Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Lastenverlaging voor werkgevers getroffen door een natuurramp

19 januari 2023

Voor bepaalde natuurrampen kunnen werkgevers een lastenverlaging genieten. De lastenverlaging wordt retroactief toegekend, na een lange procedure.  Momenteel kan de lastenverlaging nog niet toegepast worden, ook niet voor de werkgevers getroffen door de overstromingen van 2021 in Wallonië.

Samenvatting
  • Werkgevers die schade leden ingevolge een natuurramp kunnen, onder bepaalde voorwaarden, beroep doen op een lastenverlaging. De lastenverlaging neemt de vorm aan van een vrijstelling om de ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten aan de fiscus. Deze vrijstelling stemt overeen met 30 procent van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de werknemersbezoldigingen. Hierbij geldt wel een plafond.
  • Per natuurramp is een koninklijk besluit vereist om de lastenverlaging te kunnen genieten. Vooralsnog bestaat er geen enkel koninklijk besluit, ook niet voor de overstromingen van 2021 in Wallonië. Bijgevolg kan de lastenverlaging nog niet toegepast worden.
  • De werkgever moet de lastenverlaging aanvragen met een formulier. Het model hiervoor moet nog worden bepaald in een koninklijk besluit.
  • De lastenverlaging wordt retroactief toegekend door de FOD Financiën, waarbij de FOD aangeeft welke administratieve stappen de werkgever moet ondernemen om de lastenverlaging te ontvangen.

Situering

In navolging van de overstromingen in Wallonië van 2021 kondigde de federale regering een patronale lastenverlaging aan voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp. Deze lastenverlaging wordt gerealiseerd via het mechanisme van een gedeeltelijke vrijstelling voor werkgevers om de bedrijfsvoorheffing die zij inhielden op het loon van hun werknemers, door te storten aan de fiscus. Belangrijk om bij dit mechanisme in herinnering te brengen is dat de betrokken werknemers hiervan niets voelen. Voor de werknemer handelt de fiscus alsof hij de volledig ingehouden bedrijfsvoorheffing wel ontving.

Deze maatregel werd nu in wetgeving gegoten.

Voor welke werkgevers? Voor welke natuurrampen?

De lastenverlaging kan in principe toegepast worden door werkgevers die schade leden ten gevolge van een natuurramp in een inrichting op het Belgisch grondgebied.  

De natuurramp moet een aardbeving, lawine, grondverschuiving, overstroming, tornado, orkaan, vulkaanuitbarsting of natuurbrand met een natuurlijke oorzaak zijn. Het betrokken gewest moet deze natuurramp formeel erkennen en moet de federale regering binnen de 24 maanden verzoeken om de lastenverlaging toepasselijk te maken. Het is de federale regering die, met een koninklijk besluit, de lastenverlaging openstelt voor de concrete natuurramp. Voor de overstromingen in Wallonië van 2021 is zo’n koninklijk besluit er nog niet.

Hoogte van de lastenverlaging: een complexe berekening

De werkgever die in aanmerking komt hoeft 30 procent van de bedrijfsvoorheffing die hij inhield op de bezoldigingen van zijn werknemers niet door te storten aan de fiscus. De bedrijfsvoorheffing op de volgende bezoldigingen is wel uitgesloten: het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en achterstallen. De bedrijfsvoorheffing die bovenop het wettelijk minimum werd ingehouden, bedrijfsvoorheffing in het kader van het fiscaal voluntariaat dus, komt evenmin in aanmerking.

De vrijstelling geldt enkel voor de bezoldigingen van de werknemers die zijn tewerkgesteld in een inrichting die schade leed ingevolge de natuurramp en waar op het ogenblik van de natuurramp één of meerdere activiteiten van de onderneming werden uitgeoefend. Sowieso komen enkel de bezoldigingen in aanmerking, betaald in de loop van een periode van 40 maanden die aanvangt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de natuurramp plaatsvond. Bezoldigingen betaald voor augustus 2021 komen niet in aanmerking.

Per natuurramp moet de werkgever het totale bedrag van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing plafonneren op 25 procent van het verschil tussen (a) enerzijds de kosten die voortvloeien uit de schade die is ontstaan als een direct gevolg van de natuurramp, die door het gewest werd vastgesteld en door de werkgever werd gedeclareerd op het aanvraagformulier, en (b) anderzijds de steun en de vergoedingen die door het gewest, een andere overheid of door een verzekeraar ter compensatie van deze schade aan de werkgever werden toegekend.

De lastenverlaging kan niet gecumuleerd worden met de gedeeltelijke doorstortingsvrijstellingen van bedrijfsvoorheffing voor (a) koopvaardij, baggersector en sleepvaartsector, (b) wetenschappelijk onderzoek, (c) zeevisserij, (d) ploegen-/nacht-/continuarbeid, systeemvaart en werken in onroerende staat, (e) sporters, (f) steunzones,  (g) startende ondernemingen, (h) startersjobs en (i) opleidingen.

Een stevige procedure

Voordat de werkgever beroep kan doen op de lastenverlaging moet hij een aanvraagformulier invullen en overmaken aan de FOD Financiën. Dit moet hij doen ten laatste in de 30ste maand volgend op de maand waarin de natuurramp plaatsvond. Het model van dit aanvraagformulier moet nog bepaald worden in een koninklijk besluit.

De lastenverlaging kan bovendien enkel toegepast worden wanneer de FOD Financiën, ten laatste in de 36ste  maand die volgt op de maand waarin de natuurramp plaatsvond, een attest van het betrokken gewest ontvangt. Op dat attest moet het gewest (a) de kosten die de werkgever in aanmerking wil nemen bij de toepassing van vrijstelling, en (b) de ter compensatie van deze kosten uitbetaalde of toegekende vergoedingen en steunbedragen uiteenzetten. Het gewest kan enkel een attest opmaken indien deze kosten, vergoedingen en steunbedragen definitief werden vastgesteld.

Pas na ontvangt van dit attest en uiterlijk in de 41ste maand waarin de natuurramp plaatsvond, brengt de FOD Financiën de werkgever per brief op de hoogte van de mogelijkheid tot toepassing van de lastenverlaging. Deze brief omschrijft (a) de bezoldigen waarop de vrijstelling kan worden toegepast, (b) de formaliteiten voor de aangifte van de vrijstelling en (c) de formaliteiten qua bewijslast. Vanaf 2025 wordt deze brief via het beveiligd elektronisch platform van de FOD overgemaakt, tenzij de werkgever vrijgesteld is van het gebruik van dit platform  en er ook niet voor koos om via elektronische weg te communiceren met de fiscus.

Zonder deze brief kan de lastenverlaging dus niet toegepast worden. Ze wordt bijgevolg steeds retroactief toegekend.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates