Werkgelegenheidsplan 45 + : de datum van 31 maart nadert met rasse schreden!

07 maart 2018

Waarover gaat het?

Conform CAO nr. 104 van de Nationale Arbeidsraad (NAR) moeten ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit werkgelegenheidsplan bevat in concreto de maatregelen die in uw onderneming van kracht zijn om de werkgelegenheid van 45-plussers te behouden en/of te verhogen.

Een onderneming heeft de keuze om ofwel ieder jaar een werkgelegenheidsplan op te stellen dan wel een plan op te stellen met meerjarenmaatregelen.

Het plan moet voor advies worden voorgelegd aan de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging. Bij gebrek hieraan moet het plan worden voorgelegd aan de werknemers zelf.

Hoe gebeurt de telling van het aantal werknemers?

De telling, die bepaalt of er al dan niet meer dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld in de onderneming, gebeurt om de 4 jaar. Een onderneming met minder dan 20 werknemers moet dus 4 jaar lang geen werkgelegenheidsplan opmaken.

Op de eerste werkdag van het kalenderjaar van de opstelling van het werkgelegenheidsplan wordt bekeken hoeveel werknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, aangegeven zijn in de dimona-aangifte. De telling van de uitzendkrachten in uw onderneming gebeurt op dezelfde manier.

Indien deze telling aanleiding zou geven tot een betwisting kan de partij die de telling betwist eventueel een andere manier van tellen toepassen zoals bijvoorbeeld bij sociale verkiezingen.

Welke timing moet u respecteren bij het indienen van het plan?

De timing wordt bepaald in functie van het afsluiten van het boekjaar van uw onderneming. Het voorstel van plan moet namelijk binnen de 3 maanden na het afsluiten ervan worden bezorgd aan de werknemersvertegenwoordiging.

Wil u meer weten over het werkgelegenheidsplan 45-plussers? Lees dan zeker verder in afdeling 40 van onze Sociale Gids.

Wil u de nodige ondersteuning bij het opstellen van een werkgelegenheidsplan voor uw onderneming, dan kan u beroep doen op de dienstverlening van Legal Consult.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates