Inning van schuldvorderingen

Blijft een klant de betaling van zijn factuur of andere schuld uitstellen of weigert hij deze te betalen? Dankzij Acerta’s Juridisch Bijstand is het mogelijk een aanvraag tot invordering in te dienen. Ons team van juristen geeft je ondersteuning in je communicatie naar de klant toe. Lukt het niet om tot een oplossing te komen? Dan bereidt het team je dossier voor en geeft het vervolgens door aan de gerechtsdeurwaarder die zich toelegt op de inning van je facturen en daarbij steeds oog heeft voor je klantenrelaties.

Wij brengen de door jou verkregen bewijsstukken samen in je persoonlijk dossier.

In een eerste fase zal geprobeerd worden om via de “minnelijke” weg betaling te verkrijgen, dat gebeurt zonder tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder om de goede relatie met je klant te bewaren. In deze fase zal het juridische team je bijstaan door middel van advies en begeleiding bij het opmaken van de communicatie naar je klant.

Indien blijkt dat de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder nodig is maken onze juristen met je toestemming het dossier over aan de gerechtsdeurwaarder. Je krijgt hierover een e-mail van de gerechtsdeurwaarder waarin eventueel bijkomende info gevraagd wordt.

Eerst controleert de gerechtsdeurwaarder het adres en de solvabiliteit van je klant. Na deze controle verstuurt hij een aanmaning naar je klant om zijn schuld te betalen. Dit alles gebeurt binnen 24 uur na het overmaken van je dossier. 

De aanmaning gebeurt als volgt:

Verzending

Per post

Via e-mail (indien je over het e-mailadres van je klant beschikt)

Welk bedrag wordt gevraagd?

1. Hoofdsom

 Factuur / kostenstatuut / huur / ...

2. Eventuele verwijlinteresten (indien gewenst)

3. Eventueel schadebeding (overeenkomstig met je algemene voorwaarden)

Betalingstermijn

Indien consument: 15 dagen

Indien onderneming: 5 dagen

 

Wanneer geen reactie volgt binnen de opgelegde termijn van 5 of 15 dagen, verstuurt de gerechtsdeurwaarder een laatste aanmaning. De gerechtsdeurwaarder probeert ook telefonisch contact op te nemen met je klant om zo snel mogelijk een betaling of reactie te verkrijgen.

Na ontvangst van de aanmaning(en) tot betalen zijn er verschillende reacties mogelijk van je klant die door de gerechtsdeurwaarder verwerkt worden.

 a) Betaling

In een ideale wereld volgt onmiddellijk na verzending van de aanmaning de volledige betaling. De gerechtsdeurwaarder stort het bedrag onmiddellijk op je rekening, na inhouding van zijn kosten.

Indien de betaling werd uitgevoerd op je rekening, breng je de gerechtsdeurwaarder hiervan op de hoogte. Vermeld in dit bericht zeker de datum van betaling en het bedrag zodat een correcte factuur kan worden opgemaakt.

 b) Afbetalingsplan

Indien de klant niet in staat is om het bedrag volledig te storten, kan er overgegaan worden naar een afbetalingsplan. De gerechtsdeurwaarder adviseert je over de haalbaarheid van het voorgestelde afbetalingsplan en volgt de betalingen kosteloos op. 

 c) Insolvabiliteit

De gerechtsdeurwaarder onderzoekt of je schuldenaar voldoende solvabel is om het verschuldigde bedrag te betalen en dit zonder meerkost. Hierbij gebruikt de gerechtsdeurwaarder alle interne en externe databanken waartoe hij wettelijk toegang heeft.

Indien blijkt dat je klant overladen is met schulden en de gerechtsdeurwaarder geen invorderingsmogelijkheden ziet, zal het dossier worden afgesloten en krijg je een fiscaal attest van insolvabiliteit. Met dit attest kan je je boekhoudkundige posten efficiënt afsluiten.

Indien je klant failliet wordt verklaard of wordt toegelaten tot de procedure van collectieve schuldenregeling, zorgt de gerechtsdeurwaarder voor de aangifte van schuldvordering en de opvolging hiervan. Deze aangifte gebeurt in REGSOL bij faillissement of aan de schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling.

 d) Betwisting

Indien je klant het niet eens is met je vordering, zal de gerechtsdeurwaarder een bemiddelende rol opnemen, in de hoop nog tot een minnelijke oplossing te komen. Dit doet hij bijvoorbeeld door een kopie van de facturen over te maken of het schadebeding te annuleren.

 e) Doorstroom naar gerechtelijke fase/opstart IOS-procedure

Als de minnelijke invordering geen oplossing biedt (lees: er werd niet gereageerd, de schuld wordt betwist of er wordt geen akkoord bereikt), kunnen er nog twee paden worden bewandeld. Er kan gekozen worden om je klant voor de rechtbank te dagvaarden of de IOS-procedure kan opgestart worden. Met deze laatste procedure wordt de gedwongen invordering beoogd (via beslag) indien het om een onbetwiste geldschuld gaat van een professioneel. 

De gerechtsdeurwaarder zal de haalbaarheid van een dergelijke procedure nagaan en je hierover persoonlijk adviseren. Hierna kan je zelf beslissen of je verdergaat of het dossier afsluit. Je bent dus niet verplicht om verdere stappen te ondernemen als je dit zelf niet ziet zitten. 

Voor deze procedures is steeds de tussenkomst van een advocaat vereist. Je kunt hiervoor beroep doen op een door de gerechtsdeurwaarder voorgestelde advocaat of beroep doen op een advocaat van je keuze. De gerechtsdeurwaarder maakt het volledige dossier dan over aan je advocaat. 

De gerechtsdeurwaarder zal de klant-schuldenaar aanmanen om de hoofdsom te betalen al dan niet vermeerderd met de verhogingen zoals voorzien in je factuurvoorwaarden.

Indien je klant betaalt na tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder, zal deze een forfaitair bedrag factureren volgens onderstaand schema.

Er werd betaald na tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder
 Bedrag van de schuldvordering  Forfaitaire kosten (excl. btw)
 < 50,00 euro  15 euro
 50,00 - 125,00 euro  22,50 euro
 125,00 - 300,00 euro  30,00 euro
 > 300,00 euro  10% van het betaalde bedrag

In bovenstaande situatie werd er naast de hoofdsom ook een schadebeding en/of intresten betaald. Dit is echter niet altijd het geval. In onderstaande kader kan je de tarieven terugvinden indien men alleen de hoofdsom betaald.

Enkel de hoofdsom werd betaald
Bedrag van schuldvordering Forfaitaire kosten (excl. btw)
<50,00 euro 15 euro
50,00 - 125,00 euro 22,50 euro
125,00 euro - 300,00 euro 30 euro
300,00 euro - 3000,00 euro 10% van het betaalde bedrag
3000,00 - 6000,00 euro 300,00 euro
>6000,00 euro 5% van het betaalde bedrag

Wanneer de schuldenaar niet betaalt, zal er ook geen kost aangerekend worden.

Opgelet: ook indien de klant-schuldenaar rechtstreeks betaling uitvoert op je rekening zal de gerechtsdeurwaarder deze forfaitaire kost aanrekenen voor zijn prestaties. 

De gerechtsdeurwaarder factureert de aantekening van de dagvaarding voor de rechtbank of de aanmaning tot betalen bij de IOS-procedure tegen het wettelijke tarief. Hiervoor zal hij een commissie vragen. Indien de rechtbank je vordering toekent, moet je klant de gemaakte kosten terugbetalen. 

Ellipsvorm

Sluit je aan tot Juridische Bijstand

Wil jij het hele jaar door kunnen genieten van onbeperkt juridische bijstand en advies, zowel op profesionneel vlak als privé? Laat dan je gegevens achter en we bezorgen je zo snel mogelijk de nodige informatie om je aansluiting te activeren.

Activeer je aansluiting