Nieuwe werkwijze in de aangifte sociale maribel

16 oktober 2018

Via de portaalsite kondigde RSZ de volgende wijziging aan voor de aangifte van de subsidiëring van Sociale Maribel.

Werkgevers die subsidies ontvangen in het kader van Sociale Maribel zullen vanaf oktober 2018 bijkomende gegevens moeten aanbrengen. 

Een woordje uitleg

Voor werkgevers die behoren tot paritaire comité’s uit de non-profitsector, verminderen de patronale bijdragen met een forfaitair bedrag, de zogenaamde sociale maribel. Dit forfait wordt door de RSZ zelf uit de werkgeversbijdragen gehaald en doorgestort naar sectorale sociale maribel fondsen. Deze fondsen op hun beurt subsidiëren hiermee de werkgevers van een bepaalde sector voor het financieren van bijkomende arbeidsplaatsen.

Een werkgever kan maar genieten van die subsidie voor zover hij aan bepaalde criteria voldoet. Als hij meent dat dat het geval is, dient hij een aanvraag in bij het sectorale sociale maribelfonds waaronder hij ressorteert.

Dat fonds verifieert of aan de voorwaarden werd voldaan. het baseert zich hiervoor op gegevens die het via de RSZ werden overgemaakt maar ook op gegevens die zij rechtstreeks van u, de werkgever ontvangen. Dat laatste gebeurt niet op een uniforme manier: afhankelijk van de sector maken de werkgever deze gegevens over. Wat dat laatste betreft, wil de overheid verandering.

Nieuw

De gegevens die nodig zijn om na te gaan hoe groot het subsidiebedrag mag worden, worden vanaf 1 oktober 2018 opgenomen in de RSZ kwartaalaangifte. Het rechtstreeks doorgeven van deze gegevens aan de respectievelijke sociale maribelfondsen, blijft tot nader order bestaan. Eens de werkwijze van het opnemen van de gegevens in de RSZ kwartaalaangifte voldoende op punt staat, zullen de parallelle circuits vervallen en zullen de fondsen zicht kunnen baseren op de gegevens die zij rechtstreeks uit de RSZ kwartaalaangifte zullen halen.


Acerta volgt dit voor u op

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates