Aanpassing van het loonbegrip door de RSZ

26 oktober 2018

De RSZ past de omschrijving van ‘onrechtstreeks ten laste van de werkgever’ aan in zijn definitie van het loonbegrip waardoor voordelen toegekend aan werknemers door buitenlandse moederbedrijven, zonder medeweten van de eigenlijke werkgever, mogelijks toch worden onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Definitie van ‘loon’

Om de sociale zekerheidsbijdragen te kunnen berekenen op het loon is het belangrijk te weten wat de RSZ beschouwt als loon.

“Loon is elk voordeel in geld of in geld waardeerbaar:

  • dat de werkgever aan zijn werknemer toekent als tegenprestatie van arbeid verricht krachtens de arbeidsovereenkomst,
  • alsook datgene waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van zijn werkgever, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks (bij fooien of bedieningsgeld bezoldigden, betaling door fondsen voor bestaanszekerheid).” 

Onrechtstreeks ten laste van de werkgever?

Onrechtstreeks ten laste van de werkgever’ omvat:

  • zowel de situaties waarbij een voordeel door een derde aan de werknemer uitgekeerd wordt en waarbij die derde de financiële kost van het voordeel doorrekent aan de eigenlijke werkgever (vb. de eindejaarspremie wordt door een fonds voor bestaanszekerheid uitbetaald;
  • als andere situaties waarbij de toekenning het gevolg is van de prestaties geleverd in het kader van de arbeidsovereenkomst die met die werkgever werd afgesloten of verband houdt met de functie die de werknemer bij die werkgever uitoefent. (nieuw)

Dit tweede punt heeft de RSZ recent aangepast in zijn administratieve instructies.

Voordien sprak de RSZ nog van "situaties waarbij de werkgever, zonder dat hij de financiële kost van het voordeel draagt, toch het aanspreekpunt is waarnaar de werknemer zich moet richten als hij het voordeel niet krijgt (vb. een Belgische vennootschap ontvangt een geldsom van haar in het buitenland gevestigde moedermaatschappij, om deze onder haar werknemers te verdelen)".

Bijgevolg, wanneer een buitenlands moederbedrijf zonder tussenkomst van de Belgische werkgever (noch op niveau van beslissing tot toekenning van het voordeel noch op vlak van het dragen van de kost) een voordeel toekent, wordt dit niet beschouwd als loon door de RSZ en worden er geen bijdragen op berekend.

Dergelijke situaties wil de RSZ nu vermijden door de omschrijving van ‘onrechtstreeks ten laste aan de werkgever‘ aan te passen. Mogelijks worden er in de toekomst dus toch bijdragen gevorderd op voordelen toegekend door commerciële partners zoals buitenlandse moederbedrijven. Het is immers moeilijk vol te houden dat de eigenlijke werkgever absoluut niet op de hoogte is van deze toekenning van voordelen. 

Gevolgen?

De wettelijke definitie van het loonbegrip wordt echter niet aangepast, waardoor het nog onduidelijk is hoe de praktijk met de nieuwe passage zal omgaan.

De wijziging van het RSZ-loonbegrip heeft bovendien geen impact op het fiscaal loonbegrip. De criteria om te beoordelen welke loonelementen belast worden, blijven ongewijzigd. 

Bron:
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/description.html

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates