Eindejaarspremies horeca: vermijd boetes wegens laattijdigheid!

07 december 2015
Waarover gaat het?

De eindejaarspremies in de horeca worden uitbetaald door het Waarborg en Sociaal Fonds. Dit Fonds wordt gefinancierd via bijdragen betaald door de werkgevers uit de horeca. Zo betaalt u via Acerta maandelijks een bijdrage van 12% van de totale brutoloonmassa van uw onderneming aan het Fonds.

Daarnaast dient er twee maal per jaar een aangifte te gebeuren van alle werknemers tewerk gesteld in uw onderneming. Een eerste maal uiterlijk 20 juli en een tweede maal uiterlijk 10 januari.

Bij deze tweede aangifte wordt per werknemer ook het brutobedrag van de eindejaarspremies waarop hij recht heeft meegegeven.   Acerta doet deze berekening en aangifte voor u. 

Op basis van deze aangiften berekent het Fonds de netto-eindejaarspremies. Vooraleer deze worden uitbetaald aan de gerechtigde werknemers, krijgt u van het Fonds een gedetailleerde controlelijst toegestuurd. Deze vermeldt zowel het nettobedrag van de eindejaarspremie per werknemer, de verschuldigde werkgeversbijdragen RSZ op deze premie alsook uw totale schuld t.o.v. het Fonds.

U hebt dan 10 dagen de tijd om eventuele correcties aan te brengen en de verbeterde lijst terug te sturen naar het Fonds.

Daarnaast ontvangt u van het Fonds  in de loop van januari een bijkomende factuur of, indien u genoeg heeft vooraf betaald, een creditnota. Indien u deze factuur tijdig betaalt, zal de eindejaarspremie ten laatste op 31 januari worden uitbetaald aan uw werknemers.

Beboeting in geval van laattijdige aangifte en/of betaling

Vanaf januari 2016 gaat het Waarborg en Sociaal Fonds strenger optreden indien

  • de aangifte van de werknemers en de brutobedragen van de premie niet op 10 januari gedaan werd en/of
  • u niet tijdig de bijkomende factuur in januari van het Fonds betaalt.

In deze gevallen hangt u een boete van 495€ boven het hoofd.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates