Tewerkstelling van studenten: enkele verplichtingen op een rijtje

06 juli 2018

Voordelig onder voorwaarden

Overweegt u deze zomer studenten tewerk te stellen? Dan kunt u dat heel voordelig aangezien er op het loon enkel een solidariteitsbijdrage van 8,13 procent verschuldigd is (dit percentage behelst de bijdragen van de werkgever en de student samen).

Maar aan dat voordeeltarief zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo geldt voor de student, zoals u weet, een limiet van 475 uren per kalenderjaar. U kunt het voordeel ook maar genieten als u de student aangeeft in Dimona. Deze aangifte moet uiterlijk op het ogenblik dat de student begint te werken gebeuren.

Voorwaarden studentenwerk

Verder dient u rekening te houden met voorwaarden vanuit het arbeidsrecht. Op de eerste plaats stelt zich dan de vraag wie precies student is. De wet zelf geeft geen definitie en laat ruimte voor een (ruime) interpretatie. Elke persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en geen beperkt leerplan volgt, komt in aanmerking. Ook minderjarigen die deeltijds leerplichtig zijn, komen onder voorwaarden in aanmerking en sinds 1 juli 2017 geldt dat ook voor jongeren in een stelsel alternerend leren.

Wij volgen voor u op of er in de toekomst gesleuteld wordt aan de definitie. Immers, in een recent advies onderzoekt de Nationale Arbeidsraad op vraag van de bevoegde minister van Werk net de nood aan een positieve wettelijke definitie van het begrip student. Dit heeft geleid tot een verdeeld standpunt langs werknemers- en werkgeverszijde. Werknemersorganisaties pleiten voor een vaste definitie, werkgeversorganisaties dan weer voor soepelheid.

Arbeidsovereenkomst voor studenten cruciaal

Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten, in tweevoud opgemaakt en gesloten uiterlijk bij de start van de prestaties, is een absolute must. De overeenkomst wordt noodzakelijk voor een bepaalde duur gesloten, met een maximum van 12 maanden. De studentenovereenkomst moet verplicht essentiële vermeldingen bevatten. Via deze link kunt u het gratis modeldocument downloaden, dat Acerta heeft uitgewerkt. De student moet ook een kopie van het arbeidsreglement krijgen en hiervan een ontvangstbewijs tekenen.

De studentenovereenkomst is een sociaal document en moet worden bijgehouden op de plaats waar de student wordt tewerkgesteld. Na afloop bewaart u het document nog 5 jaar.

Proef en beëindiging van de studentenovereenkomst

De eerste drie effectief gewerkte dagen van de studentenovereenkomst worden automatisch als proeftijd beschouwd, ook als u geen proefclausule in de overeenkomst opneemt. In deze periode kunnen zowel de student als de werkgever een einde maken aan de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of vergoeding.

Aangezien de studentenovereenkomst voor een bepaalde duur wordt gesloten, eindigt ze automatisch op de voorziene einddatum. Maar ook vóór die einddatum is beëindigen een mogelijkheid, zowel voor de werkgever als voor de student en wel met een verkorte opzeggingstermijn. De opzegregeling voor studenten is de volgende:

Duur van de overeenkomst Te respecteren opzeggingstermijn
  Werkgever zegt op Student zegt op
≤ 1 maand 3 kalenderdagen 1 kalenderdag
> 1 maand 7 kalenderdagen 3 kalenderdagen

De opzegging moet schriftelijk gebeuren en het begin en de duur van de opzeggingstermijn vermelden, volgens de normale modaliteiten.

Meer weten over studentenarbeid? Neem dan zeker een kijkje in onze gratis publicatie Accent waarin u een gedetailleerd overzicht van alle verplichtingen rond studentenarbeid terugvindt.

Heeft u nog vragen of hulp nodig? Aarzel niet om uw dossierbeheerder bij Acerta te contacteren. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates