Een meervoud aan keuze om pieken op te vangen in de Horeca

05 juni 2019

De zomer komt eraan. Een traditionele piekperiode voor de horecasector. Als horecawerkgever heb je intussen een uitgebreid keuzemenu om dergelijke piekperiodes op te vangen.                                                     

Welk menu je deze zomer kiest? Hieronder een mogelijke leidraad:

 • Studentenjob
 • Extra of gelegenheidswerknemer
 • Flexijob
 • Gewone werknemer
 • Netto-overuren
 • Een schematisch overzicht
 • Opleidingsaanbod Acerta

Studentenjob

Heb je een kandidaat die voldoet aan alle voorwaarden om een studentenovereenkomst te kunnen sluiten, staat het als een paal boven water dat dit doorgaans het meest voordelige statuut is. Aan dit statuut zijn wel een aantal belangrijke beperkingen verbonden.

Het studentenstatuut kan enkel worden uitgeoefend door jongeren vanaf 16 jaar (vanaf 15 jaar als ze de eerste twee jaren van het secundair doorlopen hebben) die het hoofdstatuut van student hebben wanneer er geen verplichte lessen of schoolactiviteiten moeten worden gevolgd.

Voor minderjarige studenten zijn er nog enkele bijkomende beperkingen:

15-jarigen mogen maximaal tot 20 uur ’s avonds werken. Gaat het om een student van 16 of 17 jaar,  dan kan het tot  23 uur ’s avonds,  maar enkel op voorwaarde dat deze daarna  nog thuis geraakt en u de Arbeidsinspectie op voorhand schriftelijk verwittigt. Arbeidsprestaties op zon – en feestdagen kunnen wanneer je de arbeidsinspectie 5 dagen vooraf contacteert; maar nooit meer dan 1 zondag op 2. Overwerk kan slechts zeer uitzonderlijk.

In principe heeft een jobstudent in de Horeca recht op het minimumloon van 2 loonschalen lager dan deze van de functie waarin hij wordt aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat in de meeste gevallen het basisuurloon lager zal liggen. Deze regel geldt echter niet wanneer het gaat om een student die een opleiding volgt aan de hotelschool.

Daarnaast betaal je voor maximaal 475 uren per jaar een zeer beperkte solidariteitsbijdrage aan de RSZ van 5,42%. Ga na hoeveel uren er nog overblijven via Student@work.be. Je kan hiervoor een attest of toegangscode van de student vragen. Reserveer het nodige aantal uren via de Dimona-aangifte, van zodra je een studentenovereenkomst hebt afgesloten. Weet dat een student deze 475 uren kan combineren met 50 dagen tewerkstelling als gelegenheidswerknemer.

Een student heeft geen recht op vakantiegeld. Echter wel op een eindejaarspremie wanneer er een studentenovereenkomst van 2 maanden of langer wordt afgesloten.

In onze gratis brochure ‘Studentenarbeid’ krijgt u een totaaloverzicht van de na te leven regels. We gaan van wie kan student zijn over de arbeidsreglementering en lonen heen, houden halt bij de RSZ en fiscale regeling en eindigen met de regels over de kinderbijslag.

Extra’s of gelegenheidswerknemers

Heb je nood aan extra hulp, maar hoeft dit niet op vaste dagen? Kan je na maximaal 2 dagen weer op een andere manier verder? Mogelijk vind je hiervoor geen geschikte student, of verken je graag ook andere horizonten. Dan kan je een gelegenheidswerknemer of extra inschakelen. Iedereen kan aan de slag als gelegenheidswerknemer, ook langdurig werkzoekenden.

Een gelegenheidswerknemer kan maximum 2 opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever werken en dit maximum 50 dagen per kalenderjaar. Raadpleeg het aantal dagen dat nog overblijft via de onlinedienst Horeca@Work – 50 days met het attest of de toegangscode die je hiervoor opvraagt bij de werknemer zelf. Als werkgever kan je maximaal 200 dagen per kalenderjaar gelegenheidswerknemers tewerkstellen. 1 dag blijft 1 dag, d.w.z. dat je elke dag zoveel extra’s mag tewerkstellen als je wil. Ook een doorlopende tewerkstelling over 2 dagen (bijvoorbeeld beginnen om 22 uur en eindigen om 2 uur ’s nachts) blijft 1 dag.

De sociale zekerheidsbijdragen van een extra worden niet berekend op basis van de werkelijke lonen, maar op basis van een forfait (afhankelijk van het type van Dimona-aangifte). Deze forfaits zijn zeer laag en bedragen concreet 49,32 euro per dag wanneer het gaat om een dagaangifte en 8,22 euro per uur wanneer het gaat om een uuraangifte. Deze bedragen liggen aanzienlijk lager dan de werkelijke lonen.

 • Een dagaangifte gebruik je enkel wanneer je zeker bent dat er meer dan 5 uur gewerkt zal worden en moet nadien vervolledigd worden met het einduur in het register van werktijdregeling dat kan aangeschaft worden via het Waarborg en Sociaal Fonds.
 • Bij een uuraangifte geef je onmiddellijk begin – en einduur in en berekent de RSZ de bijdragen maximaal op het dagforfait van 49,32 euro. In dat geval heb je geen register van werktijdregeling nodig, maar vergeet dan niet om het einduur nog in Dimona aan te passen wanneer dit nadien nog zou wijzigen.

Meermaals beroep doen op eenzelfde extra kan. Let er dan wel op dat hier geen vaste regelmaat in komt. Het Toezicht sociale wetten en de RSZ zouden immers kunnen oordelen dat er niet langer sprake is van de tewerkstelling van een extra maar van een gewone deeltijdse werknemer wanneer de prestaties van de extra te regelmatig zijn. Het is dus zeker afgeraden om eenzelfde extra steeds op vaste dagen tewerk te stellen.

Meer informatie over gelegenheidswerknemers kan je terugvinden in Afd. 10.3.2 van de sectorale Gids op Trefzeker.

Flexijobs

Wens je flexibiliteit op piekmomenten op te vangen, met toch een zekere regelmaat? Dan biedt het statuut van flexijobwerknemer mogelijk het perfecte alternatief. Bovendien ben je hiermee niet gebonden aan een maximaal aantal dagen of uren. Het is dus perfect mogelijk om het hele jaar rond 3 dagen per week gebruik te maken van dezelfde flexijobwerknemer.

Zoals voor een student, gelden er ook voor flexijobwerknemers echter strikte voorwaarden. Zo moet een flexijobwerknemer die nog geen pensioen ontvangt en ook de wettelijke pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, in het derde trimester voorafgaand aan de flexijob  minstens 4/5 gewerkt hebben bij een of meerdere andere werkgevers. Wanneer je deze werknemer in het derde trimester van 2019 dus als flexijobber wilt tewerkstellen, moet hij/ zij met andere woorden, in het laatste trimester van 2018 minstens 4/5 bij een of meerdere andere werkgevers hebben gewerkt. Mogelijk bieden er zich deze zomer ook een of meerdere kandidaten aan die vervroegd op pensioen gingen, maar toch graag  een centje bijverdienen, dan kan mogelijk ook gekeken worden naar hun opname in het pensioenkadaster in het eerste kwartaal van 2019. Het is bovendien mogelijk om een flexijob in uw eigen zaak ook aan te bieden aan één van de vaste werknemers, maar enkel wanneer deze:

 • gedurende hetzelfde trimester al geen andere arbeidsovereenkomst heeft in uw zaak waarmee hij 80% of meer prestaties levert,
 • en ook geen opzegtermijn presteert of een verbrekingsvergoeding ontving waarvoor de onderliggende opzegtermijn nog loopt.  Een beëindiging in onderling overleg om over te schakelen naar een flexijob kan wel, maar let er ook dan op dat de grens van 80% prestaties met een andere arbeidsovereenkomst gedurende datzelfde kwartaal nog niet werd bereikt zodat u nadien niet voor een onaangename verrassing komt te staan wanneer u hierop controle krijgt van de RSZ.

Zijn alle voorwaarden vervuld?  Dan sluit je met de flexijobwerknemer eerst een voorafgaandelijke raamovereenkomst waarin je een aantal praktische afspraken maakt, zoals de functie en het loon dat je zal betalen en hoe je zal weten wanneer je de werknemer bij jou in de zaak verwacht. 

Het loon voor een flexjobwerknemer is niet noodzakelijk het normale baremaloon. Voor flexijobwerknemers volstaat een specifiek minimumloon van 9,36 euro per uur (Hoger is uiteraard mogelijk).  Met 7,67% vakantiegeld er bij geteld,  komt dit neer op een minimumloon van 10,08 euro per uur. Verder betaal je voor deze flexijobwerknemer enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Dit is nog steeds voordeliger dan voor een gewone werknemer.

Het voordeel voor de werknemer zelf is zo mogelijk nog groter: hij/zij betaalt geen sociale zekerheidsbijdragen en geen bedrijfsvoorheffing. Het loon dat jij betaalt is dus effectief het nettoloon dat deze werknemer ontvangt.

Hou er wel rekening mee dat je bovenop dit minimumloon ook nog de andere vergoedingen, toeslagen en premies moet betalen die verschuldigd zijn op ondernemingsniveau of algemeen voorzien zijn bij collectieve arbeidsovereenkomst (bv. toeslag voor zondag -/feestdagarbeid, nachtarbeid, kledijvergoeding, eindejaarspremie, eco-cheques en tussenkomst woon-werkverkeer)

Voor flexijobwerknemers waarvoor niet elke dag begin – en einduur via Dimona worden doorgegeven, moet er ook nog een afzonderlijke tijdsregistratie worden bijgehouden.

Meer informatie over flexijobwerknemers kan je terugvinden in Afd. 10.3.3 van de sectorale Gids op Trefzeker.

Gewone werknemer

Voor een gewone werknemer betaal je de gewone sociale zekerheidsbijdragen. Hierdoor wordt de loonkost van een gewone werknemer algemeen ervaren als hoog.

Deze hogere loonkost moet echter gerelativeerd worden. Als werkgever kan je immers onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op doelgroepverminderingen zoals bijvoorbeeld de federale doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen en de specifieke doelgroepvermindering voor de Horeca. Daarnaast gelden er ook nog andere tewerkstellingsmaatregelen, afhankelijk van de regio waar je tewerkstelt, of waar de werknemer woont. Door het verstandig toepassen en uitputten van deze maatregelen, krijg je ook voor een gewone werknemer mogelijk al een aanzienlijke verlaging van de loonkost.

Is een tekort eerder regel dan uitzondering? Dan loont het misschien de moeite om ook de aanwerving van een bijkomende vaste kracht te overwegen. Niet enkel eventuele ervaring, maar ook zekerheid en loyauteit kunnen een groot voordeel zijn. Wanneer deze werknemer een arbeidsovereenkomst van minder dan 4/5e heeft, kan dezelfde werknemer bovendien mogelijk ook nog worden ingezet als flexijobwerknemer wanneer er zich tijdelijke tekorten voordoen in andere functies. Een akkoord is dan uiteraard wel vereist.

Meer informatie over bovenstaande doelgroepverminderingen en andere tewerkstellingsmaatregelen lees je in Hoofdstuk 8 van onze Sociale Gids op Trefzeker.

Netto-overuren

En wat met de netto-overuren?

Alle werknemers komen voor deze maatregel in aanmerking, dus ook gelegenheidsarbeiders, flexi job-werknemers en meerderjarige studenten aangegeven met een solidariteitsbijdrage. Voorwaarde is wel dat ook zij tewerkgesteld zijn op basis van een voltijds werkrooster en uiteraard enkel wanneer het gaat om het presteren van overuren.

Voor studenten moeten deze overuren niet worden afgetrokken van de 475 uren die zij kunnen presteren  met het voordeel van de studentenjob.

Meer informatie over de netto-overuren kan je nalezen in Afd.30..1.4.4 en 30.1.5.6 van de sectorale gids op Trefzeker.

Financieel overzicht

Voorbeeld : Medewerker spoelkeuken (123): Cat III – baremaloon 12,0014 als 0 jaar anciënniteit.

  Gewone werknemer Flexijob Extra (uurforfait) student
Uw uurloonkost als werkgever 17,6695 12,5974 16,5239 12,5790
RSZ-werkgever (*) 27,89% 25%

22,77% op 8,22€/uur

5,4%
Vakantiegeld (*) 15,84% 7,67% 15,84% op het forfait kelner-café (14,62%) N.V.T.

Eindejaarspremie - Fonds Horeca

12% (vanaf AOV 2 maanden) 12% (vanaf AOV 2 maanden) 12% (vanaf 44 dagen) 12% (vanaf AOV 2 maanden)
Bruto loon werknemer (barema) 12,0014 9,36 12,0014 11,9323
RSZ-werknemer 13,07% - 13,07% op 8,22 €/uur 2,71%
Bedrijfsvoorheffing 30% (gemiddelde) - 33,31% -
Netto voor uw werknemer 7,2151 10,08 (incl. vakantiegeld) 7,2299 11,6089
Doelgroepvermindering Horeca/ 1e aanwerving N.V.T. N.V.T. N.V.T.
Netto-overuren Voltijds uurrooster Voltijds uurrooster Voltijds uurrooster Voltijds uurrooster

 

(*) voor gewone werknemers en extra’s à 108%

 Let wel: om van bovenstaande RSZ-voordelen gebruik te kunnen maken, moet uw werknemer onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid. Ga dus zeker na of uw werknemer ook in het buitenland (heeft ge)werkt wanneer u hierop rekent, en neem contact op met uw dossierbeheerder wanneer hierover twijfel bestaat.

Nog meer informatie? Lees ons artikel van 4 juni ‘De zomer komt eraan! Hoe pakt u piekperiodes best aan?

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates