Arbeidsongeschiktheid

Wat moet ik doen als ik langdurig ziek word? Hoe zit het als ik na een periode van arbeidsongeschiktheid weer aan het werk ga? Acerta staat je bij.

Meld je arbeidsongeschiktheid binnen 7 dagen aan je ziekenfonds, via een verklaring van arbeidsongeschiktheid, ingevuld door de behandelende arts. Als je in een erkende verpleeginstelling wordt opgenomen, wordt de aangiftetermijn geschorst. De aangiftetermijn kan in geen geval verstrijken vóór de tweede dag die volgt op die waarin de opneming beëindigd is.

Word je na een periode van arbeidsongeschiktheid weer ziek, dan moet je aangifte binnen de twee dagen na aanvang van het hervallen gebeuren.

Bij laattijdige aangifte houdt het ziekenfonds 10 % van de vervallen uitkeringen in. De sanctie wegens laattijdige aangifte kan door het ziekenfonds worden opgeheven als je door overmacht geen aangifte kon doen of als je gezin zich in een moeilijke financiële en sociale situatie bevindt. De sanctie kan niet voor een tweede maal opgeheven worden tijdens de periode van drie jaar die volgt op het einde van de arbeidsongeschiktheid waarvoor een eerste opheffing van de sanctie werd verleend.

De adviserende arts van het ziekenfonds stuurt je na ontvangst van het aangifteformulier een aantal documenten op. Het gaat om een inlichtingsblad (om te bepalen of er geen andere uitkeringen zijn), een vragenlijst over je beroepsactiviteiten (vooral om te bepalen of de activiteit stopgezet werd) en een formulier om te bepalen of je gezinshoofd dan wel alleenstaande bent. Deze formulieren moet je invullen en onmiddellijk terugsturen naar de adviserende arts van het ziekenfonds.

Als alle formaliteiten achter de rug zijn (eventueel na een medische controle) heb je recht op uitkeringen.

 • Als je je bedrijf (tijdelijk) stopzet, kan je aan het sociaal verzekeringsfonds vragen gelijkgesteld te worden met een zelfstandige in hoofdberoep. Hierdoor behoud je je recht op kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen, zonder betaling van sociale bijdragen.
   
 • Ga na of je recht heb op verhoogd kindergeld. Neem hiervoor contact op met Infino.
   
 • Via het ziekenfonds kan je ook de erkenning als mindervalide door het RIZIV aanvragen. Deze erkenning geeft recht op belastingvermindering en korting op de onroerende voorheffing.
   
 • Invalide zelfstandigen kunnen ook in aanmerking komen voor een verhoogde terugbetaling in de ziekteverzekering. Check dit bij je ziekenfonds.
   
 • Eventueel heb je ook recht op een tegemoetkoming als gehandicapte, via je gemeente.
   
 • Tenslotte bestaan er tariefverminderingen of vrijstellingen voor sommige invaliden, voor telefonie, gas en elektriciteit, inschrijvingstaks en BTW op de aankoopprijs van een nieuw voertuig, verkeersbelasting en openbaar vervoer. 
 

Ben je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend partner (maxistatuut) en zet je je activiteit (tijdelijk) stop door ziekte of invaliditeit? Dan  kun je je rechten in de sociale zekerheid behouden door gelijkstelling wegens ziekte aan te vragen. Gedurende de kwartalen waarvoor je van het ziekenfonds een erkenning van arbeidsongeschiktheid kreeg, behoud jij je recht op kinderbijslagen, ziekteverzekering en pensioen en bouw jij je rechten verder op - zonder dat je sociale bijdragen hoeft te betalen.

De voorwaarden voor gelijkstelling:

 1. Je bent bij de aanvang van de gelijkstelling al minstens 90 kalenderdagen zelfstandige. Dit betekent dat je je sociale bijdragen van het kwartaal vóór de ingang van de gelijkstelling moet betaald hebben.
 2. Je bent voor minstens 66 % arbeidsongeschikt erkend door je mutualiteit en zette je activiteit omwille van die reden stop. Als de erkenning vervalt, houdt ook de gelijkstelling op. In principe moet je, als je mandataris bent van een vennootschap, ontslag nemen om gelijkstelling wegens ziekte te kunnen krijgen. Als je mandataris in een eenpersoonsvennootschap bent, hoef je geen ontslag te nemen. Je moet wel aantonen dat er geen activiteit meer uitgeoefend wordt binnen de vennootschap.
 3. Je moet een attest van arbeidsongeschiktheid kunnen voorleggen. Dit wordt afgeleverd door je ziekenfonds.

 

Ben je arbeidsongeschikt? Dan mag je je vroegere activiteit gedeeltelijk hervatten of een nieuwe beroepsactiviteit opstarten, maar enkel met voorafgaande toelating van de medisch adviseur van jouw ziekenfonds. Als je dat doet, moet je wel opnieuw sociale bijdragen betalen. Zowel gedeeltelijke als gehele toelating zijn mogelijk. Praat erover met je ziekenfonds!

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk je vroegere job te hervatten en tegelijk je uitkering te behouden. Tijdens de eerste zes maanden van de werkhervatting ontvang je je volledige uitkering. De uitkering daalt met 10% vanaf de zevende maand, tot 31 december van het derde jaar volgend op het jaar waarin je met de toegestane activiteit begon. Vanaf het vierde jaar volgend op je werkhervatting behoud jij je uitkering als je inkomsten beperkt zijn gebleven tot de toegelaten 17 842,02 euro, in vergelijking met je verdiende inkomen van drie jaar voordien. Bij overschrijding met meer dan 15 % verlies je je uitkering.