Definitie ‘gehandicapt kind’ uitgebreid voor bepaalde verloven

03 januari 2019

Net zoals begin dit jaar al gebeurde voor het tijdskrediet, wordt de definitie ‘gehandicapt kind’ nu ook uitgebreid voor ouderschapsverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof. De nieuwe definitie houdt niet alleen rekening met de handicap van het kind, maar ook met de integratie van het kind en de belasting op het gezin.

Bestaande regelgeving

Ouderschapsverlof

Wie meer tijd wil besteden aan de zorg van zijn kind, kan hiervoor (naast de mogelijkheden tot het nemen van tijdskrediet) ouderschapsverlof nemen. Met ouderschapsverlof kan een werknemer zijn loopbaan volledig onderbreken, verminderen tot een halftijdse betrekking of zijn prestaties verminderen met 1/5.

Dat kan naar aanleiding van de geboorte of de adoptie van een kind tot het de leeftijd van 12 jaar bereikt. Deze leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 21 jaar wanneer het gaat om een gehandicapt kind.

Adoptieverlof

Wanneer een werknemer een kind adopteert, heeft hij recht op een adoptieverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum 6 weken wanneer het kind bij het begin van dit verlof nog geen 3 jaar is. Deze periode wordt beperkt tot 4 weken wanneer het kind wel al 3 jaar is bij het begin van het verlof. Vanaf 1 januari 2019 heeft elke ouder recht op 6 weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het kind. Deze periode wordt om de 2 jaar uitgebreid met één week. De maximumduur wordt verdubbeld wanneer het gaat om een gehandicapt kind.

Nieuwe definitie ‘gehandicapt kind’

Om te kunnen spreken van een gehandicapt kind was het voor zowel ouderschapsverlof als het adoptieverlof nodig dat het ging om een kind met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66%, of een aandoening die leidt tot een erkenning van minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving met betrekking tot de kinderbijslag.

Voortaan zal de notie gehandicapt kind worden uitgebreid naar kinderen die een handicap hebben die ten minste 9 punten toegekend krijgt in alle drie de pijlers samen van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag. Dit betekent dat niet alleen de gevolgen van de aandoening op de lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van het kind in rekening worden gebracht, maar tevens de gevolgen op zijn activiteit en participatie aan het dagelijkse leven, alsook de belasting op de familiale omgeving.

Vanaf wanneer?

De wijziging van de notie gehandicapt kind voor adoptieverlof en ouderschapsverlof is opgenomen in de wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 14 december 2018 die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2018. De wet treedt in werking op de tiende dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en dus vanaf 31 december 2018. Alle aanvragen die bij de werkgever worden ingediend na die datum, zullen onder deze nieuwe regels vallen. 

Ook voor pleegouderverlof?

De uitbreiding van de definitie ‘gehandicapt kind’ gebeurde al begin dit jaar voor wat betreft het tijdskrediet. De huidige wetswijziging heeft de bedoeling om de notie gehandicapt kind voor bepaalde verloven terug gelijk te trekken.

Dezelfde notie zal eveneens worden ingevoerd voor wat betreft het pleegouderverlof. De bepalingen omtrent het pleegouderverlof zijn echter opgenomen in andere wetgeving, namelijk in het wetsontwerp diverse sociale bepalingen. Dit wetsontwerp is al aangenomen in de Kamer op 22 november 2018, maar moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad alvorens het in werking kan treden.

Meer weten over het adoptieverlof of pleegouderverlof? Lees dan afdeling 11 van de sociale Gids in Trefzeker. Meer informatie over het ouderschapsverlof, vindt u in afdeling 12.I. 

Bron:
Wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 21 december 2018.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates