Crisis-overbruggingsrecht conflict Rusland - Oekraïne

April 2022

Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten, die een aanzienlijk omzetverlies lijden door het conflict tussen Rusland en Oekraïne, kunnen het crisis-overbruggingsrecht aanvragen voor april 2022. Deze maatregel geldt ongeacht de sector waarin je actief bent.

Voorwaarden

1. Omzetdaling van minstens 40%

Er moet een omzetdaling zijn van minstens 40% in de kalendermaand voorafgaand aan de maand van de uitkering in vergelijking met dezelfde refertemaand in 2019. Het refertejaar is altijd 2019.

Voor de uitkering van april 2022 moet je dus een vergelijking maken tussen de omzet van maart 2022 en maart 2019.

Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de refertemaand (= maart 2019) kan er rekening gehouden worden met de omzetcijfers van de eerstvolgende volledige kalendermaand. Dit is ook het geval wanneer het omzetcijfer van de refertemaand abnormaal laag was o.w.v. arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust.

2. Oorzakelijk verband tussen omzetdaling en het conflict Rusland – Oekraïne

Je moet een duidelijk en rechtstreeks verband kunnen aantonen tussen je omzetdaling en het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De volgende situaties komen alvast in aanmerking:

  • het (totaal/substantieel) gebrek aan grondstoffen als gevolg van de opgelegde sancties/het handelsembargo;
  • het wegvallen van (een substantieel deel van) de afzetmarkt;
  • het hebben van een handelsrelatie die rechtstreeks getroffen wordt door de opgelegde sancties/het handelsembargo.

Ben je om een andere reden getroffen door het conflict tussen Rusland en Oekraïne? Dan moet je jouw situatie uitvoering motiveren in je aanvraag. Opgelet: alleen verwijzen naar de prijsstijgingen op vlak van energie, brandstof, grondstoffen, enz. is onvoldoende. Je moet dit kaderen in het licht van je concrete activiteit.

3. Minstens 4 kwartalen zijn betaald

De wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen van minstens 4 kwartalen uit de afgelopen 16 kwartalen moeten effectief betaald zijn. Deze referteperiode loopt vanaf het kwartaal waarin de maand van de uitkering ligt.

Voor starters, die maximaal 12 kwartalen onderworpen zijn aan het sociaal statuut volstaat de betaling van 2 kwartalen.

Bedrag van de uitkering

Het bedrag van de uitkering hangt af van de sociale bijdragen die je betaalt. Je hebt gezinslast van zodra je minstens één persoon (andere dan jezelf) ten laste hebt op je ziekenboekje. 

  Met gezinslast Zonder gezinslast
Volledige uitkering 1 747,16 euro 1 398,17 euro
Halve uitkering  873,58 euro  699,09 euro

Zelfstandigen in hoofdberoep krijgen de volledige uitkering. Ook zelfstandigen in bijberoep, artikel 37, student-zelfstandigen, die evenveel bijdragen betalen als een hoofdberoep krijgen dit bedrag. Dit geldt eveneens voor zelfstandigen, die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben, maar nog geen pensioen opnemen.

Zelfstandigen die een verminderde bijdrage betalen, krijgen de halve uitkering. Deze halve uitkering geldt voor :

  • zelfstandigen in bijberoep en artikel 37 die een sociale bijdrage betalen tussen 387,08 euro en 774,16 euro per kwartaal
  • student-zelfstandigen, die een bijdrage betalen van minder dan 774,16 euro per kwartaal
  • gepensioneerden, die minstens 277,56 euro per kwartaal betalen
  • zelfstandigen, ouder dan 65 jaar zonder pensioen, die een bijdrage betalen tussen 387,08 euro en 774,16 euro per kwartaal

Voor de controle van het bedrag van de sociale bijdrage houden we rekening met de verplichte voorlopige bijdrage, berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Voor startende zelfstandigen kijken we naar de verplichte startersbijdrage.

Cumul met een vervangingsinkomen

Het overbruggingsrecht kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. Maar de som van beide uitkeringen wordt beperkt tot het bedrag van het overbruggingsrecht. Als het plafond overschreden wordt, wordt het overbruggingsrecht verminderd. Het cumulplafond wordt altijd op maandbasis bekeken, ook al slaan de uitkeringen niet op dezelfde dagen.

De cumul is mogelijk met de volgende vervangingsinkomsten: arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap, werkloosheid, tijdskrediet, …

Het niet of niet correct aangeven van een vervangingsinkomen of van het bedrag ervan kan leiden tot een terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen.

Aanvraag

De aanvraag moet ingediend worden voor het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor de uitkering wordt gevraagd. Er is voor iedere maand een afzonderlijke aanvraag nodig.

Voorbeeld : de uitkering van april 2022 kan aangevraagd worden tot 31 december 2022.

 

Sociale rechten

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht is er geen “behoud van sociale rechten” voorzien in het crisis-overbruggingsrecht.

Dat betekent dat er voor de maanden en kwartalen waarin er een crisis-overbruggingsuitkering betaald wordt, geen vrijstelling van sociale bijdragen voorzien is met een volledig behoud van je sociale rechten.

Je sociale bijdragen blijven verschuldigd voor deze kwartalen en je bent maar in orde met je sociaal statuut na de betaling van de sociale bijdragen.