DmfA (Multifunctionele Aangifte)

Via de DmfA-aangifte (Déclaration Multifonctionelle/Multifunctionele Aangifte) geef je de arbeidsprestaties en loongegevens van je werknemers correct door aan de bevoegde instanties. Dit doe je verplicht driemaandelijks - via Acerta Connect. Zo geef je de loon- en arbeidstijdgegevens van je werknemers online in bij de RSZ en worden de bijdragen berekend die je verschuldigd bent. Daarnaast vloeien de gegevens door naar de instellingen die verantwoordelijk zijn voor socialezekerheidsuitkeringen: ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, kinderbijslag en meer. De DmfA-aangifte groepeert jouw gegevens duidelijk, zodat alle socialezekerheidsinstellingen met dezelfde info aan de slag kunnen.

Hoe vul jij je DmfA-aangifte in?

De eerste keer met de DmfA aan de slag? Acerta zorgt ervoor dat alle loon- en arbeidstijdgegevens correct voor jou worden aangegeven. Geef je aangifte gewoon via Connect aan ons door, en de rest gebeurt als vanzelf. Toch liever zelf doen? Dat kan. Ga naar de RSZ-site en vul het Identificatienummer voor de Sociale Zekerheid (INSZ) van iedere werknemer éénmalig in. Per werknemer gebruik je slechts één werknemerslijn op het formulier - tenzij er voor die werknemer tijdens het kwartaal verschillende bijdragepercentages van toepassing zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als je bedrijf tijdens het kwartaal van activiteit veranderde. Per werknemerslijn vul je op één of meerdere tewerkstellingslijnen de loon- en arbeidstijdgegevens in. Op basis hiervan worden je sociale bijdrage berekend, en eventuele verminderingen. Worden je sociale bijdragen op bedrijfsniveau berekend? Dan is de opsplitsing per werknemer niet nodig.

Klinkt dat ingewikkeld? Acerta waakt erover dat alle loon- en arbeidstijdgegevens correct voor jou worden aangegeven.

Aangiftetermijn?

De DmfA kun je indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Ze moet ingediend zijn uiterlijk op de laatste dag van die maand. Doe je je aangifte niet of te laat, dan volgen er sancties. Zeker zijn van een tijdige indiening? Laat Acerta je helpen.