Welke opzegtermijn hanteren?

Leestijd: Later lezen?

Cijfers van Acerta uit 2018 vertellen ons dat ruim één op de tien ontslagen werknemers in België een opzegtermijn van dertig weken of meer heeft. Maar wat bepaalt deze termijn nu en welke regels spelen hier?

Ontslag door werkgever

Het eenheidsstatuut heeft sinds 1 januari 2014 een uniforme opzegregeling voor arbeiders en bedienden met zich meegebracht. Sinds 1 mei 2018 werd de regeling onder het eenheidsstatuut bijgestuurd en gelden er kortere opzegtermijnen bij ontslag door de werkgever gedurende de eerste periode van de tewerkstelling.

Tijdens het eerste half jaar in dienst:

  • 1 week opzeg bij 0 tot 3 maanden anciënniteit
  • 3 weken opzeg bij 3 tot 4 maanden anciënniteit
  • 4 weken opzeg bij 4 tot 5 maanden anciënniteit
  • 5 weken opzeg bij 5 tot 6 maanden anciënniteit

In het kader van het Survey Panel polste Acerta naar de reacties van werkgevers, CEO’s en hr-managers over de aangepaste opzegtermijnen. Daaruit blijkt dat zij achter deze nieuwe regeling staan. De respondenten gaven ook aan dat die extra kansen biedt: een meer open blik bij de aanwerving en een betekenisvollere evaluatie.   

De meeste werkgevers die we bevroegen reageerden positief: 70 % vindt de nieuwe opzegtermijnen voldoende ver gaan voor bedienden, 65 % vindt ze oké voor arbeiders. Liefst zouden ze de verkorte termijnen wel langer dan drie maanden toegepast zien. Zo denkt 64 % erover voor de arbeiders, en 52 % voor de bedienden. Toch noemen de werkgevers de huidige aanpassing een reële  verbetering.

Eenheidsstatuut

Voor werknemers die sinds 1 januari 2014 in dienst zijn, geldt een uniforme opzegregeling voor arbeiders en bedienden.

  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gekregen en gegeven ontslag.
  • De opzegperiode wordt berekend volgens de tijd dat iemand ononderbroken in dienst was.
  • Die anciënniteit wordt berekend per begonnen periode op het ogenblik dat de opzeg begint te lopen.

Ontslag door werkgever

Anciënniteit Opzegtermijn
0 tot 3 maanden  2 weken
3 tot 4 maanden

3 weken

4 tot 5 maanden

4 weken

5 tot 6 maanden 5 weken
6 tot 9 maanden 

6 weken

9 tot 12 maanden                7 weken
12 tot 15 maanden

8 weken

15 tot 18 maanden 9 weken
18 tot 21 maanden

10 weken

21 tot 24 maanden

11 weken

2 tot 3 jaar

12 weken

3 tot 4 jaar

13 weken

4 tot 5 jaar

15 weken

5 tot 6 jaar

18 weken

6 tot 20 jaar

3 weken extra per bijkomend jaar

20 tot 21 jaar        62 weken
per bijkomend jaar 1 week extra

 

Opzeg door werknemer

Anciënniteit  Opzegtermijn
0 tot 3 maanden 1 week
3 tot 6 maanden

2 weken

6 tot 12 maanden               

3 weken

12 tot 18 maanden

4 weken

18 tot 24 maanden

5 weken

2 tot 4 jaar             6 weken
4 tot 5 jaar

7 weken

5 tot 6 jaar            

9 weken

6 tot 7 jaar

10 weken

7 tot 8 jaar 12 weken
meer dan 8 jaar

13 weken

Vanaf 8 jaar anciënniteit is de opzegtermijn bij vrijwillig vertrek door de werknemer geplafonneerd op 13 weken.

Klikssysteem voor ‘in diensten’ voor 2014

Voor arbeiders en bedienden die vóór 1 januari 2014 in dienst kwamen, bestaat de opzegtermijn uit twee delen:

  • deel één: opzeg op basis van anciënniteit vóór 1 januari 2014 met oude opzegtermijn
  • deel twee: opzeg op basis van anciënniteit vanaf 1 januari 2014 met nieuwe opzegtermijn

Er geldt dus  een overgangsregeling: de opzegtermijn opgebouwd voor 1 januari 2014 blijft behouden (enkele correcties niet te na gesproken). Vanaf 2014 geldt de nieuwe opzegperiode. Die twee worden opgeteld.

Voor bedienden is  de duur van de opzegtermijn vóór 2014 afhankelijk van het bruto-jaarloon. Bij opzeg door de werkgever geldt voor deel één een termijn van 3 maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit (bij een jaarloon tot 32 254 euro) of een termijn van 1 maand per jaar begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden (bij een jaarloon > 32 254 euro).

Bij opzeg door de bediende, geldt een termijn van anderhalve maand per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit, met een maximum van:

• drie maanden als je medewerker per jaar minder dan 32 254 euro verdiende

• viereneenhalve maanden als hij minder dan 64 508 euro verdiende

• zes maanden als hij meer dan 64 508 euro verdiende

Het tweede gedeelte van de opzegtermijn volgens de nieuwe regels komt daarbovenop.

Ook voor arbeiders die al voor 1 januari 2014 in dienst waren, is de opzegtermijn een optelsom volgens de anciënniteit voor en na die datum. Voor het eerste deel vallen de meeste arbeiders terug op het systeem van CAO nr. 75 of een sectorale regeling, uitgedrukt in kalenderdagen. Daarbij komt nog de opzegtermijn berekend volgens de nieuwe regels.

Start opzegtermijn

De opzegging gebeurt via een aangetekende of (bij ontslagname) ter plaatse door beide partijen ondertekende brief. De opzegtermijn begint op de maandag die volgt op de week waarin de opzegging wordt betekend.

Sollicitatieverlof

Tijdens de opzegtermijn heeft de medewerker het recht om met behoud van loon van het werk weg te blijven om nieuw werk te zoeken. De duur van de totale afwezigheid mag niet langer zijn dan één arbeidsdag per week, of twee halve dagen per week tijdens de laatste 26 weken van de opzeg of gedurende de hele opzeg wanneer je medewerker recht heeft op outplacement.

Plicht werknemer

Wanneer je werknemer ontslag neemt, kan hij  er  voor kiezen om zijn opzegtermijn te presteren. Dat betekent blijven werken tijdens de periode die in de wet bepaald is, zodat jij op zoek kan naar een vervanger.

Wil hij liefst meteen stoppen met werken? Dan is hij of zij je een vergoeding verschuldigd die overeenkomt met het loon dat je had moeten betalen tijdens de opzegtermijn. Je hebt het recht om hem of haar die verbrekingsvergoeding te vragen, best via aangetekende brief. Opgelet: je kunt niet zomaar het loon dat je nog moest betalen inhouden ter compensatie. 

Opzegtermijn berekenen

Welke opzegtermijn moet jouw medewerker respecteren? Bereken het zelf met onze simulatietool die je gratis kan testen op Trefzeker. Of laat je bijstaan door een Acerta-specialist.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp