Veelgestelde vragen over (groene) mobiliteit

Hieronder vind je een antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond mobiliteit.

Wat met de terugbetaling van elektriciteitskosten van de wagen?

Een belangrijk onderscheid hierbij is de terbeschikkingstelling van de laadpaal

 • Is deze geïnstalleerd door / op kosten van de werkgever en als het elektriciteitsverbruik van de wagen kan worden onderscheiden van ander elektriciteitsverbruik, kan dit voor de RSZ beschouwd worden als een kost eigen aan de werkgever en zo worden terugbetaald op basis van de werkelijke kosten.

Voor de fiscus is er dan ook geen bijkomend VAA verschuldigd, het VAA voor de wagen dekt dan ook het VAA(/privégebruik voor de laadpaal en elektriciteit. De terugbetaling door de werkgever moet gebeuren op basis van de werkelijke elektriciteitskosten van de werknemer. Hiervoor zijn alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed, toegestaan.

 • Is de laadpaal/meter geïnstalleerd door/ op kosten van de werknemer zelf, dan dien je voor de fiscus /bedrijfsvoorheffing dien je wel nog een onderscheid te maken tussen:
 • De terugbetaling van de elektriciteit voor de zuiver beroepsmatige kilometers, is een terugbetaling van een kost eigen aan de werkgever. Dat betekent dat hier geen BV op gerekend moet worden.
 • De terugbetaling van de elektriciteit voor het woon werkverkeer vormt een belastbaar VAA waarvan € 430 euro per jaar is vrijgesteld van belasting (inkomsten 2022).
 • De terugbetaling van de elektriciteit voor de zuivere privé kilometers vormt een belastbaar voordeel van alle aard.

Wat gebeurt er met de laadpaal bij de werknemer thuis bij een verhuis?

O.b.v. rulings (voorafgaande beslissing van de FOD Financiën): onderscheid voor of na einde afschrijvingsperiode (doorgaans 48 maanden):

 • Voor 48 maanden: bedrijven nemen meestal 1x kosten van verhuis van de paal ten laste (daarna zelf te dragen).
 • Na 48 maanden: paal blijft ter plaatse zonder voordeel van alle aard (VAA), nieuwe paal wordt geïnstalleerd op nieuw adres.

Deze regeling moet opgenomen worden in de policy/overeenkomst.

Wat als de werknemer de onderneming verlaat alvorens de laadpaal is afgeschreven?

Werkgever haalt de paal weer weg (op zijn kosten) of eigendom van de paal gaat over op de werknemer.

In geval van eigendomsoverdracht (o.b.v. rulings): restwaarde te betalen aan werkgever, die wordt bepaald a.d.h.v. rato van de afschrijvingsduur van vier jaar.

 • Jaar 1 = 100 %
 • Jaar 2 = 75 %
 • ...

Deze waarde wordt verwacht in lijn te liggen met de economische waarde van de laadpaal op dat moment.

Deze regeling moet opgenomen worden in de policy/overeenkomst.

Kan ik mijn bedrijfswagenbeleid aanpassen?

Stel je een bedrijfswagen en/of tankkaart ter beschikking van je medewerkers, dan zijn verschillende pistes denkbaar om je beleid aan te passen, afhankelijk van bestaande afspraken:

 • Je kan een beperkter privégebruik toestaan;
 • Je kan een persoonlijke bijdrage vragen;
 • Je kan  overstappen naar een kleinere groenere wagen;
 • Je kan het gebruik van de tankkaart beperken.

Moet ik medewerkers die een eigen wagen voor woon-werkverkeer gebruiken financieel ondersteunen?

De werkgeverstussenkomst in het privéververvoer wordt bepaald door de afspraken op sector- en/of ondernemingsniveau. De meeste sectoren koppelen de tussenkomst aan de kostprijs van de treinkaart, die recent in februari werd geïndexeerd. Een andere optie is het toekennen van een forfait per kilometer waarbij maximaal 0,3707 euro per km kan worden betaald.

Je kan op ondernemingsniveau het forfait verhogen als je het maximum nog niet toekent, of je kan een gunstigere tussenkomst voorzien. Daarnaast zou je ook kunnen inzetten op georganiseerd vervoer of carpooling promoten bij je medewerkers. Zo kunnen de kosten voor de verplaatsing naar het werk verminderen.

Moet ik medewerkers die een eigen wagen voor dienstverplaatsingen gebruiken financieel ondersteunen?

Dienstverplaatsingen zijn kosten eigen aan de werkgever. Je kan tussenkomen via een RSZ en belastingvrije forfaitaire kilometervergoeding van max. 0,3707 euro, of je kan de reële kosten vergoeden als de medewerker deze bewijst.

Kan ik de vergroening van mijn bedrijfswagenpark versnellen?

Je kan de transitie naar emissievrij rijden nu al inzetten. De goedgekeurde daling van fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens met fossiele brandstof en de steun voor emissievrij rijden vormen alvast een duw in de goede richting. Ook de installatie van laadinfrastructuur op je bedrijfsterrein kan nu met een financieel incentive van de verhoogde kostenaftrek. Je leest er hier meer over.

Je kan je medewerkers verder ondersteunen door de toekenning van een laadkaart en/of een laadinstallatie bij de medewerker thuis.

Moet ik (nog meer) inzetten op zachte mobiliteit zoals de fiets?

De fiets is populair: één op drie werknemers doet (minstens een deel van) zijn woon-werkverplaatsing met de fiets, volgens onze jaarlijkse mobiliteitsbarometer. Je kan inzetten op de terbeschikkingstelling van bedrijfsfietsen of een fietslease aanbieden – bijvoorbeeld via KBC Fietsleasing, aangepast aan de noden van jou medewerkers. Je kan de fietsende medewerkers verder ondersteunen door de toekenning van een fietsvergoeding.

Bovendien kan je van zachte mobiliteit een doelstelling maken in je bonusplan, zo levert collectief gebruik van de fiets een financieel extraatje op voor je personeel.

Is een dertiende maand inruilen voor een leasefiets voordelig?

Stel dat je een elektrische fiets op het oog heeft met een maandelijkse leasekost van 120 euro per maand of 1.440 euro per jaar. De volledige kostprijs op drie jaar tijd bedraagt 4.320 euro, waarvan 3.000 euro voor de fiets en 1.320 euro voor de aanvullende service (verzekering, taks, onderhoud en pechverhelping). Zet je (per jaar) 1.440 euro van jouw bruto-eindejaarspremie om in deze leasefiets, dan kost je dat netto +/- 500 euro van uw eindejaarspremie.

Met andere woorden: je leaset ­gedurende drie jaar een fiets voor ca. 35% van de normale kost. Het grote voordeel is dat hier geen voordeel van alle aard (VVA) aan verbonden is en je er dus geen belasting en sociale bijdragen op betaalt. De enige voorwaarde is dat je de fiets minstens een dag per week gebruikt voor jouw woon-werkverkeer (of toch minstens een deel ­ervan).

Hoeveel moet je na drie jaar nog ­betalen om de fiets over te nemen?

Een leasefiets kan je op het einde van de looptijd opnieuw inleveren of zelf over­kopen tegen de restwaarde. Die ligt contractueel vast en bedraagt meestal 15 à 20% van de cataloguswaarde. Je bent nooit verplicht om dit te betalen. 

Is de leasefiets eigendom van het ­bedrijf, dan moet de werknemer de restwaarde terug­betalen aan de werkgever. Als je werknemer de fiets gratis mag bijhouden, wordt dit op zijn loonfiche als een voordeel van alle aard vermeld. Wie de fiets privé overneemt, draait vanaf dan zelf op voor de kosten van ­verzekering, pechverhelping, taks en ­onderhoud. 

Wat als je werknemer vervroegd het bedrijf ­verlaat?

Een geleasede fiets kan je werknemer inleveren of overnemen tegen de restwaarde. Hoe korter je werknmer met de fiets gereden heeft, hoe hoger de restwaarde. Is de fiets eigendom van het bedrijf, dan bepaalt jij als werkgever de regels.

Kunnen alle werknemers een ­bedrijfsfiets financieren met hun eindejaarspremie?

Nee, het kan alleen in sectoren die toelaten om de eindejaarspremie uit te betalen onder de vorm van een gelijkwaardig voordeel. Die sectoren vormen een minderheid. We ­verwachten dat er tijdens het volgend ­sectoraal overleg in heel wat sectoren druk zal gelobbyd worden om dit aan te passen. Een alternatief is om budget voor een leasefiets vrij te maken via een inhouding op het gewone brutomaandloon. Maar ook dat is lang niet altijd een optie. In sectoren met strikte loonbarema’s, zoals de zorg, is dat niet mogelijk. In sommige bedrijfs­takken, zoals de bouw, kan het wel voor bedienden, maar niet voor arbeiders. Die ongelijkheid houdt veel werkgevers tegen om een fietsleaseplan in te voeren.

Hoeveel nettoloon levert je werknemer in als hij een leasefiets terugbetaal via een inhouding op zijn brutomaandloon?

Voor de fiets uit ons voorbeeld scheelt dat op het vlak van nettoloon +/- 35 euro per maand. Ook het vakantiegeld en eindejaarspremie van jouw werknemer liggen dan wat lager. Alles bij elkaar is jouw werknemer netto ongeveer evenveel geld kwijt als wanneer hij de fiets met zijn eindejaarspremie had gefinancierd, zijnde +/- 500 euro op jaarbasis (of +/- 41 euro per maand).

Kan een werknemer de kostprijs van een fietslease terugverdienen via de fietsvergoeding van de werkgever?

Ja, dat kan. Momenteel is de maximale fietsvergoeding gelijk aan 0,25 euro per werkelijk getrapte kilometer. Dat bedrag is vrijgesteld van belasting en ontvangt de werknemer netto. Fietst u 20 dagen per maand naar het werk en legt je werknemer 10 km af per dag (5 km enkele reis), dan komt zijn fietsvergoeding op 50 euro netto per maand (20 dagen x 10 km/dag x 0,25 euro).

Houd er wel rekening mee dat werk­gevers in de meeste sectoren niet verplicht zijn om een fietsvergoeding te betalen, of een lager bedrag per kilometer kunnen ­betalen.

Als het brutoloon van je werknemer wordt verlaagd, ontvangt hij dan later ook minder pensioen?

Ja, al is de impact vrij beperkt. Stel bijvoorbeeld dat je wernemer 45.000 euro bruto per jaar verdient en dat hij 1.600 euro inruilt voor een leasefiets. Per jaar dat hij dat doet, daalt zijn wettelijk pensioen met 1,78 euro per maand. Op drie jaar tijd verliest je werkenemr dus 5,34 euro bruto­pensioen per maand.’

Die berekening geldt alleen voor werknemers die minder verdienen dan het loonplafond voor de pensioenberekening. Dat ligt vrij hoog en bedraagt momenteel 63.944,74 euro per jaar. Verdient jouw werknemer meer, dan levert extra loon hem sowieso geen ­bij­komende pensioenrechten op en is de ­impact nihil.

Ook de opbouw van zijn aanvullend ­pensioen kan vertraging oplopen. Wordt de werkgeversbijdrage als een percentage van zijn brutoloon berekend, dan vloeit er iedere maand minder geld naar zijn aanvullend pensioen. Dat wordt wel gecompenseerd door extra budget voor de ­bedrijfsfiets.

Kan ik mijn medewerkers meer laten thuiswerken en moet ik een hogere thuiswerkvergoeding toekennen omwille van de stijgende energiefactuur?

Minder verplaatsingen drukken je kosten. Zo kan hybride werken toelaten dat je medewerker de auto één of meerdere dagen per week aan de kant kan laten staan. Aan de slag gaan met je structureel telewerkbeleid kan een antwoord zijn op de stijgende brandstofkosten. Heeft je werknemer geen geschikte plaats voor een bureau thuis? Dan kan je zelf een (mini-)werkplaats/bureau in zijn tuin (of ergens anders) laten plaatsen.

Bij structureel en regelmatig thuiswerk  kan je een vrijgestelde bureauvergoeding van 134,71 euro per maand toekennen. Deze dekken ook nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en verwarming.