Wat is gewaarborgd loon?

23 januari 2024
Leestijd: Later lezen?

Gewaarborgd loon is het loon waarop een medewerker gedurende een bepaalde periode recht heeft als hij door ziekte of een ongeval niet kan werken. Het geldt voor alle medewerkers en wordt berekend op het normale loon.
Een voltijdse medewerker krijgt dus een voltijds gewaarborgd loon, een deeltijdse medewerker slechts een deeltijds.

Let wel: in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte gelden er andere regels.

Voorwaarden gewaarborgd loon

Aan welke voorwaarden medewerkers moeten voldoen, hangt af van hun statuut.

Voor arbeiders is het simpel: ze moeten minstens één maand ononderbroken in dienst zijn om aanspraak te maken op een gewaarborgd loon.

Een bediende moet aangeworven zijn voor:

 • onbepaalde tijd;
 • bepaalde tijd van minstens drie maanden;
 • duidelijk omschreven werk waarvoor een tewerkstelling van minstens drie maanden is vereist.

In dat geval heeft de bediende recht op gewaarborgd loon vanaf de eerste werkdag.

Heeft de bediende een contract van bepaalde tijd van minder dan drie maanden? Of voert hij duidelijk omschreven werk uit dat minder dan drie maanden vereist? Dan gelden dezelfde voorwaarden als voor arbeiders.

De uitbetaling gebeurt door de werkgever of door de mutualiteit van de werknemer. Ook hier is er een verschil tussen bedienden en arbeiders.

Gewaarborgd loon bij ziekte bediende

Een bediende heeft gedurende 30 dagen recht op door de werkgever en mutualiteit gewaarborgd loon, dat als volgt is vastgesteld:

 • Bedienden (contract onbepaalde tijd of bepaalde tijd van minstens drie maanden):
  • 1ste tot 30ste dag: 100 % ten laste van werkgever.
 • Bedienden (contract bepaalde tijd van minder dan drie maanden):
  • 1ste tot 7de dag: 100 % ten laste van werkgever
  • 8ste tot 14de dag: 86,93 % ten laste van werkgever
  • 15de tot 30ste dag: 26,93 % van het loongedeelte dat de grens van de ZIV (ziekte- en invaliditeitsverzekering) niet overschrijdt, plus 86,96 % van het loon dat de grens wel overschrijdt ten laste van werkgever en een uitkering van de mutualiteit (60 % van het loon geplaffonneerd tot de loongrens die geldt voor de ziekteverzekering).

Na de periode van het gewaarborgd loon krijgt de bediende tijdens het eerste jaar (primaire arbeidsongeschiktheid) een uitkering van de mutualiteit. Die uitkering bedraagt 60% van het begrensde brutoloon.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid begint de periode van invaliditeit. De medewerker blijft uitkeringen ontvangen van de mutualiteit. Het bedrag verschilt naargelang de status: alleenstaand, samenwonend of iemand ten laste hebben.

Gewaarborgd loon bij ziekte arbeider

Een arbeider heeft gedurende 30 dagen recht op door de werkgever en de mutualiteit gewaarborgd loon, dat als volgt is vastgesteld:

 • Arbeiders:
  • 1ste tot 7de dag: 100 % ten laste van werkgever
  • 8ste tot 14de dag: 85,88 % ten laste van werkgever
  • 15de tot 30ste dag: 25,88 % van het loongedeelte dat de grens van de ZIV (ziekte- en invaliditeitsverzekering) niet overschrijdt, plus 85,88 % van het loon dat de grens wel overschrijdt ten laste van werkgever en een uitkering van de mutualiteit (60% van het loon geplafonneerd tot de loongrens die geldt voor de ziekteverzekering).

Wat bij herval?

Als een medewerker gedurende meerdere opeenvolgende periodes arbeidsongeschikt is, dan kan er sprake zijn van één periode van ongeschiktheid. Het gewaarborgd loon is in dat geval niet opnieuw verschuldigd.

Komt een medewerker tussen twee ziekteperiodes werken? Hervalt hij binnen de 14 dagen na het einde van de eerste ziekteperiode? Dan ben je als werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd. De medewerker ontvangt wel nog gewaarborgd loon als hij tijdens die eerste ziekteperiode niet alle dagen heeft opgebruikt. Bijvoorbeeld: je medewerker komt na 10 dagen ziekte 4 dagen werken, waarna hij hervalt. In dat geval heeft hij nog recht op de 20 resterende dagen van zijn gewaarborgd loon.

Uitzonderingen gewaarborgd loon

In sommige gevallen ben je je medewerker geen gewaarborgd loon verschuldigd:

 • Je medewerker liep een sportongeval op tijdens een competitie of evenement waarvoor hij vergoed werd (en waarvoor de organisator toegangsgeld heeft ontvangen).
 • De medewerker beging een zware fout.
 • De medewerker brengt de werkgever niet meteen op de hoogte van zijn arbeidsongeschiktheid, dient het geneeskundig getuigschrift niet tijdig in of onttrekt zich aan de medische controle. Je medewerker heeft naargelang de situatie geen recht op gewaarborgd loon voor de volledige ziekteperiode of een gedeelte ervan.

Goed om te weten: als werkgever mag je tijdens de hele periode van arbeidsongeschiktheid een controlearts sturen. Zelfs als de medewerker alleen een ziekte-uitkering en geen gewaarborgd loon meer ontvangt.

Progressieve werkhervatting

Volgens het systeem van progressieve werkhervatting kan je je medewerker opnieuw integreren na een periode van ziekte. Hij neemt dan tijdelijk aangepast of deeltijds werk aan om tijdens zijn herstelperiode opnieuw te wennen aan het arbeidsritme. Alle betrokken partijen – werkgever, medewerker en adviserend geneesheer – moeten akkoord gaan. Bovendien moet de activiteit verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand van de medewerker. Wordt de medewerker tijdens de periode van progressieve werkhervatting opnieuw ziek? Dan betaal je als werkgever geen gewaarborgd loon. De medewerker geniet dan meteen een ziekte-uitkering van de mutualiteit.

Een langdurig zieke medewerker succesvol re-integreren?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp