Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Antwerpen Brabant Wallon Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Hainaut Kempen Liège Limburg Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen
Antwerpen
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 40
Brabant Wallon
Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
02 474 01 06
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 474 01 06
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 474 01 06
Hainaut
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
02 474 01 06
Kempen
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
03 740 78 40
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
02 474 01 06
Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 57
Luxembourg
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
02 474 01 06
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
02 474 01 06
Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 40
Vlaams-Brabant
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 53 24
West-Vlaanderen
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
09 264 12 40

Installatie OR en CPBW

05 maart 2019
Leestijd: Later lezen?

De sociale verkiezingen zijn goed verlopen. Nu is het tijd voor de praktijk. Een doeltreffende werking van de ondernemingsraad en het comité voor bescherming en preventie op het werk begint met een grondig voorbereide installatievergadering en duidelijke afspraken. Alleen zo kunnen beide overlegorganen constructief aan de slag in en voor je bedrijf. Acerta weet de weg.

Installatievergadering CPBW

De installatievergadering van het comité voor preventie en bescherming op het werk moet uiterlijk binnen de 45 dagen na de verkiezingsdag doorgaan. Ze wordt samengeroepen door de voorzitter van het oude comité.  Als het de eerste keer is dat een comité wordt geïnstalleerd, neemt het ondernemingshoofd deze taak op zich. 

Wie zetelt in het comité preventie en bescherming op het werk

Alle werknemersvertegenwoordigers die effectief verkozen zijn en de werkgeversvertegenwoordigers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. Wanneer een effectief lid niet aanwezig kan zijn, mag een plaatsvervangend lid zijn of haar plaats innemen.

Benoeming en taken voorzitter en secretaris CPBW

Tijdens de installatievergadering word je als ondernemingshoofd benoemd tot voorzitter. Je kunt je voor deze functie ook laten vertegenwoordigen door een ander lid van de werkgeversvertegenwoordiging.

Als voorzitter:

 • zorg je voor de goede werking van het comité
 • leid je de vergaderingen en besprekingen
 • kondig je de genomen beslissingen in je bedrijf aan
 • ben je belast met en verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen

Het hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt tijdens de installatievergadering aangeduid als secretaris. Die zorgt ervoor dat de leden op tijd worden opgeroepen en alle nodige documenten ontvangen. Hij of zij stelt ook de notulen van de vergadering op.

Huishoudelijk reglement CPBW

Tijdens de installatievergadering wordt een huishoudelijk reglement voor het comité preventie en bescherming op het werk opgesteld. Een noodzakelijk document voor de goede werking van het comité. Welke punten het huishoudelijke reglement minimaal hoort te omvatten, is bij wet bepaald. Het gaat onder meer over:

 • hoe het verloop van een vergadering geregeld wordt
 • het aantal vereiste aanwezigen om rechtsgeldig te kunnen beslissen
 • de manier waarop werknemers de verslagen kunnen raadplegen

Daarnaast mogen er praktische afspraken in opgenomen worden: waar de vergaderingen doorgaan en in welke taal, inhaalrust …

Installatievergadering OR

De installatievergadering van de ondernemingsraad vindt plaats uiterlijk dertig dagen na het vervallen van de termijn voor het bezwaar tegen de resultaten van de sociale verkiezingen. Of binnen de dertig dagen na de definitieve gerechtelijke beslissing tot geldigverklaring van de verkiezingen.

Was er bij vorige sociale verkiezingen al een ondernemingsraad opgericht in je onderneming? Dan wordt de eerste vergadering in principe sneller georganiseerd. Deze termijn kan vastgesteld worden in het huishoudelijke reglement.

Wie zetelt er in de ondernemingsraad

De installatie van de ondernemingsraad gebeurt met het ondernemingshoofd of door de persoon die door het ondernemingshoofd gemachtigd werd om het voorzitterschap waar te nemen, de werkgeversafvaardiging en de werknemersafgevaardigden. Kan een effectief lid niet aanwezig zijn? Dan mag een plaatsvervangend lid zijn of haar plaats innemen.

Voorzitter en secretaris ondernemingsraad

De ondernemingsraad wordt voorgezeten door het ondernemingshoofd zelf of door de persoon die door het ondernemingshoofd gemachtigd werd om het voorzitterschap waar te nemen. Hij of zij is onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van en het goede verloop van de vergaderingen.

De secretaris wordt gekozen uit en door de werknemersafgevaardigden.

Huishoudelijk reglement ondernemingsraad

Om geldig te kunnen functioneren moet de ondernemingsraad beschikken over een huishoudelijk reglement. Dit omvat tien verplichte punten.

 1. De termijn waarbinnen een lid van de ondernemingsraad een punt op de agenda registreert
 2. De termijn voor de oproeping van een vergadering
 3. De inhoud van de oproeping waarin de punten van de agenda vermeld worden
 4. De taak van de voorzitter en de modaliteiten van zijn vervanging
 5. De taak van de secretaris, de modaliteiten van zijn aanduiding en vervanging
 6. De na te leven regels in verband met het verloop van de vergaderingen
 7. Hoe de notulen van de vergaderingen op te stellen, hoe ze goed te keuren en hoe ieder lied van de raad ervan in kennis te stellen
 8. Hoe het personeel wordt voorgelicht en in kennis gesteld van de activiteiten van de ondernemingsraad
 9. Hoe de archieven van de ondernemingsraad bewaard worden en hoe de leden van de ondernemingsraad er inzage in krijgen
 10. De procedure tot wijziging van het huishoudelijke reglement. De ondernemingsraad kan het huishoudelijke reglement aanvullen met bepalingen die beantwoorden aan de noden van de onderneming.

Wanneer komt OR samen voor overleg?

Bij de opstart zorg je ervoor dat de ondernemingsraad alle basisinformatie krijgt om zijn opdracht met kennis van zaken te kunnen vervullen. Hierna geef je de OR periodieke informatie – elk kwartaal en jaarlijks. Tussentijds licht je hen meteen in over gebeurtenissen en/of evoluties waar zij weet van moeten hebben (bijvoorbeeld na een brand in de onderneming). In het reglement ontdek je als werkgever welke inlichtingen je moet verstrekken en het tijdstip waarop je die informatie moet doorgeven.

Maandelijkse overleg en vergadering op aanvraag

De ondernemingsraad moet maandelijks samenkomen. De personeelsvertegenwoordigers hebben het recht om tijdens de werkuren te vergaderen om deze maandelijkse vergadering voor te bereiden. Daarnaast heeft een gewone vergadering plaats wanneer minstens een derde van de werknemersvertegenwoordigers hier om vraagt.

Bijzonder overleg ondernemingsraad

De ondernemingsraad komt ook samen tijdens bijzondere vergaderingen. Om economische, financiële en sociale aangelegenheden te onderzoeken. Of bij gebeurtenissen of beslissingen met mogelijk een belangrijke economische en financiële weerslag op de onderneming. Ben je als  werkgever van plan om over te gaan tot collectieve afdankingen of aanwervingen om economische of technische redenen? Dan moet je de ondernemingsraad samenroepen.

Indien nodig kunnen volgende personen uitzonderlijk deelnemen:

 • één of meer specialisten ter zake
 • de bedrijfsrevisor
 • een sociaal-inspecteur van de algemene directie van de controle op de sociale wetten

Ontslagbescherming leden ondernemingsraad

Het mandaat van de personeelsafgevaardigden mag geen bijzondere voor- of nadelen voor de betrokkene met zich meebrengen. De gewone en plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk genieten van een speciale bescherming tegen ontslag, voorafgaandelijk aan de officiële communicatie van de kandidatenlijsten, tijdens de occulte periode en vanaf het moment dat de lijsten bekend zijn en men hierop als kandidaat vermeld staat. Dit geldt ook voor de vakbondsafgevaardigden die de opdrachten van het comité uitoefenen als er geen comité werd opgericht in de onderneming.

Ontslag is enkel mogelijk om een dringende reden die de arbeidsrechtbank vooraf aanvaardt, of om redenen van economische of technische aard die het bevoegde paritair comité vooraf erkent.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp