Slecht weer in de bouwsector

18 december 2018

Wanneer slecht weer het werk onmogelijk maakt, dan kunt u beslissen dat uw werknemers niet meer verder moeten werken. De bouwsector heeft hier regelmatig mee te maken. Om die reden is het zinvol om de regels die hiervoor gelden, te overlopen.

Wat is slecht weer?

Slecht weer verwijst naar meteorologische omstandigheden. Deze moeten er de rechtstreekse oorzaak van zijn dat het werk niet uitgevoerd kan worden. Vorst kan in de bouw een rechtstreekse oorzaak zijn van het niet kunnen uitvoeren van het werk.
Bijvoorbeeld: door de vorst kan de mortel zo hard worden, dat niemand er nog met een truweel (of een troffel) in kan. Dan is vorst de rechtstreekse oorzaak van niet te kunnen werken en is tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer mogelijk.
Een ander voorbeeld: komt een vrachtauto met grondstoffen door vorst niet op de bestemming aan, zodat de werknemers geen materiaal hebben om te werken, dan is het niet mogelijk de werknemers te laten stempelen omwille van slecht weer. De vorst vormt in dat geval een onrechtstreekse oorzaak van niet te kunnen werken. Deze situatie geeft geen aanleiding tot tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer.

Het slecht weer moet de reden zijn dat het werk onmogelijk wordt. Als het werk alleen maar moeilijker wordt, dan kan er toch nog gewerkt worden. In dat geval is er niet de mogelijkheid werknemers te laten stempelen. Zelfs als het rendement daalt, is er een mogelijkheid om te werken. Pas als het werken echt niet kan, dan kunt u uw werknemers tijdelijk werkloos stellen omwille van slecht weer.

Werd aan al deze criteria voldaan, dan kunnen de werknemers een uitkering krijgen van de RVA.

Wanneer het gaat om tijdelijke werkloosheid wegens vorst of blijvende sneeuw, waarvoor de werknemers een werkloosheidsuitkering ontvangen, ontvangen zij ook nog een aanvullende vergoeding van Constructiv, het fonds voor bestaanszekerheid van de bouwsector, de zogenaamde vorstvergoeding.

Het is de plaats van tewerkstelling waar er sprake moet zijn van vorst om in aanmerking te komen voor de vorstvergoeding. De opening en de sluiting van periode gebeurt per vergoedingszone op basis van de temperatuur die om 7 uur ’s morgens wordt opgenomen door één of meerdere waarnemingsstations van de zone. In geval van ‘blijvende sneeuw’ (zonder dat de normaal vereiste temperatuurvoorwaarden vervuld zijn) kan de periode worden open verklaard bij de beslissing van de van de Raad van Beheer op advies van een lokaal comité. 

Wat moet u doen?

U moet de werknemers en de RVA verwittigen dat u tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer gaat inroepen.

De werknemers

De bouwsector heeft een iets ruimere mogelijkheid dan andere sectoren om werknemers tijdig te verwittigen dat zij niet hoeven te werken omwille van slecht weer. Een werkgever in de bouwsector mag bij aankomst van de werknemers op het werk nog beslissen dat er niet gewerkt kan worden omwille van slecht weer. Eens de werknemers met hun werk gestart zijn en u daarna pas als werkgever moet beslissen dat het weer het werken verhindert, moet gewaarborgd dagloon betaald worden. M.a.w. in dat geval worden de werknemers voor de rest van dag uitbetaald, terwijl zij niet kunnen werken. In tegenstelling tot andere sectoren, mag u als werkgever uit de bouwsector een verlaagd uurloon toepassen.

De werknemers krijgen een kaart C.3.2A bouw die zij moeten invullen en op zak hebben.

De RVA

Deze dienst moet geïnformeerd worden dat uw werknemers uitkeringen zullen ontvangen. Dit kan op de dag waarop de tijdelijke werkloosheid startte. Zag u het slechte weer de activiteitsdag voordien al aankomen, dan mag u dat ook op dat moment aangeven maar niet eerder. Als u bijvoorbeeld op vrijdag, dat is de activiteitsdag voordien, het slechte weer kon voorspellen, dan mag u dan al de aangifte aan de RVA doen voor maandag. Zaterdagen en zondagen worden voor deze procedure niet als werkdagen gerekend.

Verlies verder niet uit het oog dat de aangifte maandelijks moet gebeuren. Is er tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer in december en die blijkt te duren tot in januari, dan moet u de RVA de eerste werkloosheidsdag van januari ook meedelen. Ook hier kan dit de eerste activiteitsdag van januari zelf of de activiteitsdag ervoor of erna.

Constructiv

Het fonds voor bestaanszekerheid komt tussen bij vorst en blijvende sneeuw. Ook met deze dienst moet er contact genomen worden binnen de 30 dagen na het einde van het kwartaal van werkhervatting. De site van Constructiv laat ook toe achteraf na te gaan of op de plaats van tewerkstelling sprake was van vorst.  

Het slecht weer is gedaan

In dat geval verwittigt u uw werknemers dat zij het werk moeten hervatten. Zij moeten aan dat bericht gevolg geven.

PC 124: werken in de bouwsector
Deze opleiding behandelt op één dag alle sociaal-juridische topics belangrijk voor de personeelsadministratie in de bouwsector, een must voor elke personeelsmedewerker in de sector.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates