Aanpassing berekeningsbasis Wyninckxbijdrage vanaf 1 januari 2019

22 februari 2019

“Vanaf 1 januari 2019 verandert de berekeningsbasis van de Wyninckxbijdrage. Voortaan wordt er een bijdrage geïnd in functie van een pensioendoelstelling.  De hoogte van de stortingen in het aanvullend  pensioenplan zijn niet meer relevant”

Wat is de Wyninckxbijdrage ?

De Wyninckxbijdrage is een bijzondere socialezekerheidsbijdrage en wordt geheven op de bijdragen en premies die gestort worden voor de opbouw van aanvullende pensioenen.

Ze is verschuldigd wanneer voor een bepaalde werknemer de som van de stortingen, werknemers- en werkgeversbijdragen samengeteld, een bepaalde jaargrens overschrijdt. De bijdrage bedraagt 3 %  sinds 1 januari 2018 en wordt berekend per werknemer en per kalenderjaar. 

Deze bijdrage komt bovenop de werkgeversbijdrage van 8,86 % die verschuldigd is op iedere storting die een werkgever doet om voor zijn werknemers een extralegaal pensioenvoordeel te financieren

Wat verandert er vanaf 2019 ?

De wijzigingen zijn tweeledig.

Een eerste wijziging  situeert zich op vlak van de berekeningsbasis voor de bijdrage van 3%.

Regeling tot en met 31 december 2018

Regeling vanaf 1 januari 2019

De bijdrage van 3 % wordt berekend wanneer de jaarlijkse stortingen 32.472 euro per kalenderjaar overschrijden. De bijdrage van 3 % wordt berekend indien de som van het wettelijk pensioen en aanvullend pensioen een zogenaamde pensioendoelstelling overschrijdt.

Welke componenten tellen mee ?
Zowel de stortingen betaald door werkgever als werknemer worden samengeteld. Ook stortingen in het kader van een sectoraal aanvullend pensioen tellen mee.

Een pensioendoelstelling is het maximale wettelijke pensioen in de openbare  sector x loopbaanbreuk.

(bedrag 2019: 78.453,60 euro bruto op jaarbasis)

Waarop wordt de bijdrage berekend ?
De bijdrage van 3 % wordt alleen berekend op het werkgeversgedeelte dat deze grens overschrijdt.

Waarop wordt de bijdrage berekend ?
De totale som van het toekomstig pensioen wordt bepalend. Niet meer de effectief uitgevoerde stortingen per jaar.

 

Een tweede wijziging heeft te maken met aanpassingen in de reglementering inzake de hoedanigheid van de schuldenaar van de bijdrage en de aangiftetermijnen.

  • Voortaan wordt de schuldenaar van de bijdrage ook inrichter. Dit heeft met name een impact voor sectorale aanvullende pensioenstelsels.
  • De verzekeraars (pensioeninstellingen) krijgen een ruimere marge om de nodige info door te geven aan de socialezekerheidsinstelling SIGEDIS. Vanaf nu hebben ze tijd tot 31 augustus in plaats van 30 juni.

Wat betekent dit voor jou als werkgever ?

Er verandert niet veel.  Je moet nog steeds de nodige info over de aangesloten personeelsleden bij een aanvullend pensioenplan bezorgen aan je verzekeraar (pensioeninstelling).

  • Vervolgens krijgt je verzekeraar nu dus tijd tot en met 31 augustus om deze info over te maken aan SIGEDIS;
  • SIGEDIS zal op basis van deze info  de verschuldigde bijdrage berekenen;
  • Vanaf 30 oktober 2019 stelt SIGEDIS de info in verband met de te betalen bijdrage ter beschikking;
  • Als werkgever krijg je dan zoals voorheen een verzoek tot betaling van de bijdrage met betrekking tot het 4e kwartaal.

Meer info over de Wet Aanvullende Pensioenen kan je terugvinden in hoofdstuk 59 van de Sociale Gids in Trefzeker.

Bron :
Wet  van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken , BS 17 januari 2019

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates