Uitzendarbeid van onbepaalde duur

26 januari 2017
 1. Huidige regeling
 2. Nieuwe regeling

De wet werkbaar en wendbaar werk maakt uitzendarbeid van onbepaalde duur mogelijk. Uitzendkrachten ontvangen binnenkort ook tussen twee uitzendopdrachten een loon van het uitzendbureau.

Huidige regeling

De wet van 24 juli 1987 regelt de uitzendarbeid in België. Uitzendarbeid kan volgens de wet enkel in de volgende gevallen:

 • Om vaste medewerkers te vervangen van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst is of van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt;
 • Om een uitzonderlijk werk uit te voeren;
 • Om tijdelijke vermeerdering van werk op te vangen;
 • Met het oog op vaste indiensttreding (instroom).

Een uitzendcontract is een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met een minimumduur van drie uren. De partijen kunnen het contract verlengen voor een nieuwe vrij te bepalen termijn en dit na de termijn bepaald in de overeenkomst. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid zijn wettelijk toegelaten, in tegenstelling tot een opeenvolging van gewone arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, en wordt niet gesanctioneerd met een omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Deze bepaling is door de wet werkbaar en wendbaar werk gewijzigd. Deze wijziging wordt hieronder uitgebreid besproken.  

Nieuwe regeling

Principe
In de wet van 24 juli 1987 wordt een nieuw artikel 8ter ingevoegd. Hierdoor kan een uitzendbureau met een uitzendkracht nu ook een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd afsluiten om opeenvolgende uitzendopdrachten uit te kunnen voeren bij één of meerdere gebruikers. De bedoeling van deze maatregel is niet om op algemene wijze uitzendarbeid voor onbepaalde duur mogelijk te maken of het dus aan geen enkele tijdsbeperking meer te onderwerpen. Uitzendarbeid blijft enkel mogelijk voor het uitvoeren van een toegelaten tijdelijke arbeid (in de vier gevallen hierboven).

Verplichtingen
Het uitzendcontract voor onbepaalde duur biedt een kader. Maar bij iedere uitzendopdracht die de uitzendkracht uitvoert in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zullen bijkomende overeenkomsten gesloten moeten worden:

 • tussen het uitzendbureau en de gebruiker: een schriftelijke overeenkomst binnen zeven werkdagen vanaf de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker;
 • tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht: een zendingsbrief, uiterlijk bij het begin van de uitzendopdracht, met de volgende vermeldingen:
  • De naam van de gebruiker;
  • De reden van de overeenkomst;
  • De duur van de overeenkomst;
  • De reden van de vervanging;
  • De beroepskwalificatie van de uitzendkracht;
  • De plaats van tewerkstelling;
  • De arbeidstijdregeling;
  • Het loon en de vergoedingen.

Uitzendarbeidsovereenkomst
De uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur moet de algemene contractuele voorwaarden bevatten over:

 • de uitvoering van de uitzendopdrachten (bv. de perimeter waarbinnen de uitzendkracht de uitzendopdrachten moet uitvoeren);
 • de arbeidsduur van de uitzendkracht (bv. afspraken over nachtarbeid of zondagsarbeid bij gebruikers waar dat wettelijk is toegestaan, afspraken over uren waarop de uitzendkracht bereikbaar moet zijn gedurende periodes zonder uitzendopdracht);
 • de functies waarvoor de uitzendkracht kan worden uitgezonden.

Deze overeenkomst moet schriftelijk worden opgesteld, uiterlijk op het moment waarop de uitzendkracht in dienst treedt van het uitzendbureau. Ook deze nieuwe arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid zal elektronisch ondertekend worden. 

Indien de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wordt gesloten om een openstaande functie in te vullen (motief instroom), moet de gebruiker aan het uitzendbureau het aantal uitzendkrachten meedelen die voordien reeds te zijner beschikking werden gesteld om de betrokken openstaande functie in te vullen. Deze informatie moet het uitzendbureau opnemen in de uitzendarbeidsovereenkomst.

De uitzendkracht moet zijn contractuele verbintenissen te goeder trouw nakomen en moet elke uitzendopdracht aanvaarden die in overeenstemming is met de overeengekomen algemene contractclausules.

Voordelen
De nieuwe regeling is voordelig voor beide partijen:

 • Uitzendbureaus krijgen de mogelijkheid om uitzendkrachten beter aan zich te binden waardoor ze zullen beschikken over een reserve aan uitzendkrachten voor beroepsprofielen waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt.
 • Uitzendkrachten zullen worden tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, waardoor hun anciënniteit nooit wordt onderbroken. Bovendien hebben zij recht op loon in periodes zonder uitzendopdracht en een opzeggingsvergoeding indien het uitzendbureau de overeenkomst eenzijdig beëindigt.

Periodes zonder uitzendopdracht
De arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan voorzien in periodes van onderbreking tussen twee uitzendopdrachten, ook wel periodes zonder uitzendopdracht genoemd. Deze tellen mee voor de vakantierechten en anciënniteit van de uitzendkracht.

Tijdens periodes zonder uitzendopdracht heeft de uitzendkracht ook recht op een minimum gewaarborgd uurloon voor elk uur van een voltijdse werkdag of -week dat hij niet wordt ter beschikking gesteld van een gebruiker. Het concrete bedrag van deze loonwaarborg, alsook de voltijdse en wekelijkse arbeidsduur die als referentie dient voor de berekening van de loonwaarborg, moeten door een algemeen verbindend verklaarde CAO worden vastgesteld. Het is dus nog wachten op een initiatief van PC 322 vooraleer deze nieuwe regeling in werking kan treden.

Tijdelijke werkloosheid voor gebrek aan werk wegens economische oorzaken is niet mogelijk tijdens deze periodes. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates