Controlearts aanvragen

23 juni 2022
Leestijd: Later lezen?

Medewerkers in dienst hebben betekent af en toe ook afwezigheid door ziekte opvangen. Als iemand onterecht thuis blijft, zijn de verloren tijd en geld een bittere pil voor je onderneming.

Als je sterke vermoedens hebt dat het gaat om zwart verzuim, moet je toch heel voorzichtig omspringen met een eventueel ontslag om dringende redenen. Je moet een kennelijke fout kunnen inroepen. Om die te bewijzen doe je een beroep op een onafhankelijke, gemachtigde controlearts. De kosten van dit medische onderzoek zijn voor jou.

Verplichtingen zieke medewerker

Een zieke medewerker is wettelijk verplicht om:

  • zijn werkgever onmiddellijk te verwittigen;
  • een medisch getuigschrift te bezorgen aan de werkgever, indien dit vereist is;
  • zich aan de eventuele controle door een controlearts te onderwerpen.

Als je misbruik van arbeidsongeschiktheid wilt bewijzen, stuur je een controlearts. Dit is mogelijk van zodra de medewerker zich ziek meldt of laat weten dat hij een ongeval had. Je hoeft niet te wachten op een medisch attest. De werknemer moet er alles aan doen om deze controle mogelijk te maken. Die kan plaatsvinden tijdens de hele duur van de arbeidsongeschiktheid, ook na de periode van gewaarborgd loon of op inactiviteitsdagen.

Onaangekondigde controle

Een zieke medewerker mag niet weigeren om zich door een controlearts te laten onderzoeken. De arts gaat (meestal) zonder verwittiging op bezoek. Hij checkt of de afwezigheid wegens ziekte al dan niet terecht is. Hij bepaalt ook of de duur ervan volgens zijn expertise strookt met de realiteit.

Als de huisarts nog niet langs kwam, kan de controlearts zich enkel uitspreken over de ongeschiktheid op de dag zelf. Indien de werknemer niet thuis is, wordt hij uitgenodigd om zich bij de controlearts aan te bieden. Een zieke medewerker die van de huisarts toelating kreeg om de woning te verlaten, kan ook meteen door de controlearts worden opgeroepen.

Sancties medewerker

Weigert je medewerker om zich te laten onderzoeken, geeft hij geen gevolg aan de oproep van de controlearts of stelt hij zich oncontroleerbaar op? Dan verliest hij zijn recht op gewaarborgd loon.

Na de medische controle

Verklaart de controlearts zich akkoord met de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan, dan blijft je medewerker verder afwezig tot het einde van de ongeschiktheid.

Stelt de controlearts vast dat je medewerker arbeidsgeschikt is, dan moet de medewerker het werk vervroegd hervatten. Indien hij het hier niet mee eens is, verliest hij zijn recht op gewaarborgd loon.

Je werknemer of jij kunnen beroep doen op een arbitragearts om zich over de ongeschiktheid uit te spreken. De kosten van deze tussenkomst liggen vast en zijn voor rekening van de verliezende partij.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp