Een werknemer om dringende redenen ontslaan zonder opzeg noch vergoeding. Kan dat?

20 oktober 2017

Kan u een werknemer ontslaan zonder opzeg of vergoeding enkele maanden na het begaan van een zware fout ? 

De meest recente ontwikkelingen in de schandalen rond de intercommunales en Samusocial roepen vragen op over de mogelijkheid om de schuldigen te ontslaan wegens dringende redenen. Is het enkele maanden na het begaan van een zware fout nog steeds mogelijk om deze werknemer te ontslaan zonder het laten presteren van een opzegtermijn of het betalen van een verbrekingsvergoeding?

Stelt u zich voor dat u vandaag ontdekt dat uw werknemer drie maanden geleden materiaal van u gestolen heeft. Kan u hem dan nog ontslaan om een dringende reden? 

Strikte procedure: een dubbele termijn van drie dagen

U moet eerst en vooral nagaan of de fout die uw werknemer heeft begaan wel degelijk gekwalificeerd kan worden als een dringende reden in de betekenis die de Arbeidsovereenkomstenwet eraan geeft.

Vervolgens, om hem te kunnen ontslaan zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding, moet u strikt de procedure naleven en de termijnen respecteren. De eerste termijn van drie dagen begint te lopen vanaf het moment dat u kennis neemt van de zware fout. Dit is niet noodzakelijk het moment waarop de zware fout wordt begaan.

Binnen de drie werkdagen na uw kennisname van het feit, moet u een eerste aangetekende brief sturen aan uw werknemer, met daarin uw beslissing om het contract te beëindigen omwille van een zware fout.

Daarop start een nieuwe termijn van drie werkdagen om een brief te sturen waarin u zeer gedetailleerd beschrijft wat de omstandigheden waren die aanleiding hebben gegeven tot het ontslag om dringende redenen en hoe u er kennis van heeft genomen. Deze tweede termijn van drie dagen begint te lopen op de dag van de verbreking van het contract, dat is dus de dag waarop u de eerste brief hebt gestuurd.

Niet nageleefde termijn?

Eens deze dubbele termijn van drie dagen is verstreken, heeft u geen enkele mogelijkheid meer om het ontslag om dringende redenen in te roepen, hoe zwaar de fout ook was. U kan hem dan enkel nog ontslaan op de “klassieke manier”, dit is door een opzegtermijn te laten presteren of een verbrekingsvergoeding te betalen.

Niet te onderschatten gevolgen

Wees dus voorzichtig, want naast alle formaliteiten, vereist een ontslag om dringende redenen ook dat u alles afdoende kan bewijzen.

U moet kunnen aantonen:

  • Dat de werknemer de zware fout heeft begaan;
  • Dat deze daad een dringende reden is in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet;
  • Hoe u de feiten ontdekt heeft.

Indien u er niet in slaagt een van deze bewijzen te leveren of als er nog twijfel blijft bestaan, kan u zware gevolgen ondervinden van uw beslissing tot ontslag om een dringende reden. U laat zich dus best bijstaan door experten, die u een gepersonaliseerde begeleiding bieden. Neem daarom zeker contact op met Acerta Consult.

Besluit

Het is uw kennisname van de zware fout die de dubbele termijn van drie dagen doet lopen en niet de fout zelf. U kan dus nog steeds een werknemer ontslaan die drie maanden geleden heeft gestolen in uw bedrijf, op voorwaarde dat u hierboven vermelde voorwaarden strikt naleeft. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates