Te weinig verlofdagen? Denk aan jeugdvakantie, seniorvakantie of Europese vakantie

16 juli 2019

Als je een werknemer in dienst hebt genomen die pas van de schoolbanken komt, dan krijg je binnenkort vast de vraag op hoeveel vakantie hij nu recht heeft. Zowel de jonge (als de oudere) schoolverlaters, als bijvoorbeeld werknemers die een beroepsactiviteit heropnemen na een lange periode van onderbreking (wegens werkloosheid of invaliditeit) zullen geen wettelijke vakantie hebben in het jaar van hun aanwerving of werkhervatting. Zij zullen vaak ook weinig vakantie kunnen opbouwen voor het jaar nadien. Er zijn echter alternatieven waardoor je werknemer toch recht heeft verlof te nemen aanvullend op zijn wettelijke vakantie. De werknemer zal je waarschijnlijk vragen om jeugdvakantie, seniorvakantie of Europese vakantie.

Te weinig wettelijke vakantie?

Het aantal wettelijke vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wordt bepaald aan de hand van de arbeidsprestaties (en gelijkgestelde dagen) van het voorgaande jaar (het vakantiedienstjaar). Als een werknemer 12 maanden voltijds gewerkt heeft in 2018 (vakantiedienstjaar) dan zal hij in 2019 (vakantiejaar) in een voltijdse vijf dagen werkweek recht hebben op 20 dagen wettelijke vakantie.

Zo zal bijvoorbeeld een jonge schoolverlater die aangeworven wordt op 1 oktober 2018 pas in 2019  recht hebben op 5 dagen wettelijke vakantie. In 2018 heeft de werknemer geen recht op wettelijke vakantie omdat er geen vakantierechten opgebouwd werden in 2017.

Verlof zonder wedde?

Je werknemer kan alleen verlof zonder wedde opnemen als je hiermee akkoord gaat. Het verlof zonder wedde is geen recht voor de werknemer. Werknemers zijn vaak niet zo geïnteresseerd in het verlof zonder wedde. De werknemer ontvangt immers geen vergoeding voor zijn afwezigheid en het verlof zonder wedde zal in principe niet meetellen voor de berekening van bijvoorbeeld vakantiedagen, eindejaarspremie,…

Als je werknemer in aanmerking zou komen voor jeugdvakantie, seniorvakantie of Europese vakantie zal hij je waarschijnlijk daarnaar vragen.

Jeugdvakantie

Jan studeerde af in juli en begint voltijds, van maandag tot vrijdag, te werken op 1 oktober 2018. In 2019 zal hij recht hebben op 5 dagen betaalde wettelijke vakantie. Hij kan in 2019 zijn vakantie tot 20 vakantiedagen aanvullen en dus 15 dagen jeugdvakantie nemen als hij:

 • Jonger is dan 25 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar (2018);
 • Afstudeert of een opleiding beëindigt in het vakantiedienstjaar (2018);
 • In het vakantiedienstjaar (2018) minstens een maand verbonden is met een arbeidsovereenkomst en 13 dagen of 70 uren werkt;
 • Verbonden is met een arbeidsovereenkomst op het moment van opname van de jeugdvakantie;
 • Eerst zijn wettelijke vakantie opneemt;
 • Voordien niet in aanmerking kwam voor uitkeringen jeugdvakantie.

Als werkgever moet je deze extra dagen niet betalen. De werknemer krijgt een uitkering van de RVA die 65 %  van het (geplafonneerd) bruto dagloon bedraagt.

Seniorvakantie

Piet gaat na enkele jaren van werkloosheid opnieuw aan het werk. Hij start voltijds van maandag tot vrijdag bij een nieuwe werkgever op 1 juli 2018. In 2019 zal hij recht hebben op 10 dagen wettelijke vakantie. Piet zou in 2019 zijn 10 dagen wettelijke vakantie kunnen aanvullen tot 20 vakantiedagen met 10 dagen seniorvakantie als hij:

 • Minstens 50 jaar is op 31 december van het vakantiedienstjaar (2018);
 • Geen recht heeft op volledige wettelijke vakantie tijdens het vakantiejaar (2019) als gevolg van een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit (na één jaar ziekte) tijdens het vakantiedienstjaar (2018);
 • Verbonden is door een arbeidsovereenkomst op het moment van opname van de seniorvakantie;
 • Eerst zijn wettelijke vakantie opneemt.

Als werkgever moet je deze extra dagen niet betalen. De werknemer krijgt een uitkering van de RVA die 65 %  van het (geplafonneerd) bruto dagloon bedraagt.

Europese vakantie

Joris is 30 jaar oud en was zelfstandige van 2013 tot en met 30 juni 2018. Joris start als werknemer vanaf 1 juli 2018. Joris kan Europese vakantie nemen in 2018 (10 dagen) en/of 2019 (10 dagen Europese vakantie ter aanvulling op 10 dagen wettelijke vakantie) als hij:

 • Een activiteit start (bv. voormalige ambtenaren, zelfstandigen, persoon die nog nooit gewerkt hebben,…) of hervat (bv. na volledige werkloosheid, invaliditeit, tijdskrediet, verlof zonder wedde,…);
 • 3 maanden gewerkt heeft in het jaar dat hij de Europese vakantie zal opnemen;
 • Na het uitputten van zijn wettelijke vakantie.

In tegenstelling tot de jeugd- en seniorvakantie wordt de Europese vakantie niet gefinancierd door de RVA, maar gebeurt dit via een voorschot op het dubbel vakantiegeld van het volgende jaar.

Is je werknemer verplicht deze vakantie op te nemen?

De werknemer is niet verplicht om jeugdvakantie, seniorvakantie of Europese vakantie op te nemen. Sommige werknemers verkiezen zelfs om dit niet op te nemen zodat zij geen (deel van hun) inkomen verliezen. Het opnemen van jeugd- of seniorvakantie zal voordeliger zijn voor de werknemer dan Europese vakantie.

Meer weten?

Meer informatie kan je vinden in afdeling 52 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates