Binnenkort betaalde afwezigheid om dwingende redenen?

23 mei 2018

Wat waren nu weer de (op dit moment geldende) algemene regels rond het verlof om dwingende redenen?

Hieronder lijsten we ze nog eens op.

Waarvoor kan mijn werknemer verlof om dwingende redenen vragen?

Omwille van "elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de aanwezigheid op het werk de tussenkomst van de werknemer onmogelijk maakt". In de praktijk gaat het meestal om de volgende gebeurtenissen:

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een gezins- of familielid
  • ernstige materiële beschadiging van bezittingen van de werknemer, zoals schade aan de woning door een brand of natuurramp
  • de oproeping tot persoonlijke verschijning in een rechtszitting waarbij de werknemer partij is in het geding; de rechtbank moet uitdrukkelijk de verschijning in persoon bevolen hebben
  • elke reden die u aanvaardt of die in een sectorale CAO is opgenomen

Hoe langt duurt het verlof?

De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn voor de tijd die noodzakelijk is. Maar per kalenderjaar heeft hij maximaal 10 dagen recht op dit verlof. Voor de deeltijdse werknemers wordt dit maximum herleid op basis van hun tewerkstellingspercentage.

Hoe moet de werknemer dit aanvragen?

Hij verwittigt u liefst op voorhand. Lukt dit niet, dan doet hij dit zo snel mogelijk. Opgelet, heeft de werknemer nog vakantiedagen staan en wil hij liever deze opnemen? Dan kan hij dit natuurlijk.

Vraagt hij verlof zonder wedde? Dan kan u dit ook toestaan. Deze dagen bieden echter geen gelijkstelling voor de sociale zekerheid, wat voor de dagen verlof om dwingende redenen wel het geval is.

Moet ik deze dagen betalen?

Neen, het verlof om dwingende reden is onbetaald verlof. Wel zijn de dagen gelijkgesteld op het vlak van de sociale zekerheid: kinderbijslag, werkloosheid, pensioen, enz. Er is echter geen gelijkstelling voor het recht op jaarlijkse vakantie. Iemand die 10 dagen verlof om dwingende redenen opneemt in 2018, zal in 2019 minder vakantiedagen krijgen. 

Wat zegt het voorstel nu?

Met het wetsvoorstel zou het gemakkelijker moeten worden om verlof om dwingende redenen op te nemen om voor een ziek kind te zorgen, en meer algemeen wegens alle andere redenen daartoe. Het is een voorstel om de 10 dagen verlof om dwingende redenen én het behoud van het loon rechtstreeks in de wet op te nemen om zo de rechten van alle werknemers te versterken om gezin en werk beter op elkaar af te stemmen.

Indien het wetsvoorstel er zou komen, houden we u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u volgend artikel raadplegen. Dit behandelt het verlof om dwingende redenen en maakt de vergelijking met het klein verlet. De sociale Gids van Trefzeker geeft in afdeling 15 ook meer uitleg bij de regels die gelden voor het verlof om dwingende redenen.

Kom meer te weten over dit onderwerp tijdens onze opleiding Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst). Tijdens deze opleiding van 1 dag overlopen we alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg. 

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, met het oog op het behoud van het loon van de werknemer die afwezig blijft om dwingende redenen, Parl.St. Kamer 2017-2018, nr. 54K3095

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates