Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Cao: de collectieve arbeidsovereenkomst

18 oktober 2019
Leestijd: Later lezen?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de toekenning van algemene loon- en arbeidsvoorwaarden in je bedrijf. Er bestaan verschillende soorten cao’s:

 1. cao’s op interprofessioneel of sector niveau die algemeen verbindend worden verklaard en gelding hebben voor iedereen die binnen het toepassingsgebied ervan valt,
 2. cao’s waartoe je als bedrijf kunt toetreden, en
 3. cao’s die je in de onderneming zelf opstelt.

Acerta wijst je graag de weg door dit complexe thema van regel- en wetgeving.

Wat is een cao?

Een CAO of 'Collectieve Arbeidsovereenkomst' is een overeenkomst tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgever(s) of werkgeversorganisaties, die op sector niveau algemeen verbindend kan worden verklaard. In de cao leggen sociale partners afspraken vast in de sector(en) of onderneming over de loon- en arbeidsvoorwaarden zoals werktijden, loonschalen, vakantiedagen, welzijn op het werk of tijdskrediet. Een cao geldt voor alle medewerkers en werkgevers binnen een bepaald bedrijf of een bepaalde bedrijfstak of sector. Cao’s gesloten in de Nationale Arbeidsraad gelden in principe voor de volledige privésector.

Enkele gekende en belangrijke arbeidsovereenkomsten zijn:

 • Cao nr. 137 van 4 april voor 2019-2020
 • Cao SWT 2019 en cao 17 SWT
 • Cao nr. 19 octies Nationale Arbeidsraad
 • Cao 90 bonus of winstpremie
 • Cao nr. 64 van 1997 over ouderschapsverlof

Soorten cao’s

We onderscheiden drie soorten cao’s:

 1. Intersectorale cao: deze wordt opgesteld in de Nationale Arbeidsraad en geldt voor in principe iedere werkgever en medewerker in de privésector in België.
 2. Sectorale cao: deze wordt opgesteld in een paritair comité en geldt voor een bepaalde bedrijfstak.
 3. Ondernemings-cao: deze wordt door jou als werkgever en de werknemersafvaardiging opgesteld en geldt in regel voor alle individuele medewerkers in je bedrijf.

Wanneer je als bedrijf zelf een cao opstelt, mag deze niet ingaan tegen de bepalingen van de sectorale en intersectorale cao’s. Daarnaast moeten de afspraken minstens evenwaardig zijn. Je mag bijvoorbeeld niet minder vakantiedagen geven dan het aantal vastgelegd in de sectorale cao.

Cao opstellen

De medewerkers verzamelen hun wensen en vervolgens geeft de werknemersorganisatie deze wensen door aan de werkgever. Daarna vinden er onderhandelingen plaats tussen de werknemers, via representatieve syndicale werknemersorganisaties, en de werkgever, eventueel via een werkgeversorganisatie, om zo tot afspraken te komen die beide partijen binden. Deze afspraken moeten altijd aan de wettelijke minima voldoen. In de praktijk zien we vaak dat de afspraken gunstiger zijn dan wat er in de wet staat.

Nadat de cao is opgesteld, leg je deze voor bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze kijkt na of je cao voldoet aan de wettelijke definities en geldigheidsvereisten. Alles in orde? Dan wordt je cao geregistreerd en gepubliceerd.

Toetreding en opzegging van een cao

Naast het zelf opstellen van een cao is het ook mogelijk om toe te treden tot een bestaande cao, mits instemming van alle partijen. Om dit te doen stel je een toetredingsakte op die je neerlegt op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Vervolgens registreren of weigeren zij de toetredingsakte.

Zowel de werknemersorganisaties als de werkgever hebben het recht om een cao op te zeggen voor een bepaalde of onbepaalde tijd. De procedure en opzeggingstermijn worden altijd vastgelegd in de cao. De opzegging gebeurt via een opzeggingsakte, die je neerlegt op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. Vervolgens registreren of weigeren zij de opzeggingsakte.

Cao wijzigen, verlengen of vervangen

Cao’s, van bepaalde en onbepaalde tijd, kunnen steeds gewijzigd of vervangen worden met wederzijdse toestemming. Het verlengen van een cao van bepaalde duur is perfect mogelijk. Let er hierbij wel op dat dit gebeurt binnen de geldigheidsduur van de cao.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp