoekenden aan de basis van regionale verschillen

Van de drie Belgische regio’s is de arbeidskrapte in Vlaanderen het grootst en zie, het aandeel 55-plussers in de aanwervingen is er ook het hoogst: 7,16%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de oudere aanwervingen in vergelijking met de andere regio’s het minst goed vertegenwoordigd: 5,8%. Dit gewest kent dan ook een jonge populatie, veel bediendenjobs en genoeg 25-45-jarigen om die in te vullen. In Wallonië noteren we voor het recentste jaar een daling van het aandeel aanwervingen boven de 55 jaar met net geen procentpunt, van 7,61% naar 6,71%.

Spreiding aanwervingen 55-plus België 2011-2018_acerta

Tabel 6: Spreiding aanwervingen over de leeftijden, per regio, 2018

55-plussers niet ten koste van min-25’ers

In de tabel met de spreiding van aanwervingen over de verschillende leeftijdscategorieën zien we naast een stijging van het deel 55-plussers, een daling van de aanwervingen onder de 25 jaar. Dat betekent evenwel niet automatisch dat 55-plussers populairdere jobkandidaten zijn geworden ten nadele van de min-25’ers. Tom Vlieghe: “Er zijn meer jobs dan vroeger, er zijn meer oudere werknemers beschikbaar voor de arbeidsmarkt, jongeren komen later op de arbeidsmarkt, wie pas begint verandert niet meteen van job... De 7% 55-plussers zegt wat hun aandeel is van alle aanwervingen, het zegt niet of er in absolute cijfers  meer of minder ouderen, of meer of minder jongeren zouden zijn aangeworven. We hebben het hier over de spreiding over de verschillende leeftijden. En wat we daar zien is dat de hoogste leeftijd aan het opschuiven is naar boven.”

Is 7% veel of weinig?

De stijging van het aantal 55-plussers die aan een nieuwe jobuitdaging beginnen zet zich nu al jaar na jaar door. Maar is 7% veel of weinig? Tom Vlieghe: “62 jaar is vandaag de werkelijke pensioenleeftijd. Iemand van 55 jaar heeft dus nog gemiddeld 7 jaar voor zich. Loont het de moeite om dan te investeren? Zeker wel!
Voor een werknemer van 55 jaar kan het “verfrissend” zijn om de laatste jaren van zijn carrière te beginnen aan een nieuwe uitdaging bij een nieuwe werkgever. Opgelet echter, zoals blijkt uit een vorig onderzoek van Acerta mag hij niet verwachten dat zijn nieuwe werkgever hem automatisch de volledige verloning, opgebouwd ingevolge zijn anciënniteit bij zijn vorige werkgever, kan garanderen.
Werkgevers anderzijds zullen in al hun werknemers en alle werknemers zullen in zichzelf moeten blijven investeren, ongeacht leeftijd of opleiding. Taken zullen blijven veranderen en de vereiste competenties dus ook. Ook iemand die als 55-plusser binnenkomt zal in de volgende jaren van zijn carrière zijn job nog zien veranderen en met deze verandering positief moeten kunnen omgaan.  De 55-plusnieuwkomers hebben als voordeel dat ze binnenkomen met jaren ervaring waarop ze verder kunnen bouwen. De arbeidskrapte maakt ook dat de oudere werknemer met een job weinig risico loopt door te solliciteren naar andere uitdaging, wat die blijkbaar ook doet, volgens de cijfers. De verwachting is dat het aandeel 55-plussers onder de aanwervingen ook de komende jaren wellicht verder zal stijgen.”

 

Over de cijfers
De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 32.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren, op basis van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.

Deel dit artikel