Het Vlaams doelgroepenbeleid in 2019

03 december 2018

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelde drie doelgroepen voorop: jonge werknemers, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap. Hoe ziet het Vlaams doelgroepenlandschap eruit op het einde van deze regeerperiode?

In 2014 werd een pakket aan tewerkstellingsmaatregelen overgeheveld van de federale overheid naar de regio’s.

Doelgroepverminderingen zijn kortingen op de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers die een bepaald persoon aanwerven. Hoe het Vlaams doelgroepenlandschap er vanaf 1 januari 2019 zal uitzien, leest u hier.  

Focus Vlaanderen

Jongere werknemers

U kunt een doelgroepvermindering voor jonge werknemers genieten wanneer u in (één van) uw vestiging(en) in het Vlaams Gewest een jongere in dienst neemt die voldoet aan de volgende voorwaarden:

Leerlingen
Het gaat om leerlingen alternerend leren en bepaalde jongeren in het deeltijds secundair beroepsonderwijs met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.
Het gaat om een specifieke vermindering van 1000 euro/kwartaal zolang de tewerkstelling in het kader van de opleiding duurt.

Laaggeschoolde – en middengeschoolde jongeren
Laaggeschoold zijn de jongeren die in dienst treden en voldoen aan volgende voorwaarden :

 • Jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van indienstneming en niet meer voltijds leerplichtig zijn
 • en geen diploma van het secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad hebben behaald.

Middengeschoolde jongeren zijn jongeren die hoogstens een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad hebben behaald. De overige voorwaarden zijn hetzelfde.

Deze vermindering kan ook worden toegepast voor werknemers waarvoor u reeds de leerlingenkorting heeft genoten. Uiteraard enkel op voorwaarde dat de jongere op dat ogenblik aan alle voorwaarden voldoet (loopbaanportfolio, scholingsgraad, loongrens, leeftijd).

Verplichte loopbaanportfolio bij VDAB
De jongere moet uiterlijk de laatste dag van het kwartaal van indienstneming een loopbaanportfolio hebben aangemaakt bij VDAB. Dit is een absolute voorwaarde om te kunnen genieten van de jongerenvermindering in het Vlaams Gewest en geldt ongeacht de woonplaats van de jongere. Een tijdige registratie is noodzakelijk of u verliest de vermindering voor de vorige kwartalen

Voor indiensttreding kunt u hiervoor de jongere aanspreken, na de indiensttreding kunnen u of uw dossierbeheerder bij Acerta dit raadplegen via Ecaro.

Refertekwartaalloon 
Het refertekwartaalloon van de jongere mag niet meer dan 7500 euro bedragen tijdens de eerste 4 kwartalen en 8100 euro tijdens de volgende kwartalen. Het refertekwartaalloon is het loon dat de jongere verdient wanneer hij/zij tijdens een kwartaal voltijds en ononderbroken is tewerkgesteld.

Nieuwigheid 2019!
Meer korting voor laaggeschoolde jongeren. De basis RSZ werkgeversbijdragen voor deze jongeren zullen vanaf 1 januari 2019 volledig worden vrijgesteld voor de volledige looptijd van 8 kwartalen. Wanneer u voor 1 januari 2019 al een laaggeschoolde jongere heeft aangeworven, geniet u de oude korting nog tot en met 31 december 2018, maar kan u de volledige vrijstelling toepassen voor de resterende kwartalen. 

Oudere werknemers

De doelgroepvermindering ouderen kan enkel toegepast worden voor werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering met prestaties in dat kwartaal. Het gaat om werknemers die minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal. Er geldt een vermindering bij aanwerving en een vermindering voor zittende werknemers (bij uitbreiding van toepassing voor werknemers die 55 jaar zijn, maar niet aan de voorwaarden bij aanwerving voldoen) Voor de aanwerving van werknemers die jonger zijn, kunt u gebruik maken van de aanwervingsincentive.

De vermindering bij aanwerving vereist dat de oudere als niet-werkend werkzoekende bij VDAB ingeschreven is bij indienstneming waarbij 1 dag al volstaat. Controleer zelf of laat dit controleren bij uw dossierbeheerder.
Deze werknemer mag in de 4 kwartalen voor zijn indienstneming bovendien ook niet eerder bij u tewerkgesteld zijn geweest.

Nieuwigheid 2019! 
Meer korting voor zittende werknemers vanaf 60 jaar en voor niet-werkende werkzoekende 55-plussers. Vanaf 1 januari 2019 wordt de RSZ-korting voor zittende werknemers vanaf 60 jaar opgetrokken tot 1.500 euro. Bij de aanwerving van een werkzoekende 55-plusser worden de basis RSZ-werkgeversbijdragen gedurende 8 kwartalen volledig vrijgesteld. Wanneer u voor 1 januari 2019 al een niet-werkende werkzoekende 55-plusser heeft aangeworven, geniet u de oude korting nog tot en met 31 december 2018, maar kan u de volledige vrijstelling toepassen voor de resterende kwartalen.

De RSZ-korting voor 55 tot 59 jarigen blijft ongewijzigd op 600 euro/kwartaal.

Het loonplafond voor deze en de andere oudere werknemers wordt vanaf 1 januari 2019 bijkomend opgetrokken van 13.400 euro/kwartaal naar 13.945 euro/kwartaal gedurende de eerste drie kwartalen en 18.545 euro/kwartaal gedurende het laatste kwartaal van elk kalenderjaar. Hierdoor vallen zo weinig mogelijk oudere werknemers uit de boot. 

Langdurig werkzoekenden

Voor de aanwerving van een langdurig werkzoekende werknemer in de leeftijdscategorie van 25 jaar tot 54 jaar kunt u mogelijk beroep doen op de aanwervingsincentive.

De aanwervingsincentive is een tweevoudige premie waarop u beroep kunt doen wanneer uw kandidaat minstens twee jaar was ingeschreven als niet-werkend werkzoekende bij de VDAB.

U leest hierover binnenkort meer. 

Zelfstandigen en werknemers met een arbeidsbeperking

Wanneer een werknemer tewerkstelt met een arbeidsbeperking, en hierdoor geconfronteerd zou worden met een zekere mate van rendementsverlies of bijkomende werkingskosten, kunt u hiervoor mogelijk gebruik maken van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Deze maatregel wordt vanaf 1 januari 2019 op een aantal vlakken aangepast om de doelgroep te vergroten. Daardoor kunnen werkgevers voortaan ook voor werknemers die tijdelijk geconfronteerd worden met een beperking bij het uitvoeren van hun job (bv. in het kader van progressieve tewerkstelling), een compensatie krijgen, initieel voor 2 jaar maar mogelijk verlengbaar.

Ook de VOP voor zelfstandigen wordt aantrekkelijker gemaakt vanaf 1 januari 2019.

Hierover leest u binnenkort meer. 

Einde van het federale overgangsregime

Het Vlaams Gewest had voor de volgende oude federale steunmaatregelen tot uiterlijk 31 december 2018 in een overgangsregime voorzien :

 • Federale doelgroepvermindering voor erg laag, laag-en middengeschoolde jongeren (op basis van de werkkaart) en de (automatische) vermindering voor -19 jarigen (alternatief voorzien met de nieuwe Vlaamse jongerenvermindering)
   
 • Het globale Activaplan en de werkuitkeringen in dat verband:
  • Activa Start voor erg laaggeschoolde (of gelijkgestelde) schoolverlaters
  • Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid voor het aanwerven van een niet-werkende werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid (alternatief voorzien met de Vlaamse Ondersteuningspremie)
  • Activa langdurig werkzoekende of Activaplan voor het aanwerven van een langdurig werkzoekende (alternatief voorzien met de Aanwervingsincentive en het nieuwe systeem van tijdelijke werkervaring)

Enkel de maatregel Activa preventie en veiligheidsbeleid (Activa PVP) voor de lokale overheden zou nog tot 30 juni 2019 blijven bestaan.

 • Een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen bij het aanwerven van een werknemer die ontslagen werd ingevolge een herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening van het bedrijf

Het ging daarbij enkel om werknemers die u al had aangeworven in 2016.

Vanaf 1 januari 2019 verdwijnen deze voordelen (m.u.v. Activa PVP) volledig. Als er nog een saldo overblijft eind 2018, dan gaat dit dus definitief verloren. 

Federale maatregelen

Volgende steunmaatregelen bleven federaal:

U kunt deze maatregelen blijven gebruiken naast de initiatieven die Vlaanderen intussen nam.

Daarnaast bleven de doelgroepverminderingen voor werknemers die in uw onderneming de taak van mentor op zich nemen en de steunmaatregelen in het kader van de sociale inschakelingseconomie na de regionalisering ongewijzigd verder bestaan. Dit geldt ook voor de korting voor kunstenaars, huispersoneel en onthaalouders. Vlaanderen heeft deze maatregelen niet gewijzigd, maar heeft deze ook niet afgeschaft.

Vergeet bovendien niet dat u, als werkgever gevestigd in Vlaanderen, kunt genieten van werkuitkeringen die zijn voorzien in Wallonië en Brussel en mogelijk van de Aktif en Aktif Plus subsidies die binnenkort van toepassing worden voor werknemers met woonplaats in de Duitstalige Gemeenschap.

Meer informatie over deze laatste maatregelen leest u binnenkort.

Hou er wel rekening mee dat u niet al deze maatregelen tegelijk kunt toepassen. Per tewerkstelling kunt u genieten van de structurele vermindering, in combinatie met maximaal 1 andere RSZ-korting en 1 werkuitkering. Wanneer de sociale maribel van toepassing is voor uw sector, moet deze eerst worden afgehouden tenzij u één van de steunmaatregelen voor langdurig werkzoekenden toepast. De afhouding voor Sociale maribel kunt u nadien mogelijk wel nog recupereren via uw Fonds. 

Meer weten?

Neem dan zeker een kijkje in de afdelingen 80 tot en met 103 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder.

Acerta organiseert ook de opleiding:
"Doelgroepverminderingen: op welke 'subsidies' kan u rekenen?"
Deze opleiding 'Doelgroepverminderingen' geeft u in een halve dag een overzicht van de verschillende kortingen die u kan bekomen op de patronale RSZ die u als werkgever betaalt. 

Bron:
Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, B.S. 4 april 2016 en het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 juli 2018 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid  

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates