Eindejaarstoelages in de verschillende overheden 2018

05 december 2018

Eindejaarstoelage in de lokale besturen

De eindejaarstoelage voor de personeelsleden van de lokale besturen bestaat uit een vast en een variabel gedeelte.

Vast gedeelte

Het vast bedrag van de eindejaarstoelage wordt elk jaar aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer.

Het forfaitair bedrag van het vorige jaar wordt vermeerderd met een coëfficiënt die wordt vastgesteld door het gezondheidsindexcijfer van oktober van het uitbetalingsjaar te delen door het gezondheidsindexcijfer van oktober van het vorige jaar.

Voor 2018 betekent dit:


                                       gezondheidsindex oktober 2018
Vast gedeelte 2017 X  ------------------------------------------------------------------
                                       gezondheidsindex oktober 2017 (afgevlakte
                                       gezondheidsindex voor oktober 2017)

Hetzij:

                        105,54
€ 374,13 X     -------------  = € 381,31
                        103,55

In twee sectorale akkoorden hebben de besturen zich ertoe verbonden om vanaf 2002 het vast bedrag te verhogen met 148,74 EUR en vanaf 2006 nog eens met 100 EUR. Door het sectoraal akkoord 2008-2013 is dit bedrag nog eens verhoogd met 250 EUR. In dat laatste akkoord werd bovendien afgesproken om het vast gedeelte van de eindejaarstoelage vanaf het jaar 2010 t.e.m. 2013 jaarlijks nog te verhogen met 100 EUR. Deze verhogingen zijn onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Dat brengt het totale vast gedeelte van de eindejaarstoelage voor het jaar 2018 op 1.280,05 euro, wat de som is van het 381,31 (basis 2018) + 148,74 (verhoging 2002) + 100 (verhoging 2006) + 250 (verhoging 2008) + 100 (verhoging 2010) + 100 (verhoging 2011) + 100 (verhoging 2012) + 100 (verhoging 2013).  

Veranderlijk gedeelte

Het veranderlijk bedrag van de eindejaarstoelage is gelijk aan 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging verschuldigd aan de betrokkene voor de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar.

Het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage stemt overeen met het resultaat van de volgende formule:
2,5% x (brutojaarwedde van oktober 2018 + brutojaarbedrag haard- en standplaatstoelage oktober 2018).

Bedrag waarop socialezekerheidsbijdragen moet berekend worden:

Voor de vastbenoemden is de eindejaarstoelage slechts gedeeltelijk onderworpen aan sociale bijdragen. Het onderworpen gedeelte bedraagt 930,25 euro (of 31,51 euro wanneer de verhoging van de eindejaarstoelage met 148,74 + 100 + 250 + 100 + 100 + 100 + 100 niet wordt toegepast).

Voor de contractuelen is het volledig bedrag van de eindejaarstoelage onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.  

Eindejaarstoelage in de federale overheid

Voor de federale overheid moet voor de eindejaarspremie een onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen:

  • het federaal administratief openbaar ambt enerzijds (FOD);
  • en alle andere federale overheidsdiensten anderzijds (KB 1979).  

Het federaal administratief openbaar ambt (FOD)

Dit betreft de overheidsdiensten die limitatief omschreven werden in de wet van 22 juli 1993. Hieronder vallen o.a. FOD P&O, MLV voor het burgerpersoneel, RIZIV, RJV,… .

De eindejaarstoelage is samengesteld uit een vast gedeelte, een variabel gedeelte afhankelijk van de jaarlijkse bezoldiging en een variabel gedeelte afhankelijk van de maandelijkse bezoldiging.

Vast gedeelte

Het vast gedeelte wordt berekend in overeenstemming met de volgende formule:
Vast bedrag 2017 x (gezondheidsindex oktober 2018 / gezondheidsindex oktober 2017)
= 730,81 x (105,54/103,55) = 744,85 EUR.

Voor statutairen bedraagt het aan RSZ onderworpen gedeelte 395,0223 euro.

Gedeelte dat varieert met de jaarlijkse bezoldiging

Het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage wordt voor ieder personeelslid afzonderlijk berekend en bedraagt 2,5% van de jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging.

Dit bedrag komt overeen met het resultaat van de volgende formule:
2,5% x (brutojaarwedde van oktober 2018 + brutojaarbedrag haard- en standplaatstoelage oktober 2018).

Gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging

Dit variabel gedeelte bedraagt 7 % van de maandelijkse bruto bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van 2018, met de twee volgende correcties:

  • het wordt opgetrokken tot 100,95 euro (aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld) hetzij 172,3115 euro, geïndexeerd, als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag;
  • het wordt beperkt tot 201,90 euro (aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld) hetzij 344,6231 euro, geïndexeerd, als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.  

Andere federale overheidsdiensten (K.B. 1979)

Dit betreft de federale overheidsdiensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het KB van 23 oktober 1979.

De eindejaarstoelage is samengesteld uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. 

Vast gedeelte

Het vast gedeelte wordt berekend overeenkomstig de toepassing van de volgende formule:
Vast bedrag 2017 x (gezondheidsindex oktober 2018 / gezondheidsindex oktober 2017)
= 374,16 euro x (105,54/103,55)
= 381,35 euro.

Voor statutairen bedraagt het aan RSZ onderworpen gedeelte 31,5228 euro.

Veranderlijk gedeelte

Het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage wordt voor ieder personeelslid afzonderlijk berekend en bedraagt 2,5% van de jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging berekend op basis van het loon van oktober 2018.  

Eindejaarstoelage in de Vlaamse overheid

De eindejaarstoelage voor het personeel van de Vlaamse overheid is gelijk aan het hieronder bepaalde percentage van het brutosalaris van de maand november: 

  Vanaf het kalenderjaar % van het brutosalaris
Voor de rangen A2 en hoger, A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 en A148 2014 59,51%
Voor de rangen A1, B3, B2, C3 en C2 2014 66,27%
Voor de rangen B1, C1, D3 en D2 2014 73,68%
Voor de rang D1 2014 80,12%

De referteperiode loopt van 1 januari tot en met 30 september. De eindejaarstoelage wordt uitbetaald tijdens de maand december van het betreffende jaar.  

Ter info een artikel uit de nieuwsbrief opleidingen van vorige maand.

Sociaal recht in de praktijk voor lokale besturen
In deze 6-daagse opleiding leert u alles wat u nodig heeft om uw werk op de personeelsdienst van een lokaal bestuur correct uit te voeren.

Bron:

Omzendbrief nr. 667 van 23 november 2018 - Eindejaarstoelage 2018, BS 29 november 2018

Omzendbrief nr. 668 van 23 november 2018 - Eindejaarstoelage 2018, BS 29 november 201
8

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates