Eindejaarspremie te betalen in PC 200

30 november 2017

December, de maand van sinterklaas- en kerstcadeautjes. Een extraatje in de vorm van een eindejaarspremie is dus mooi meegenomen. Maar hebben alle werknemers binnen het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden (PC 200) recht op dit extraatje en wat zijn de regels hierover?

Onder welke voorwaarden heeft uw werknemer recht op een eindejaarspremie?

Uw werknemer binnen PC 200 heeft recht op een eindejaarspremie als de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Uw werknemer moet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden op het ogenblik van de betaling van de premie;
  • Uw werknemer moet een anciënniteit hebben van ten minste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie;
  • Uw werknemer moet in de onderneming in dienst zijn getreden ten laatste de eerste dag van het beschouwde werkjaar.  

Wat als uw werknemer in dienst komt in de loop van het jaar?

Als uw werknemer na de eerste dag van het beschouwde werkjaar in dienst is getreden en een effectieve aanwezigheid heeft van minstens 6 maanden, heeft uw werknemer recht op een premie die zich verhoudt tot het aantal maanden dat hij of zij effectief gepresteerd heeft. 

Wat als uw werknemer vertrekt vóór de uitbetaling van de premie?

Volgende personen hebben recht op de premie berekend naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar, wanneer zij de onderneming verlaten vóór de datum van betaling van de premie en voor zover zij een anciënniteit hebben van 6 maanden op het ogenblik van hun vertrek:

  • de (brug)gepensioneerden;
  • de bedienden die in de loop van het jaar door de werkgever ontslagen werden, behalve om een dringende reden;
  • de bedienden die aangeworven werden met een contract voor een bepaalde duur of een bepaald werk van minstens 6 maanden.
  • de bedienden die in de loop van het jaar zelf ontslag hebben genomen, voor zover zij een anciënniteit in het bedrijf van minstens 5 jaar kunnen bewijzen.
  • de bedienden van wie de arbeidsovereenkomst wegens definitieve overmacht is beëindigd.

Wanneer moet u de eindejaarspremie betalen aan uw werknemer?

De eindejaarspremie wordt in december betaald, tenzij er andere bepalingen zijn overeengekomen op ondernemingsvlak. 

Hoeveel bedraagt deze eindejaarspremie?

Als uw werknemers voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, hebben ze recht op een premie gelijk aan een volledige maandwedde. Maandwedde betekent in deze zin het vaste loon van de bediende en als de situatie zich voordoet, vermeerderd met contractuele premies die normaal gezien inbegrepen zijn in het maandloon.

Het bedrag van de premie mag worden herleid naar rato van de afwezigheden in de loop van het jaar. Er moet wel rekening gehouden worden met de gelijkgestelde afwezigheidsdagen zoals jaarlijkse vakantie, beroepsziekte, bevallingsrust, enz.

Het recht op de premie berekend naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar (bij indiensttreding en uitdiensttreding) wordt per volledig gepresteerde kalendermaand toegekend.

Voor meer informatie kunt u terecht in afdeling 20.9 in onze sectorale gids op Trefzeker.   

Bron:

CAO 29 mei 1989 betreffende de arbeids- en beloningsvoorwaarden, KB 8 augustus 1990, BS 31 augustus 1990.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates