Onbelast bijverdienen: de definitieve regeling

20 september 2018

Op 26 juli 2018 is de wet op het onbelast bijverdienen verschenen in het Belgisch Staatsblad. Hierna maken we u wegwijs in de definitieve regeling. Let wel: Acerta is niet bevoegd om u hierin te adviseren, het is namelijk de bevoegde instelling van sociale zekerheid of de fiscus die deze nieuwe wetgeving zal uitvoeren. Als u concrete vragen hebt, neemt u best contact op met:

  • de FOD Financiën voor vragen rond de deeleconomie
  • de RSZ voor vragen rond het verenigingswerk
  • het RSVZ voor vragen rond burgerdiensten

Welke diensten zijn mogelijk?

Het onbelast bijverdien en omvat drie luiken met verschillende wettelijke voorwaarden: diensten voor verenigingen, diensten onder burgers en diensten via een erkend platform.

In het systeem van het verenigingswerk en de burgerdiensten moet het gaan over een dienst die voorkomt in een wettelijk erkende lijst. U vindt de lijsten hier. Er is over sommige diensten in deze lijsten interpretatie mogelijk. De bevoegdheid ligt bij de fiscus.

In het systeem van de platformeconomie zijn alle soorten diensten mogelijk, met uitsluiting van de levering van goederen.

De burger- en platformdiensten mogen alleen verstrekt worden aan particulieren.

Hoeveel mag ik onbelast bijverdienen?

In de drie systemen samen mag u maximaal 6 130 euro per jaar onbelast bijverdienen. In het systeem van het verenigingswerk en de burgerdiensten geldt ook een maandgrens van 510,80 euro.

Als u diensten levert in meer dan één systeem, geldt de jaargrens van 6 130 euro over de systemen heen.

U blijft ‘particulier’ zolang u onder deze inkomensgrenzen blijft. 

Mag iedereen meedoen?

Burgerdiensten en verenigingswerk moeten in de vrije tijd gebeuren. Vandaar dat de aanbieder minstens 80 % in loondienst of zelfstandige in hoofdberoep moet zijn. Ook gepensioneerden kunnen deelnemen, maar dit inkomen telt wel mee in de beoordeling van de toegelaten activiteit.

Binnen de burgerdiensten mag de dienst geen verband houden met de zelfstandige beroepsactiviteit van de aanbieder.

In het systeem van de platformeconomie moet het niet over vrijetijdswerk gaan en mag iedere particulier 6 130 euro per jaar onbelast bijverdienen, ongeacht zijn of haar statuut. Ook huisvrouwen en –mannen bv. Particulieren die de dienst al beroepshalve aanbieden zijn uitgesloten.

Voor personen met recht op een uitkering gelden uitsluitingen of beperkingen, die verschillen van uitkering tot uitkering. U vraagt het best advies aan uw uitkeringsinstelling.  

Hoe gaat de overheid dit allemaal opvolgen?

Verenigingswerk en burgerdiensten moeten voorafgaand geregistreerd worden via www.bijklussen.be. De betalingen kunnen buiten de app om.

In het systeem van de platformeconomie moeten vraag en aanbod én de betalingen lopen via een erkend internetplatform. U vindt de lijst van erkende platformen op de website van de fiscus.

Welke administratieve verplichtingen zullen er nog zijn?

Weinig of geen. Er zijn geen belastingen en geen sociale bijdragen verschuldigd. U moet dus ook niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds (tenzij u nog een andere zelfstandige activiteit uitoefent). U hoeft voor deze diensten geen ondernemingsnummer te hebben en er gelden ook geen btw-verplichtingen.

Wanneer treedt deze nieuwe regeling in werking?

De regeling is in werking getreden op 20 februari 2018. Maar bepaalde activiteiten mogen maar uitgeoefend worden vanaf 1 juli 2018. Vanaf 15 juli 2018 moeten de burgerdiensten en het verenigingswerk geregistreerd worden via de applicatie "bijklussen".

Kan ik mijn dossier bij Acerta afsluiten en onmiddellijk in het nieuwe systeem stappen?

In het systeem van het verenigingswerk is het duidelijk geregeld: u moet 12 maanden wachten om over te stappen. Dat betekent dat u uw dossier bij Acerta eerst moet afsluiten en pas na een jaar dezelfde diensten onbelast kan hernemen. Een sabbatjaar inbouwen dus.

Over de burgerdiensten zwijgt de wet. Hier zou u uw dossier bij Acerta dus onmiddellijk kunnen afsluiten en overstappen. Maar u checkt dat best even bij de fiscus.

Wat de platformeconomie betreft, stelt de fiscus dat de vergoedingen voor de diensten in het voorbije inkomstenjaar niet mogen gekwalificeerd zijn als beroepsinkomen. Hier moet u dus een volledig fiscaal jaar wachten vooraleer u kan overstappen: in die periode moet u die diensten op inactief zetten.

Samenvatting

  Verenigingswerk Burgerdiensten Platformeconomie
Welke diensten? Erkende lijst Erkende lijst Alle mogelijke diensten
Uitgesloten diensten   Diensten aan niet-particulieren
Diensten die men beroepshalve als zelfstandige uitoefent
Wie mag meedoen? Werknemers en ambtenaren 80%, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden Iedereen
Onbelast inkomen Max. 6 130 euro per jaar én 510,80 euro per maand Max. 6 130 euro per jaar
vraag en aanbod + registratie Via www.bijklussen.be Via een erkend internetplatform
Betalingswijze Vrij Verplicht via het erkend platform
Werkingskosten Geen Mogelijk een commissieloon aan de platformbeheerder
Overstap van belast naar onbelast 12 maanden onderbreken Onmiddellijke overstap mogelijk Een volledig fiscaal jaar onderbreken
Uitkeringsgerechtigden   Vraag informatie aan uw betalingsinstelling

Meer informatie?

De wettekst bevat nog heel wat andere voorwaarden en modaliteiten. Voor informatie daarover klopt u best aan bij uw belastingkantoor.

De platformeconomie bestaat al sinds 2016. Daarover biedt de fiscus een FAQ aan. Voor burgerdiensten en verenigingswerk biedt de overheid meer informatie aan via www.bijklussen.be.

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates