Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Geel Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
09 264 12 66
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 740 78 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 740 78 78
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 31 66
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 20
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
02 333 27 20
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
010 23 59 22
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
09 264 12 66
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 333 27 28
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 40 02 50
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 66
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 94 34
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
050 44 31 66
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 52 28
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
081 25 04 65
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
081 25 04 65
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 740 78 78
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
010 23 59 22
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
03 740 78 78
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 65
Oostende
Alfons Pieterslaan 130, 8400 Oostende
050 44 31 66
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
09 264 12 66
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
050 44 31 66
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
09 264 12 66
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 50
Zaventem
Parklaan 57/1, 1930 Zaventem
02 333 27 28

Werknemer of zelfstandige?

Hoe maak je het onderscheid tussen een werknemer en een zelfstandige? Lees hier meer over het verschil tussen beide statuten.

Leestijd: Later lezen?

Gezag of geen gezag? That’s the question

Werknemers en zelfstandigen verrichten allebei arbeid tegen een bepaalde verloning. Een werknemer werkt onder het gezag van een werkgever, terwijl een zelfstandige niet onder gezag werkt.

Om te bepalen of iemand actief is als werknemer of zelfstandige, moet dus nagegaan worden of er een gezagsverhouding aanwezig is.

Wanneer twee partijen willen samenwerken, bepalen ze vrij of de ene al dan niet onder gezag van de andere zal werken. Deze keuze bepaalt hun arbeidsrelatie, die zij dan ook effectief moeten uitoefenen volgens de gekozen kwalificatie.

Beoordeling aan de hand van 4 algemene criteria

Of er al dan niet sprake is van een gezagsrelatie, wordt beoordeeld aan de hand van 4 algemene criteria:

 • De wil van de partijen

Het gaat om de wil van de partijen zoals ze in de overeenkomst is bepaald, op voorwaarde dat die wil overeenstemt met de concrete uitvoering van de arbeidsrelatie.

 • De vrijheid van organisatie van de werktijd

Een zelfstandige beslist zelf wanneer het werk uitgevoerd wordt. Hij moet niet aanwezig zijn volgens een werktijdregeling die in een onderneming is vastgelegd. Een werknemer echter heeft een verplichte en dwingende werktijdregeling, kan niet vrij zijn verlof- en vakantiedagen bepalen, heeft de verplichting om te “prikken” en moet zijn afwezigheden verantwoorden.

Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie moet altijd rekening gehouden worden met de eigen kenmerken van de concrete arbeidsrelatie. Zo kunnen bepaalde beperkingen aan de vrijheid om de werktijd te organiseren het gevolg zijn van commerciële of organisatorische verplichtingen. Denken we bijvoorbeeld aan een handelaar die werkt in een handelsgalerij die enkel open is tijdens bepaalde uren. Dergelijke elementen wijzen op zich daarom niet op de aanwezigheid van gezag.

 • De vrijheid van organisatie van het werk

De precieze omschrijving van de uit te voeren taken, precieze onderrichtingen en beslissingen van een hiërarchische meerdere zijn elementen die wijzen op het bestaan van gezag.

Let wel, dat belet niet dat er ook binnen een zelfstandige samenwerking algemene onderrichtingen, verplichtingen en richtlijnen kunnen zijn, die het gevolg zijn van de aard van de activiteit of die nodig zijn om een bepaald resultaat te realiseren. Dergelijke elementen wijzen op zich nog niet op de aanwezigheid van gezag.

 • De mogelijkheid om een hiërarchische controle uit te oefenen

De hiërarchische controle en de mogelijkheid tot interne sancties wijzen op gezag. Dit kan bijvoorbeeld gaan over sancties die opgenomen zijn in de overeenkomst of negatieve gevolgen wanneer de instructies niet worden nagekomen, …

Deze controle moet niet effectief uitgeoefend worden. Het volstaat dat die mogelijkheid er is. Een controle op basis van deontologische regels, bijvoorbeeld de deontologische controle van de Orde van Advocaten, verhindert niet dat het gaat om een zelfstandige.

En ook niet elke instructie en controle wijst op gezag. Ook binnen een zelfstandig samenwerkingsverband moeten praktische afspraken gemaakt worden in verband met de organisatie, de aard en de omvang van het uit te voeren werk.

Aan de hand van het geheel van deze criteria wordt de concrete arbeidsrelatie beoordeeld. Eén element is onvoldoende om de arbeidsrelatie te beoordelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een zelfstandige over een grote mate van vrijheid beschikt in de organisatie en praktische uitvoering van het werk, maar toch zijn tijdsgebruik moet verantwoorden aan zijn opdrachtgever. Dit laatste element alleen belet niet dat we wel degelijk met een zelfstandige te maken hebben. Maar als uit de concrete uitoefening van de arbeidsrelatie blijkt dat deze niet overeenkomt met de gekozen kwalificatie (werknemer of zelfstandige), dan wordt de arbeidsrelatie geherkwalificeerd.

Verplichtingen, die inherent zijn aan de uitoefening van een beroep en die door of krachtens een wet zijn vastgelegd, spelen niet mee om de aard van de arbeidsrelatie te beoordelen.

Ook de volgende elementen, die louter vormelijk zijn, zeggen niets over de wijze waarop de arbeidsrelatie in werkelijkheid wordt uitgeoefend:

 • de titel van de overeenkomst;
 • de inschrijving bij een instelling van sociale zekerheid;
 • de inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
 • de inschrijving bij de administratie van de BTW
 • de wijze waarop de inkomsten bij de fiscale administratie worden aangegeven.

Voor bepaalde sectoren geldt een vermoeden

In een aantal sectoren geldt er een vermoeden dat men werkt als werknemer of zelfstandige, naargelang een aantal specifieke criteria vervuld zijn. Maar dat vermoeden (werknemer of zelfstandige), kan nog gewijzigd worden aan de hand van de 4 algemene criteria.

Er geldt een vermoeden in de volgende sectoren:

Werk je in één van deze sectoren? Vraag dan de specifieke informatie voor die sector. Wij helpen je graag verder.

Bij twijfel: de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR)

Als je twijfelt aan de juiste kwalificatie van je arbeidsrelatie (werknemer of zelfstandige), dan kan je een advies vragen aan de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie of de CAR. Deze commissie beoordeelt of iemand werknemer of zelfstandige is en geeft daarover een advies of neemt een bindende beslissing.

Deze commissie is een administratief orgaan, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de RSZ (werknemers) en RSVZ (zelfstandigen), de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De Commissie wordt voorgezeten door een magistraat, maar is geen rechtbank.

Je kan enkel een aanvraag indienen in één van de volgende situaties:

 • Je bent nog niet gestart als werknemer of zelfstandige.
 • Binnen het jaar na de start van je activiteit.
 • Binnen het jaar vanaf een nieuw element dat vraagt om je arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen.

Voor aanvragen tot beslissing moet de arbeidsrelatie nog steeds bestaan op het moment dat de aanvraag door de Administratieve Commissie wordt onderzocht.

De Administratieve Commissie kan geen advies geven en geen beslissing nemen:

 • wanneer op het ogenblik van de aanvraag een administratief of strafrechtelijk onderzoek loopt over de aard van de arbeidsrelatie, bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht bij een sociale inspectiedienst;
 • wanneer er over de kwalificatie van de arbeidsrelatie al een gerechtelijke procedure loopt bij de arbeidsgerechten, of wanneer hierover al een definitieve uitspraak is geveld.

Je kan een aanvraag indienen door een standaardformulier in te vullen en over te maken aan de Commissie.

De aanvraag kan zowel ingediend worden door één van de betrokken partijen of door beide partijen samen. De partijen kunnen zich laten  vertegenwoordigen door een advocaat of door elke andere persoon naar keuze met een schriftelijk mandaat.

Er zijn 2 procedures mogelijk.

 • De adviesprocedure

Deze leidt tot een niet bindend advies. Als de Commissie adviseert om de kwalificatie te wijzigen, dan moet de aanvrager zelf de nodige stappen zetten om dat uit te voeren. Als er slechts 1 aanvrager is, dan moet de aanvrager de andere partij daarvan verwittigen. Die andere partij kan dan, al dan niet samen met de aanvrager, een bindende beslissing van de Commissie vragen.

• De beslissingsprocedure

Deze leidt tot een bindende beslissing. De socialezekerheidsinstellingen worden van de beslissing op de hoogte gebracht. Als er slechts 1 aanvrager is, dan wordt de andere partij uitgenodigd om tussen te komen in de zaak.

Er is geen bindende beslissing meer vanaf de dag waarop de voorwaarden, waaronder de arbeidsrelatie wordt uitgevoerd en waarop de beslissing werd gegrond, gewijzigd worden. Als blijkt dat de partijen onvolledige of onjuiste elementen doorgegeven hebben aan de Commissie, wordt de beslissing geacht nooit te hebben bestaan.

De beslissing om de kwalificatie (werknemer of zelfstandige) te wijzigen, geldt enkel voor de toekomst. Elk van de partijen kan bij de arbeidsrechtbank beroep aantekenen tegen de beslissing, binnen een termijn van 1 maand na de kennisgeving.

Meer informatie kan je terugvinden op de site van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie.

Gevolgen

De kwalificatie heeft gevolgen op het vlak van de overeenkomst en de sociale zekerheid.

Overeenkomst

Werknemers sluiten een arbeidsovereenkomst af met hun werkgever. Die arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het arbeidsrecht.  Zelfstandigen hebben een aannemingsovereenkomst met de opdrachtgever. Voor een zelfstandige is het arbeidsrecht niet van toepassing.

Voor de volgende beroepen is er een wettelijk vermoeden (al dan niet weerlegbaar) van arbeidsovereenkomst.

 • apothekers;
 • handelsvertegenwoordigers;
 • sportlui;
 • gelijkaardige bijkomende prestaties;
 • kunstenaars.

Meer uitleg hierover kan je terugvinden op de site van de RSZ.

 Sociale zekerheid

Werknemers behoren tot het socialezekerheidsstelsel voor werknemers . De werkgever moet zich aansluiten bij de RSZ en aangifte doen van de arbeidsprestaties en lonen. Meer info hierover vind je hier.

Op zelfstandigen is het sociaal statuut van de zelfstandigen van toepassing. Zij moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals Acerta.

Het stelsel voor werknemers is ook van toepassing op sommige personen die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. Het is in dat geval niet nodig dat er een band van ondergeschiktheid aangetoond wordt :

 • lasthebbers van verenigingen
 • thuisarbeiders
 • vervoerders van goederen en personen
 • geneesheren in opleiding tot specialist
 • bursalen
 • onthaalouders
 • persoonlijke assistenten van personen met een handicap

Meer informatie

Je kan op onderstaande websites terecht voor meer informatie:

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

 • Bereid je start voor met alle info op één plaats
 • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
 • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic