Driemaal per jaar vrijstelling van ziektebriefje voor eerste dag ziekte

18 november 2022

Update – De wet die voorziet in een vrijstelling, driemaal per jaar, van het ziektebriefje voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid werd op 18 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. We lichten de nieuwe regel hieronder kort toe. Deze wet treedt in werking op 28 november 2022.

Wat zegt het huidige juridische kader?

Een werknemer moet een ziektebriefje bezorgen aan de werkgever als het arbeidsreglement of een cao dit oplegt, of anders als de werkgever het vraagt. Langs die weg kan een werkgever het afgeven van een medisch attest verplichten vanaf de eerste ziektedag. Een werkgever kan daarbij ook bepalen binnen welke termijn de werknemer het attest moet bezorgen.

Wat zal de nieuwe regeling inhouden?

De nieuwe regeling, die in werking treedt op 28 november 2022, voorziet in een vrijstelling voor werknemers die via het arbeidsreglement of een cao verplicht zijn om een ziektebriefje te bezorgen.

Die wettelijke vrijstelling houdt in dat die werknemers driemaal per kalenderjaar geen ziektebriefje moeten bezorgen voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid.  Werknemers kunnen van die vrijstelling gebruik maken zowel voor korte afwezigheden van één dag, maar ook voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Wanneer een werknemer van die vrijstelling gebruik maakt, dan moet hij onmiddellijk aan de werkgever meedelen op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewoonlijke verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.

De werknemer die gebruik maakt van deze vrijstelling moet ook geen ziektebriefje voorleggen op verzoek van de werkgever. 

Enkel de ondernemingen die minder dan 50 werknemers tewerkstellen op 1 januari van het betrokken kalenderjaar kunnen afwijken van deze wettelijke vrijstelling, via een cao of een wijziging van hun arbeidsreglement. Deze ondernemingen kunnen dus wel blijven eisen dat een werknemer steeds vanaf de eerste ziektedag een medisch attest aflevert. Als die ondernemingen geen gebruik maken van die afwijkingsmogelijkheid, dan kunnen hun werknemers driemaal per kalenderjaar gebruik maken van de wettelijk vrijstelling.

Ondernemingen die 50 of meer werknemers tewerkstellen op 1 januari van het betrokken kalenderjaar, kunnen niet afwijken van deze wettelijke vrijstelling. Hun werknemers kunnen zich dus sowieso driemaal per kalenderjaar beroepen op de wettelijke vrijstelling voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. Als een cao of het arbeidsreglement in deze ondernemingen toch voorziet in een algemene verplichting om een ziektebriefje in te dienen vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, dan zal dit aangepast moeten worden.

Wat verandert er niet?

Een werknemer die ongeschikt is om te werken door ziekte of ongeval, moet zijn werkgever daar in elk geval onmiddellijk van op de hoogte brengen.

De andere controlemogelijkheden voor de werkgever met betrekking tot het recht op het gewaarborgd loon (zoals het sturen van een controlearts) blijven ook onverkort van toepassing.

Bron:

Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates