Resultaten panelbevragingen 2023

Hieronder vind je een overzicht van de inzichten die we in 2023 tot nu toe al verzameld hebben via de panelbevragingen.

Mentaal & financieel welzijn

De opeenvolgende crisissen hebben hun tol geëist, zowel op financieel als op mentaal vlak. Welke rol kan hr opnemen in tijden van verandering en onzekerheid?

Resultaten:

 • Bijna drie op de tien Belgische ondernemingen (28%) geven werknemers een voorschot op hun loon als ze moeite hebben om rond te komen aan het eind van de maand.
 • Nog eens 28% stimuleert werken op kantoor in plaats van thuis, om zo energiekosten te besparen.
 • Eén op de zeven bedrijven biedt loopbaanbegeleiding aan om te bekijken of medewerkers hun huidige job nog kunnen aanvullen met een andere activiteit om iets bij te verdienen.
 • Tegelijkertijd zijn er ook heel wat werkgevers (38%) die geen acties nemen om medewerkers financieel te ondersteunen.
 • Bedrijven kunnen op verschillende manieren helpen, zelfs zonder financieel bij te springen.

Assessments

Een goed rekruterings- en selectiebeleid helpt je organisatie om de juiste talenten aan te trekken. Assessments kunnen dat proces ondersteunen, maar kunnen ook de prestaties van je huidige talenten en teams optimaliseren.

Resultaten:

 • Werkgevers verwachten dat assessments de juiste kandidaat aanwijzen, vaardigheden in kaart brengen en werknemers gidsen naar duurzame inzetbaarheid.
 • Volgens werkgevers is de belangrijkste rol van een assessment aangeven of een kandidaat wel/niet geschikt is voor de job (27,5%).
 • 62% van de respondenten vindt ‘het ontwikkelen van medewerkers in de vaardigheden die morgen nodig zijn’ in (heel) grote mate een uitdaging.
 • 22,4% van de respondenten zegt na een sollicitatie/assessment aan de deelnemers soms feedback te geven, 69,4% doet dat altijd.

Resultaten panelbevragingen 2022

Hieronder vind je een overzicht van de inzichten die we in 2022 verzameld hebben via de panelbevragingen.

Verloning

Niet alleen de arbeidskrapte zorgt voor heel wat onzekerheid, ook de stijgende inflatie baart bedrijven zorgen. Hoe kan je duurzaam werknemers verlonen?

Resultaten:

 • Door moeilijke zoektocht naar talent ziet acht op de tien bedrijven zich genoodzaakt ook om een hoger brutoloon aan te bieden dan wat marktconform is
 • Middenkader en hoger management hebben de meeste ruimte om over loon te onderhandelen;
 • Ondanks alle inspanningen van werkgevers blijkt dat eén op de drie werknemers vindt dat het loonbeleid in zijn/haar organisatie niet motiverend werkt;
 • De toekomst van de bedrijfswagen? 35% van de ondernemingen is geen voorstander (meer) van bedrijfswagens als verloningselement; 18% zal het wagenpark zelfs afbouwen.

Duurzame loopbanen

Een duurzaam loopbaanbeleid zorgt ervoor dat je organisatie klaar is voor de toekomst. Het schept enerzijds zinvolle en werkbare loopbanen voor je medewerkers, waardoor ze langer en gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Anderzijds zijn duurzame loopbanen gericht op het waarborgen van de continuïteit van je organisatie.  

Resultaten:

 • Mentaal welzijn van werknemers is de belangrijkste voorwaarde voor een duurzaam loopbaanbeleid, volgens 90% van de werkgevers;
 • Cultuur en leiderschap draagt het meest bij tot de duurzaamheid van loopbanen (57,9%);
 • Werkgevers staan nog niet waar ze willen met hun hr-beleid.

Klimaat

Intense neerslag, extreme droogte, heftige stormen… Het klimaat verandert en de gevolgen kunnen enorm zijn. Welke rol kunnen en willen bedrijven spelen in het klimaatverhaal? Hoe zou een klimaatvriendelijk beleid er kunnen uitzien? Is het een ver-van-mijn-bed-show, of zijn organisaties er al mee bezig?

Resultaten:

 • 7 op de 10 bedrijven (68,7 %) zijn ervan overtuigd dat een klimaatbeleid helpt bij aanwervingen.

 • 64% van de werkgevers denkt dat de klimaataanpak meer draagvlak heeft in bepaalde leeftijdsgroepen.

 • Bijna de helft van de werkgevers (45 %) betrekt zijn medewerkers niet bij het klimaatbeleid van hun organisatie.

Resultaten panelbevragingen 2021

Hieronder vind je een overzicht van de inzichten die we in 2021 verzameld hebben via de panelbevragingen.

Welzijn in crisistijden

De coronacrisis heeft niet alleen een impact gehad op de economie, maar ook op het mentale welzijn van de werkende Belg. Bedrijven hebben sterk ingezet op het fysieke welzijn (hygiënemaatregelen), maar werd het mentaal welzijn van de medewerkers ook ondersteund? Met deze bevraging polste Acerta samen met de Vrije Universiteit Brussel en HR Square, naar de kijk van organisaties op mentaal welzijn.

Resultaten:

 • 96 % van de werkgevers erkent het belang van mentaal welzijn.
 • 18 % van de bedrijven onderneemt nog geen concrete acties voor een beter welzijn op het werk.
 • 39 % van de bedrijven zegt tijdelijke of beperkte inspanningen te doen (‘ad hoc’) om het welzijn van de medewerkers te verbeteren.
 • Slechts 1 op 5 werkgevers meet effectief de impact van zijn acties.
 • 43 % van de bedrijven heeft een structureel welzijnsbeleid.

Ontwikkeling en opleiding

Levenslang leren, om- en bijscholing en heroriëntatie zijn de centrale pijlers waarmee de regering de werkzaamheidsgraad tot 80% wil verhogen in 2030, volgens het federaal regeerakkoord. Maar delen organisaties dezelfde visie als de federale regering? (In welke mate) zetten ze in op ontwikkeling? Met deze bevraging polsten Acerta, KU Leuven en HRmagazine naar de visie van organisaties op de ontwikkeling van medewerkers.

Resultaten:

 • Negen op de tien bedrijfsleiders organiseren opleidingen voor hun personeel.
 • Bedrijven die opleidingen op de werkvloer organiseren, vertrekken vaak vanuit de noden en talenten van de medewerkers.
 • Zes op de tien organiseert opleidingen om de tevredenheid en de motivatie van werknemers te verhogen.
 • 44,6 % van de bedrijven duidt ‘duurzaam inzetbaar houden van medewerkers’ aan als drijfveer om opleidingen te organiseren.
 • 55 % van de respondenten maakt regelmatig een generatierekening op.

Hybride werken

Na de thuiswerkverplichting zal thuiswerk zelf niet meer verdwijnen. Hoe zullen organisaties het hybride werkmodel (een mix van werken op kantoor en op bedrijfslocatie) vormgeven in de toekomst? Wat zal er op kantoor of van thuis uit kunnen? En hoe kunnen leidinggevenden optimaal hun teams (bege)leiden in zo’n hybride werkcontext? Met deze bevraging gingen Acerta, KU Leuven en #ZigZagHR op zoek naar de visie van organisaties op hybride werken.

Resultaten:

 • 9 op de 10 bedrijven staan positief tegenover het ‘hybride werken’.
 • 9 % van de werkgevers zullen hun werknemers vragen om de hele werkweek naar kantoor te komen.
 • Meer dan 6 op de 10 ondernemingen (60,9 %) kiest ervoor om zijn personeel minstens 3 dagen per week naar kantoor te laten komen.
 • 33,7 % van de ondernemingen zegt een duidelijk beleid rond hybride werken te hebben.

Motiverend hr-beleid

Hoe trek je goede medewerkers aan en behoud je ze in je organisatie in tijden van arbeidskrapte? Hoe motiveer je je medewerkers? Welke hr-processen kunnen motivatie verhogen? In oktober gingen Acerta, KU Leuven en HR Square op zoek naar antwoorden op deze vragen via een bevraging bij een 200-tal organisaties.

Resultaten:

 • Zinvol werk (84 %) en ‘flexibiliteit en autonomie’ (79 %) zijn de belangrijkste troeven om personeel gemotiveerd te houden volgens de respondenten.
 • 47 % van de bedrijven verlonen hun werknemers nog op basis van het anciënniteitsprincipe, maar amper 7 % wil de verloning op basis van anciënniteit in de toekomst nog volledig behouden.
 • Vier op de tien respondenten willen in de toekomst werknemers belonen omdat ze een opleiding volgen om hun competenties bij te schaven.
 • 81 % van de respondenten zorgt voor een (psychologisch) veilige werkomgeving, 76% moedigt het nemen van initiatief aan.

Resultaten panelbevragingen 2020

Hieronder vind je een overzicht van de inzichten die we in 2020 verzameld hebben via de panelbevragingen.

Heropstarten na de lockdown

Toen het einde van de eerste lockdown in zicht was, bereidden heel wat  ondernemingen zich voor op een heropstart. Het heropstarten is een belangrijke fase met verschillende uitdagingen. Met deze bevraging polsten wij naar de prioriteiten van organisaties bij de heropstart.

Resultaten:

 • Bijna zes op tien bedrijven zet in op fysiek en mentaal welzijn van personeel bij heropstart
 • Twee op de drie werkgevers is neutraal tot hoopvol over de impact van corona
 • 1 op 4 werkgevers heeft geen relanceplan
 • 47% zal inzetten op nieuwe producten of diensten
 • 45% van de werkgevers wil thuiswerk blijven toepassen na de lockdown.

Internationale tewerkstelling

Meer markten aanboren of internationaal talent binnenhalen? Internationale tewerkstelling is een mogelijke stap richting groei.  Bedrijven hebben verschillende opties: een nieuwe vestiging opstarten in het buitenland, Belgische werknemers naar het buitenland sturen of buitenlands talent tewerkstellen in België. Met deze bevraging polsten wij naar de (toekomstige) situatie van organisaties op vlak van internationale tewerkstelling.

Resultaten:

 • 3 op 10 werkgevers stelt werknemers tewerk in het buitenland
 • Ondernemen in Frankrijk wordt door 35% van de werkgevers als complexer dan België ervaren, terwijl ondernemen in Nederland juist eenvoudiger of gelijkwaardig lijkt.
 • 1 op de 4 werkgevers stelt buitenlandse werknemers in het buitenland tewerk
 • 4 op de 10 werkgevers stelt buitenlandse werknemers tewerk in België
 • Vooral Europeanen worden tewerkgesteld in België

Aanpassingsvermogen

In een snel veranderde wereld speelt het aanpassingsvermogen van organisaties een belangrijke rol. Niet alleen het bedrijf, maar ook de medewerkers zullen flexibel en wendbaar moeten zijn. Wie zich aanpast, heeft meer kans op een succesverhaal. Met deze survey polsten wij naar de visie van organisaties op het aanpassingsvermogen van de organisatie zelf en de medewerkers.

Resultaten:

 • Twee op de drie bedrijven vinden het aanpassingsvermogen van hun personeel aan nieuwe situaties heel erg belangrijk. De coronacrisis heeft het belang van aanpassingsvermogen versterkt.
 • 70 % van de bedrijven vindt dat de belangrijkste eigenschap van werknemers met een groot aanpassingsvermogen ‘het tonen van veerkracht in de context van verandering’ is.
 • 95 % van de werkgevers gelooft dat werknemers kunnen veranderen.