Rechten en plichten bij ziekte

Leestijd: Later lezen?

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is door een ongeval of ziekte heeft hij een aantal rechten en plichten. Ook als werkgever moet je bij de ziekte van een medewerker rekening houden met een aantal zaken. In dit dossier zetten we alle rechten en plichten bij ziekte even op een rijtje.

Werkgever verwittigen

Wanneer je medewerker niet komt werken, wegens ziekte, is hij verplicht jou zo snel mogelijk te verwittigen. Normaal gezien doet je medewerker dit aan het begin van de werkdag. Hou wel rekening met uitzonderlijk situaties, zoals een spoedopname in het ziekenhuis. Als werkgever formuleer je het best regels over ziekteverzuim in je arbeidsreglement of cao.

Indienen medisch attest

In tegenstelling tot de verwittigingsplicht is het niet wettelijk bepaald dat je medewerker een medisch attest moet indienen. Wel is het mogelijk om het verplicht voorleggen van een medisch attest op te nemen in je arbeidsovereenkomst of cao. Anders moet je als werkgever telkens vragen naar een medisch attest. Wanneer je deze bepaling opneemt in je cao is het ook belangrijk om een termijn te vermelden waarin de medewerker het medisch attest voorlegt. Bij gebrek aan bepaling geldt dat medewerker het attest binnen de twee werkdagen na de vraag of vanaf de start van de ongeschiktheid moet inleveren.

Wanneer de medewerker langer afwezig is dan de aangeduide periode op het medisch attest, moet hij opnieuw de werkgever verwittigen en een nieuw medisch attest voorzien.

Controle van de arbeidsongeschiktheid

Als werkgever heb je het recht om de arbeidsongeschiktheid van je medewerker te controleren. Dit doe je door een controlearts te sturen.

Gewaarborgd loon

Wanneer de medewerker voldaan heeft aan de verwittigingsplicht en een medisch attest heeft ingediend, dan heeft hij recht op een gewaarborgd loon. Afhankelijk van de situatie is dit loon verschuldigd door jou of de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Arbeiders en bedienden hebben gedurende dertig dagen recht op gewaarborgd loon, uitbetaald door de werkgever.

Hoeveel bedraagt het gewaarborgd loon?

Het bedrag dat de medewerker ontvangt, neemt af als hij langer afwezig is door ziekte. Bedienden met een contract van bepaalde duur dat langer is dan drie maanden of bedienden met een contract van onbepaalde duur ontvangen gedurende dertig dagen 100% van hun brutoloon.

Voor bedienden met een korter contract van bepaalde duur gelden de volgende regels:

  • Voor de eerste zeven dagen 1ontvangt hij 100% van het brutoloon
  • Voor de 8e tot de 14e dag 86,93% van het brutoloon
  • Voor de 15e tot de 30e dag 26,93% van het begrensde brutoloon plus 86,93% van het deel boven deze grens

Voor een arbeider gelden de volgende regels:

  • Voor de eerste zeven dagen 100% van het brutoloon
  • Voor de 8e tot de 14e kalenderdag 85,88% van het brutoloon
  • Voor de 15e tot de 30e kalenderdag 25,88% van het begrensde brutoloon plus 85,88% van het deel boven deze grens

Wanneer ben je geen gewaarborgd loon verschuldigd?

In het geval van beroepsziekten of een arbeidsongeval gelden er specifieke regels. Het gewaarborgd loon wordt dan terugbetaald door de verzekeraar. Ook in de volgende situaties valt het gewaarborgd loon niet ten laste van de werkgever:

  • Wanneer de ziekteperiode te wijten is aan een zware fout van de medewerker
  • Wanneer je medewerker tijdelijk arbeidsongeschikt is door een ongeval tijdens een sportevent- of competitie en waarvoor de medewerker een vergoeding ontving en het publiek toegangsgeld moet betalen

Langer dan een maand ziek?

Wanneer je medewerker langer dan een maand ziek is, betaalt zijn ziekenfonds tot het eerste jaar tot 60 % van zijn brutoloon.

Ontslagbescherming

De wet verbiedt niet om een medewerker te ontslaan tijdens zijn ziekteperiode, maar wel omwille van zijn gezondheidstoestand. Als je een medewerker wil ontslaan tijdens zijn ziekteverlof moet je redenen aanvoeren en bewijzen dat die niets te maken hebben met de gezondheidstoestand van de medewerker.

Re-integratie

Als werkgever ben je verplicht om te zorgen voor een re-integratie aanpak wanneer je medewerker na een langere periode arbeidsongeschiktheid terugkomt werken.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp