Heeft uw werknemer recht op verlof voor het communiefeest van zijn kind?

28 maart 2019

Moet de werkgever de afwezigheid van zijn werknemer wegens communiefeest of feest van de vrijzinnige jeugd betalen?

Het seizoen van de eerste en plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd staat weer voor de deur. Mogelijk krijgt u binnenkort de vraag of een werknemer recht heeft op kort verzuim.

Kort verzuim

Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang het over een eerste dan wel een plechtige communie gaat.

Wanneer een kind van de werknemer of van de echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner zijn plechtige communie doet, heeft de werknemer recht op één dag kort verzuim of klein verlet. Dit klein verlet is ook mogelijk wanneer het kind deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd.

In beide gevallen kan de werknemer één dag zonder loonverlies afwezig zijn van het werk. Deze dag valt in principe samen met de dag van de plechtigheid. Wanneer de dag van de plechtigheid een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag is, dan mag de werknemer afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt. Let op! Dit is een minimumreglementering. De cao’s van uw sector of onderneming alsook het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst kunnen een afwijkende, meer uitgebreide regeling voorzien.

Indien een werknemer beroep wenst te doen op een dag kort verzuim, dan moet hij u wel vooraf verwittigen, en zo nodig een bewijs leveren. Dit kan aan de hand van een attest uitgereikt door de catechist(en) of het organiserend comité van het feest van de vrijzinnige jeugd.

Merk op, dit kort verzuim geldt echter niet voor de eerste communie en de vrijzinnige tegenhanger ervan, het lentefeest.

Wilt u meer weten over kort verzuim? U kan alles nog eens nalezen in afdeling 14 van de Sociale Gids op Trefzeker.

Afwezig op het werk (schorsing van de arbeidsovereenkomst)
Tijdens deze opleiding van 1 dag overlopen we alle omstandigheden die leiden tot afwezigheid op het werk met de schorsing van de arbeidsovereenkomst als gevolg.

Bron:
KB van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, BS 11 september 1963
CAO nr. 16 van 24 oktober 1974 betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor de afwezigheidsdagen ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates