Je zaak in moeilijkheden

Leestijd: Later lezen?

Als je als zelfstandige met betalingsmoeilijkheden wordt geconfronteerd, praat je er best zo snel mogelijk over met je boekhouder en je sociale verzekeringsfonds. Samen zoeken en vinden we oplossingen en voorkomen we erger.

Betalingsmoeilijkheden in je bedrijf

Als je met je onderneming in woelig vaarwater komt door schulden, moet je snel en goed bijsturen voor je kopje onder gaat… Gelukkig zijn er een aantal reddingsboeien voorhanden.

Gespecialiseerde hulp

Blijf niet alleen zitten met je financiële moeilijkheden. Spreek iemand aan die je vertrouwt en die een goed klankbord is. Een derde kan objectiever naar je situatie kijken en wijze raad geven.

Neem zeker contact op met je sociaal verzekeringsfonds. ZIj kunnen je adviseren en begeleiden. Of raadpleeg je boekhouder of een andere financiële raadgever. Welke betalingen eerst? Welke hulpaanvragen zijn er mogelijk? Is schuldenregeling een optie? Je kan ook overleggen met een schuldbemiddelaar van het OCMW.

Verlies je sociale rechten niet

Achterstand op de betaling van je sociale bijdragen kan zware gevolgen hebben voor je ziekteverzekering, pensioen ... Breng je sociale bescherming niet in gevaar door je bijdragen op de lange baan te schuiven.

Door nalatigheidsintresten lopen je schulden bovendien snel op: voor een onbetaalde kwartaalbijdrage gaat het op een jaar tijd over 19 % (3 % op het einde van ieder kwartaal plus 7 % extra op het einde van het jaar). Neem tijdig contact op met je sociaal verzekeringsfonds om te bekijken of er een afbetalingsplan of kwijtschelding van verhogingen mogelijk is.
Wist je dat we soms je zakenpartner moeten aanspreken om te betalen?

Vermindering of vrijstelling

Je kunt via je sociaal verzekeringsfonds een bijdragevermindering aanvragen als je beroepsinkomen dit jaar lager ligt dan 3 jaar geleden.

Heb je zware betalingsmoeilijkheden, en kun je aantonen dat je financieel niet in staat bent om je sociale bijdragen te betalen? Dan kun je via het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen een vrijstelling aanvragen, of vraag raad aan Acerta.

Overbruggingsrecht

Als je (tijdelijk) moet stopzetten door een tegenslag, dan kun je een overbruggingsuitkering aanvragen. Dit houdt in:

  • een maandelijkse uitkering gelijk aan het minimumpensioen voor zelfstandigen
  • het behoud van je rechten op geneeskundige verzorging en kinderbijslag, gedurende maximaal vier kwartalen, zonder dat je je sociale bijdrage hoeft te betalen

De wet bepaalt welke tegenslagen in aanmerking komen: een gebeurtenis  of beslissing met economische impact, natuurramp, brand, schade aan bedrijfsgoederen, allergie, faillissement of collectieve schuldenregeling.

Ook een stopzetting door economische moeilijkheden komt in aanmerking. Je beroepsinkomen moet in de laatste twee jaren onder de wettelijke grens liggen. Of je moet vrijstelling van bijdragen gekregen hebben of een leefloon genieten.

Als je moet stopzetten door arbeidsongeschiktheid (ongeval of aandoening) kun je een uitkering aanvragen bij je ziekenfonds. Je sociaal verzekeringsfonds zorgt er dan voor dat je sociale bescherming doorloopt.

Hinderpremie bij wegenwerken

Als er voor de deur van je zaak zware verkeershinder is door werken, blijven sommige klanten waarschijnlijk weg. De overheid geeft kleine ondernemingen wat financiële ademruimte via een hinderpremie van 2000 euro. De inkomenscompensatievergoeding is er voor iedere zelfstandige werkzaam in je onderneming, ook meewerkende partners. Ze bedraagt 80,67 euro per kalenderdag, vrijgesteld van belasting, en wordt uitbetaald vanaf de achtste dag volgend op de sluitingsdatum. De maximumperiode is dertig kalenderdagen - met mogelijkheid tot verlenging.

Beter in bijberoep, of stoppen?

Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt een minimumbijdrage van zo’n 700 euro per kwartaal. In bijberoep betaal je 20,5 % van je beroepsinkomen, zonder minimumbijdrage. Als je voldoet aan de wettelijke voorwaarden, kan er voor de openstaande kwartalen het statuut van bijberoep toegekend worden, waardoor je achterstallige bijdragen verminderen.

Soms moet iemand onder ogen zien dat de zaak best stopgezet wordt voor de schuldenberg nog groter wordt. Bij een faillissement kan Acerta helpen met een vervangingsinkomen of zorgen dat je je sociale bescherming niet onmiddellijk verliest.

Je bent niet meer bijdrageplichtig vanaf het kwartaal na de stopzetting. Probeer wel je achterstallige bijdragen zo vlug mogelijk te betalen (of een vrijstelling aan te vragen), zeker als je na de stopzetting aanspraak maakt op een uitkering. Iedere zelfstandige die stopzet, ongeacht de reden, kan sociale bijdragen blijven betalen aan een verlaagd tarief en zo zijn sociale bescherming tijdelijk laten doorlopen.

 
 
Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp