Wanneer sociale bijdragen betalen?

Leestijd: Later lezen?

Je sociale bijdragen – een wettelijk percentage van 20,5 % op je jaarlijkse netto belastbaar beroepsinkomen – moeten uiterlijk de laatste dag van het kwartaal op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds staan. Ben je aangesloten bij het Acerta sociaal verzekeringsfonds, dan ontvang je in de eerste maand van het kwartaal een overzichtelijke afrekening met:

 • De inkomsten die we als berekeningsbasis hanteren.
 • De bijdragen die je verschuldigd bent.
 • De uiterste betaaldatum.

Geef je betalingsopdracht tijdig door – het liefst rond de 20ste van de laatste maand van elk kwartaal: maart, juni, september en december. Wij storten je bijdrage nog dezelfde dag door naar de overheid.

Verhoging sociale bijdragen

Door stipt te betalen zijn je sociale rechten beschermd en bouw je pensioen op. Bovendien kun je de bijdragen in mindering brengen van je bruto inkomen én vermijd je verhogingen van het RSVZ.

Onderschat die verhogingen niet, ze kunnen oplopen tot ongeveer 20 %! Als je te laat betaalt, bedragen ze 3 % op de onbetaalde bijdragen per begonnen kwartaal. Sta je op 31 december nog in het krijt? Dan komt daar eenmalig nog 7 % bovenop.

Je kunt een kwijtschelding aanvragen als je aan twee voorwaarden voldoet:

 • Je betaalde tijdig de hoofdsom van je sociale bijdragen.
 • Je stuurt een gemotiveerde kwijtscheldingsaanvraag naar het sociaal verzekeringsfonds, die ze doorstuurt naar het RSVZ. Opgelet: vraag je een vermindering van je voorlopige bijdragen aan en blijkt achteraf, op basis van je werkelijke beroepsinkomen, dat je toch te weinig betaalde? Dan is je sociaal verzekeringsfonds verplicht om een verhoging aan te rekenen. Die verhoging kan oplopen tot ongeveer 20 %.

Hetzelfde geldt voor een gelijkstelling met bijberoep. In principe betaal je dan lagere sociale bijdragen, tenzij je inkomen hoger ligt dan de toegestane grens. Liever geen verhogingen? Betaal bij twijfel minstens de minimumbijdrage van het hoofdberoep.

Wil jij je sociale bijdragen verhogen? Bezorg dan een kopie van je aanslagbiljet aan het sociaal verzekeringsfonds. Dan zorgen wij ervoor dat je inkomen wordt aangepast.

Sociale bijdragen na stopzetting

Je betaalt geen voorlopige bijdragen meer vanaf het kwartaal dat volgt op je officiële stopzetting. Wel ontvang  je nog tot twee jaar na de stopzetting van je zelfstandige activiteit regularisaties of eindafrekeningen - op basis van je werkelijke inkomsten.

Ook als je je activiteit stopzet om met pensioen te gaan, volgen er regularisaties – nog tot twee jaar later. Dit kun je voorblijven door op voorhand goed te berekenen welke eindafrekening je nog te wachten staat. Bespreek het zeker ook met je boekhouder.

Stopzettingsmeerwaarden

Stopzettingsmeerwaarden zijn inkomsten die je realiseert naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van je bedrijf. Denk aan de meerwaarde op activa zoals je bedrijfsgebouw, of commissielonen op vroegere zaken. In principe tellen die ‘winsten’ mee bij de afrekening van je sociale bijdragen. Er geldt wel een uitzondering voor twee situaties:

 • Je bent volledig gestopt met je zelfstandige activiteit ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de meerwaarde realiseerde.
 • Je geniet een rustpensioen op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin je de meerwaarde realiseerde.

Internationale activiteiten

Als je in het buitenland of in meerdere landen actief bent, gelden bijzondere regels.

 • Je oefent je beroepsactiviteit uit in één land: je betaalt sociale bijdragen in het land waar je werkt – ongeacht waar je woont.
   
 • Je oefent je beroepsactiviteit uit in twee of meer EU-landen en:
  • Je bent gedetacheerd voor een tijdelijke opdracht in het buitenland: je betaalt bijdragen in het land waarin je gewoonlijk werkt, en dus niet in het land waar je tijdelijk je activiteiten uitoefent als gedetacheerde zelfstandige.
  • Bijkomende voorwaarden detachering: de verwachte duur van de tijdelijke opdracht bedraagt maximaal 24 maanden, de aard van de activiteiten moet dezelfde zijn in beide landen, je moet nadien je activiteiten kunnen voorzetten in het oorspronkelijke land.
  • Je detachering als zelfstandige vraag je aan bij de rijksdienst sociale zekerheid zelfstandigen (RSVZ).
  • Je bent niet gedetacheerd en realiseert minstens 25 % van je omzet, arbeidstijd of inkomsten in het land waar je woont, er kan ook met andere elementen rekening worden gehouden: je betaalt bijdragen in je thuisland.
  • Oefen je als niet-gedetacheerde geen 25 % van je activiteiten uit in je woonland, dan betaal je sociale bijdragen in het land van ‘het centrum van je belangen’, berekend op de som van de inkomsten uit beide activiteiten, een feitenkwestie die wordt beoordeeld aan de hand van de volgende elementen: de vaste en blijvende plaats van waaruit je je activiteiten verricht, de gebruikelijke aard of duur van de werkzaamheden, het aantal verleende diensten, de intentie van de zelfstandige zoals die uit de omstandigheden blijkt.
    
 • Je bent loontrekkende én zelfstandige in twee of meer EU-landen: je betaalt sociale bijdragen in het land waarin je werknemer bent.
   
 • Je oefent beroepsactiviteiten uit in België en een land buiten de EU maar binnen de EER: dezelfde regels gelden als bij beroepsactiviteiten in twee of meer EU-landen.
   
 • Je oefent beroepsactiviteiten uit in België en een land waarmee bilaterale verdragen zijn afgesloten: je betaalt bijdragen volgens de overeenkomsten in de verdragen.
   
 • Je oefent beroepsactiviteiten uit in België en een land waarmee géén bilaterale verdragen zijn afgesloten en hebt dus een dubbele verzekeringsplicht:
  • In België ben je onderworpen aan de Belgische socialezekerheidswetgeving.
  • In het buitenland ben je onderworpen aan de wetgeving die daar geldt.

Meer weten over deze procedure?
Raadpleeg Acerta sociaal verzekeringsfonds of vraag het na bij de internationale dienst van het RSVZ.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp