SWT: stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

26 februari 2024
Leestijd: Later lezen?

Wat is SWT (betekenis)?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere 'brugpensioen', is een stelsel dat werknemers vanaf een bepaalde leeftijd die worden ontslagen recht geeft op:

  • Een vaste werkloosheidsuitkering
  •  Een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag)

De bedrijfstoeslag wordt uitgekeerd door de laatste werkgever of het sectoraal fonds. De betaling van de bedrijfstoeslag gebeurt iedere maand. Om in aanmerking te komen voor SWT moet de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoen qua leeftijd en loopbaan. De reglementering rond het SWT betreft vooral werknemers in de privésector.

SWT voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het SWT in 2023, moet de werknemer aan vier voorwaarden voldoen:

  • Ontslagen zijn door de werkgever (behalve voor dringende redenen). Beëindigt de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst, dan is deze voorwaarde niet vervuld. Dat is evenmin zo bij een beëindiging in onderling akkoord of wegens overmacht;
  • Recht hebben op een werkloosheidsuitkering (bewijzen via beroepsverleden);
  • Een bepaalde leeftijd hebben, vastgesteld bij cao;
  • Een bepaalde loopbaanvereiste hebben, vastgesteld bij cao.

In overeenstemming met het algemeen stelsel (zoals bepaald bij cao nr. 17) hebben werknemers vanaf 62 jaar recht op het SWT – maar enkel als ze aan de bovenstaande vereisten voldoen en een beroepsverleden hebben van minstens 40 jaar voor mannen en 39 jaar voor vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt elk jaar met één jaar opgetrokken om tegen 2024 op 40 jaar uit te komen.

Er bestaan ook sectorale afspraken die de leeftijd onder bepaalde voorwaarden verlagen tot 60 jaar of 58 jaar. Dat geldt onder meer voor zware beroepen, nachtarbeid of SWT op basis van medische redenen.

Ook ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kunnen beroep doen op SWT vanaf een lagere leeftijd. De Minister van Werk moet de onderneming dan wel erkennen als een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Beroepsverleden

Voor het algemeen stelsel met bedrijfstoeslag op 62 jaar bedraagt het vereiste beroepsverleden 40 jaar voor mannen en 39 jaar voor vrouwen. Tegen 2024 wordt de loopbaanvoorwaarde van het SWT voor vrouwen gradueel opgetrokken:

  • 2023: 39 jaar voor vrouwen
  • 2024: 40 jaar voor vrouwen

Voor het SWT zwaar beroep telt het vereiste beroepsverleden 35 jaar, waarvan minstens 5 jaar zwaar beroep uitgeoefend in de laatste 10 jaar of 7 in de laatste 15. Nachtarbeid, arbeid in wisselende ploegen en onderbroken diensten worden als een zwaar beroep beschouwd. Er moet wel een sectorale of ondernemings-cao bestaan om beroep te kunnen op dit stelsel.

Wie een zwaar beroep uitoefende, minstens 20 jaar werkte in een regime met nachtarbeid óf tewerkgesteld was in de bouw en arbeidsongeschikt is verklaard voor dat beroep, kan tot en met 30 juni 2025 ook vanaf een beroepsverleden van 33 jaar en een leeftijd van 60 jaar SWT genieten. Let op: een sectorale of ondernemings-cao moet voorhanden zijn om deze stelsels toe te passen.

Leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Samengevat zijn dit de huidige leeftijd- en loopbaanvoorwaarden (geldig tot en met 30 juni 2025):

SWT-stelsel Leeftijdsvoorwaarde Loopbaanvoorwaarde
Algemeen stelsel 62 jaar 40 jaar voor mannen
39 jaar voor vrouwen
Lange loopbaan 60 jaar 40 jaar
Zwaar beroep 60 jaar 35 jaar
Zwaar beroep, nachtarbeid en medische ongeschiktheid bouwsector 60 jaar 33 jaar
Medische reden 58 jaar 35 jaar
Onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of herstructurering 60 jaar 20 jaar (algemene arbeidsmarkt) of 10 jaar (in de sector)

Aanvullende vergoeding SWT berekenen

De aanvullende vergoeding SWT  stemt minimum overeen met 50% van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering. Het nettoreferteloon wordt wel begrensd. Sommige sectoren voorzien echter een hoger percentage van bedrijfstoeslag. Het netto referteloon is het brutoloon van de refertemaand, verminderd met de persoonlijke RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing. De refertemaand is in principe de laatste maand van tewerkstelling, maar in onderling akkoord kan je hiervan afwijken en een andere maand kiezen als refertemaand.

Om de werkloosheidsuitkering te berekenen telt 60% van het laatste brutoloon als basis. Die werkloosheidsuitkering is ten laste van de RVA en is begrensd tot een maximum dag- en maandbedrag.

Zowel de werkloosheidsuitkering als de aanvullende vergoeding SWT worden verhoogd op hetzelfde ogenblik als de indexatie van de sociale uitkeringen. Bijkomend kan het bedrag van de aanvullende vergoeding jaarlijks op 1 januari worden herzien door de Nationale Arbeidsraad.

Vermijd verrassingen

De sociale wetgeving rond SWT is voer voor specialisten. De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden veranderen geregeld. Geraak je niet wijs uit het kluwen van informatie?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp