Gedwongen stopzetting

Leestijd: Later lezen?

Soms dwingen omstandigheden jouw zaak op de knieën: je ontwikkelt plots een allergie, je winkel brandt uit of een extreem droge zomer zet je oogst onder druk. In dat geval moet jij je zelfstandige activiteiten misschien tijdelijk onderbreken of zelfs stopzetten. Dreig je daardoor zonder inkomen te vallen? Dan kun je een tijdelijke uitkering aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Stopzetting door overmacht

Een gedwongen stopzetting of onderbreking is het gevolg van gebeurtenissen die je zaak of je zelfstandige activiteiten - buiten je wil om - treffen en lamleggen:

 • een natuurramp zoals een aardbeving, storm, overstroming, landbouwramp, …
 • een brand, ontploffing, implosie of blikseminslag
 • beschadiging van professionele uitrusting of gebouwen waardoor deze onbruikbaar zijn: denk aan een ramkraak of verkeersongeval
 • een allergie: bijvoorbeeld een bakker die een allergie ontwikkelt voor bloem
 • of een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die een economische impact heeft: zoals het verdwijnen van een grote klant of langdurige wegenwerken

Bewijslast overmacht

Bij gedwongen stopzetting heb je - onder bepaalde voorwaarden - maximaal twaalf maanden recht op een overbruggingsuitkering en kosteloze sociale bescherming. Om die aan te vragen moet je de oorzaken van de gedwongen stopzetting staven. Je legt daarbij minimum de volgende documenten voor:

 • Bij een natuurramp: de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij
 • Bij brand: de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij, gevolgd door een verslag van de expert(en)
 • Bij beschadiging: het proces-verbaal van de politie
 • Bij allergie: het attest van de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling
 • Bij beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die een economische impact heeft: zoveel mogelijk informatie waaruit blijkt dat de beslissing van de derde of de gebeurtenis de rechtstreekse aanleiding is tot de onderbreking of stopzetting van je activiteit (bv. opening grote supermarkt vlakbij jouw buurtwinkel)

Verzamel daarnaast zoveel mogelijk bewijzen over de gebeurtenis zelf en de schade die je erdoor opliep: van krantenknipsels en pv’s tot de aangifte bij je verzekeringsmaatschappij.

Aan de hand van deze documenten onderzoekt het sociaal-verzekeringsfonds het oorzakelijk verband tussen de gebeurtenis en de onmogelijkheid om de zelfstandige beroepsactiviteit verder te zetten.

Voorwaarden uitkering

Om het overbruggingsrecht te genieten, moet je als zelfstandige verder aan deze voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag moet ingediend zijn binnen een termijn van twee kwartalen na het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
 • Je moet verzekeringsplichtig geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep in het kwartaal van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking en in de drie kwartalen voordien.
 • Je moet minstens vier kwartalen tijdens een referteperiode van zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal volgend op dat van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking effectief betaald hebben.
 • Je mag als gevolg van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking geen rechten meer hebben in de sociale zekerheid, je oefent geen beroepsactiviteit (loontrekkende, zelfstandig ...) meer uit vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
 • Je ontvangt geen vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering ...) vanaf de eerste werkdag die volgt op datum van de (gedwongen) stopzetting of onderbreking.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je mag  niet strafrechtelijk veroordeeld zijn.
 • Je bezorgde de nodige bewijsstukken aan je sociaal verzekeringsfonds.
 • Je voldoet aan de specifieke voorwaarden die er gelden afhankelijk van de vorm van overbruggingsrecht waarvan je geniet. Deze voorwaarden moeten gedurende de ganse toegekende uitkeringsperiode vervuld zijn om het overbruggingsrecht te behouden. Je bent daarom wettelijk verplicht om elke wijziging in je beroeps- of gezinssituatie die het recht op deze uitkering beïnvloeden onmiddellijk mee te delen.

Heb jij een vennootschap en zet jij je activiteiten stop wegens lage inkomsten? Dan gelden er nog twee bijkomende voorwaarden:

 • Je vennootschap moet een procedure tot ontbinding en vereffening hebben opgestart.
 • Je vermogensvoordelen naar aanleiding van de ontbinding en vereffening mogen niet hoger zijn dan 27 694,78 euro.

Voldoe je aan die voorwaarden? Vraag dan bij je sociaal verzekeringsfonds de overbruggingsuitkering aan binnen de twee kwartalen ná het kwartaal van de gedwongen stopzetting. Dit doe je via een aangetekende brief of met een verzoekschrift dat je aan de balie van je fonds indient.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp