Vrijstelling sociale bijdragen

Leestijd: Later lezen?

In drie situaties kun je als zelfstandige vrijgesteld worden van de persoonlijke sociale bijdragen: de gelijkstelling met het bijberoep, het statuut van de student-zelfstandige en in geval van tijdelijke financiële of economische moeilijkheden.

Gelijkstelling met bijberoep

Als je gelijkgesteld wordt met een zelfstandige in bijberoep, betaal je lagere of soms zelfs geen sociale bijdragen. Je moet dan wel één van deze voorwaarden vervullen:

 • getrouwd zijn met een partner die volwaardige rechten heeft voor pensioen, kinderbijslag en ziekteverzekering
 • een overlevingspensioen genieten
 • vastbenoemde leerkracht zijn met een uurrooster tussen de 50 en 60 %: je bouwt dan via het ambtenarenstatuut pensioenrechten op
 • onder een bepaalde inkomensgrens blijven

Denk eraan: wie geen of verminderde bijdragen betaalt, bouwt ook geen sociale rechten op.

Student-zelfstandige

Ook als je het statuut van student-zelfstandige hebt aangevraagd, betaal je lagere of soms zelfs geen sociale bijdragen. Je moet dan wel al de volgende voorwaarden vervullen:

 • je bent tussen 18 en 25 jaar oud
 • je volgt studies in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland
 • je bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per jaar of 17 lesuren per week om een diploma te behalen dat erkend wordt in België
 • je volgt regelmatig de lessen of je neemt deel aan de examens voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren of je bent erkend als student-ondernemer door de onderwijsinstelling
 • je blijft onder een bepaalde inkomensgrens

Zware betalingsmoeilijkheden

Vrijstelling kan je ook toegestaan worden als je tijdelijke financiële of economische moeilijkheden hebt. Je moet je aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds of via een portaalsite van de overheid. En je moet aantonen dat je omwille van tijdelijke problemen de verschuldigde bijdrage effectief niet kunt neerleggen. Het RSVZ zal je aanvraag dan verder onderzoeken en een beslissing nemen. De uitzondering geldt alleen voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten en gepensioneerden. Als zelfstandige in bijberoep val je uit de boot.

Stelt het RSVZ je deels of volledig vrij van bijdragen? Dan heeft dat geen invloed op je recht op kinderbijslag, ziekte-uitkeringen of de terugbetaling van gezondheidszorgen. Jammer genoeg bouw je voor de vrijgestelde bijdragen ondertussen geen pensioenrechten op – tenzij je vóór de verjaringstermijn van vijf jaar de vrijgestelde bijdragen plus de bijbehorende verhogingen vereffent.

In het volgende document vind je meer informatie over de voorwaarden en de procedure.

Vrijstelling vennootschapsbijdrage

Met je sociale bijdragen bouw je rechten op die jou persoonlijk ten goede komen. Met de vennootschapsbijdrage financier je initiatieven waarvan álle zelfstandigen profiteren. Beschouw het gerust als een solidariteitsbijdrage. In bepaalde omstandigheden kan je vennootschap een vrijstelling genieten. We sommen ze hieronder helder op.

Vrijstelling jonge vennootschappen

Een personenvennootschap kan in de eerste drie jaar een vrijstelling krijgen. Dat op voorwaarde dat de zaakvoerders/bestuurders en de meerderheid van de werkende vennoten in de tien jaar vóór de oprichting maximaal drie jaar zelfstandige waren.

Vrijstelling vennootschap zonder activiteit

Als je vennootschap gedurende een volledig kalenderjaar geen enkele activiteit had, hoef je de vennootschapsbijdrage voor dat jaar niet te betalen. Je sociaal verzekeringsfonds mag de vrijstelling toestaan op basis van een attest van de dienst vennootschapsbelastingen - met de vermelding dat de vennootschap met ingang vanaf een bepaald kalenderjaar geen handels- of burgerrechtelijke activiteit meer uitoefent.

Definitieve vrijstelling

Terwijl de hierboven genoemde vrijstellingen per kalenderjaar worden herzien, ben je in sommige omstandigheden definitief vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage:

 • je vennootschap werd failliet verklaard
 • je vennootschap maakt een gerechtelijke reorganisatie door, gehomologeerd door de ondernemingsrechtbank, en is niet vernietigd of ontbonden
 • je vennootschap bevindt zich in een toestand van vereffening, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp