Gelijkstelling met bijberoep

Leestijd: Later lezen?

Via de gelijkstelling met bijberoep betaal je als zelfstandige met beperkte inkomsten ook minder sociale bijdragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals in het artikel 37 van het algemeen reglement over het sociaal statuut van de zelfstandigen (ARS) opgenomen zijn.

Kom jij in aanmerking?

Met de artikel 37-regeling betaal je als zelfstandige in hoofdberoep bijdragen die normaal alleen van toepassing zijn voor zelfstandigen in bijberoep. Soms ben je zelfs volledig van bijdragen vrijgesteld. Je moet wél op een of andere manier je socialezekerheidsrechten opbouwen. En dat is onder deze voorwaarden het geval: 

  • je bent gehuwd en je wettelijke partner bouwt volwaardige rechten op voor pensioen, kinderbijslag en ziekteverzekering
  • je geniet een overlevingspensioen, en vrijwaart zo je rechten op ziekteverzekering, kinderbijslag en pensioen.
  • je bent een lokale politieke mandataris met een suppletief statuut die zijn inkomsten beperkt, en vraagt vrijstelling (geen vermindering) van sociale bijdragen aan op basis van artikel 37
  • je bent een vastbenoemde leerkracht, bouwt je pensioen op als ambtenaar en werkt parttime of tussen de 50 en de  60 % in het onderwijs

Weten of jij in aanmerking komt voor gelijkstelling bijberoep? Acerta stelde een handig beslissingsdiagram op.

Inkomensgrenzen verminderde bijdragen

Wil je in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 37? Dan moet je nettoberoepsinkomen onder specifieke inkomensgrenzen liggen.

Artikel 37: gevolgen sociale bijdragen

Denk eraan dat je geen sociale rechten opbouwt als zelfstandige als je verminderde bijdragen betaalt of vrijgesteld bent. Pas als je sociale bijdragen minstens zo hoog zijn als de minimumbijdragen van een hoofdberoep, bouw je als zelfstandige sociale rechten op.

Kreeg je een gelijkstelling aan bijberoep toegekend, en overschrijdt je inkomen de toegelaten grens nadat je een aanvraag tot vermindering of vrijstelling van bijdragen indiende? Dan moet je op de eindafrekening van de voorlopige bijdragen een verhoging betalen van 3 % per kwartaal plus een bijkomende verhoging van 7 % op het einde van het jaar. Je kunt dit vermijden door in het bijdragejaar zelf per kwartaal minstens de minimumbijdrage hoofdberoep te betalen.

Verandert je situatie?

Ben je gelijkgesteld aan een zelfstandige in bijberoep, maar wijzigt er iets in je situatie? Breng dan zo snel als mogelijk je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte en leg - zo nodig - bewijsstukken van de wijziging voor. Zij passen dan je statuut en overeenkomstige bijdrageberekening aan. Op deze manier betaal je een correcte sociale bijdrage en ben je op basis hiervan in orde voor de sociale zekerheid.

Als je ten onrechte bent aangesloten met gelijkstelling bijberoep, dan moet je dossier nadien met terugwerkende kracht aangepast worden. De omschakeling naar hoofdberoep leidt niet alleen tot de bijvordering van achterstallige sociale bijdragen, maar je wordt daar ook nog op beboet.

Zo zal je verhogingen moeten betalen van 3% per kwartaal en een eenmalige jaarverhoging van 7%. Deze wijzigingen kunnen ook een effect hebben op je sociale rechten. Zo kan de RVA bijvoorbeeld je werkloosheidsuitkeringen terugvorderen omdat een hoofberoep niet combineerbaar is met een uitkering.

Redenen te over om je dossier zo snel mogelijk te laten aanpassen.

In de volgende gevallen voldoe je niet meer aan de voorwaarden voor artikel 37-regeling, en moet je actie ondernemen:

Wijziging Je recht op de artikel 37-regeling vervalt omdat Deze documenten bezorg jij je sociaal verzekeringsfonds
Wijziging burgerlijke staat Je hebt geen wettelijke partner meer die sociale rechten voor je opbouwt Je hoeft niets te doen. Je sociaal verzekeringsfonds krijgt de wijziging automatisch door en past je dossier aan.
De werksituatie van je wettelijke partner verandert

Hij/zij bouwt via zijn professionele activiteiten geen rechten meer op voor jullie beiden

Een kopie van het C4-formulier, of een bewijs van pensionering
Je loontrekkende activiteit werd verminderd Je werkt als vastbenoemde leerkracht bijvoorbeeld minder dan 50 %

Een kopie van je aangepaste arbeidsovereenkomst of loonfiche

Einde politiek mandaat Je geen politiek mandaat meer uitoefent. Een bewijs van het einde van je politieke mandaat

Stopzetten artikel 37-regeling

Je gelijkstelling met een bijberoep blijft geldig zolang je er niet aan verzaakt. De regeling kun je wel stopzetten. Hiertoe doe je een aanvraag tot verzaking bij je sociaal verzekeringsfonds. Je gewijzigde sociale statuut treedt wel pas per 1 januari van het volgende jaar in werking.

Daarnaast zal vanaf 2019 het sociaal verzekeringsfonds je gelijkstelling met bijberoep automatisch stopzetten als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je betaalt een wettelijke voorlopige bijdrage die minstens gelijk is aan de minimumbijdrage hoofdberoep;
  • je vraagt in de loop van het bijdragejaar geen enkele vermindering van je voorlopige bijdragen aan tot onder deze minimumbijdrage hoofdberoep.

Dit wordt ook het vermoeden van verzaking genoemd.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp