Pleegzorgverlof

05 december 2019
Leestijd: Later lezen?

Er zijn meer dan 5000 pleeggezinnen in Vlaanderen. Een pleeggezin zorgt voor een kind of kinderen waar de ouders tijdelijk niet voor kunnen zorgen. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren hebben pleegouders recht op zes dagen pleegzorgverlof per kalenderjaar. In dit dossier gaan we dieper in op dit recht.

Wie heeft recht op pleegzorgverlof?

Het pleegzorgverlof bedraagt zes dagen voor het ganse pleeggezin. Hierbij maakt het niet uit hoeveel kinderen er zijn geplaatst in het pleeggezin. Wanneer de beide pleegouders een arbeidscontract hebben moeten ze onderling afstemmen wie het pleegzorgverlof opneemt. Om recht te hebben op het pleegzorgverlof moet je medewerker zijn aangesteld als pleegouder door:

  • De rechtbank
  • Een erkende dienst voor pleegzorg (Pleegzorg Vlaanderen)
  • De dienst voor jeugdwerking of het Comité Bijzondere jeugdbijstand

Als werkgever ontvang je van je medewerker een bewijs van hoedanigheid van een van bovenstaande instanties wanneer deze pleegzorgverlof wilt aanvragen. Het pleegzorgverlof mag worden aangevraagd voor de zorg voor minderjarigen of personen met een handicap.

Voor welke gebeurtenissen mag pleegzorgverlof worden opgenomen?

De medewerker mag pleegzorgverlof enkel opnemen voor gebeurtenissen die eigen zijn aan de pleegzorg en waarbij zijn tussenkomst vereist is. Hierbij gaat het over de volgende situaties:

  • Het bijwonen van zittingen bij gerechtelijke en administratieve autoriteiten
  • Alle contacten met de dienst voor pleegzorg
  • Alle contacten met de ouders en derden die belangrijk zijn voor het pleegkind

Voor andere gebeurtenissen heeft je medewerker, net zoals andere ouders, de mogelijkheid om verlof om dwingende redenen op te nemen.

Hoe moet je medewerker pleegzorgverlof aanvragen?

Wanneer je medewerker gebruik wenst te maken van het pleegzorgverlof dient hij jou hier minimaal twee weken van tevoren van op de hoogte te stellen. Als dit niet mogelijk is, geldt: zo snel mogelijk. Daarbij heb je als werkgever het recht om te vragen naar een bewijs voor de afwezigheid, zoals een oproepbrief van de rechtbank.

Uitkering bij pleegzorgverlof

Tijdens het pleegzorgverlof betaal je als werkgever geen loon uit. Ter vervaging van het loon ontvangt je medewerker een uitkering van de RVA. Deze uitkering bedraagt 113,68 euro per dag. Je medewerker dient zelf deze uitkering aan te vragen.

Pleegouderverlof

Sinds 1 januari 2019 is het voor medewerkers ook mogelijk om pleegouderverlof aan te vragen, wanneer een kind minimaal zes maanden in het gezin verblijft. Je medewerker heeft recht op zes weken verlof, aansluitend op te nemen. Deze periode is bedoeld om het ontvangst van het kind in het gezin te vergemakkelijken. Je medewerker mag pleegouderverlof opnemen binnen de eerste twaalf maanden, nadat het kind werd ingeschreven op het adres van de pleegouders.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp