Impact van re-integratie van de zieke werknemer op de arbeidsovereenkomst?

09 januari 2017

In ons artikel van 1 december 2016 hebben we de nieuwe regeling besproken rond re-integratie van zieke werknemers en de praktische gevolgen hiervan op uw onderneming.

Hierbij was er nog een aanpassing van de arbeidsovereenkomstenwet voorzien, die nu doorgevoerd is door de wet van 20 december 2016, die op 30 december 2016 gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. De wet treedt in werking op 9 januari 2017.

Deze wet past de arbeidsovereenkomstenwet op een aantal punten aan met als doel meer rechtszekerheid  creëren voor u en uw werknemer tijdens de periode van aangepast of ander werk. 

Hieronder bespreken we deze aanpassingen.

Schorsing?

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt niet geschorst wanneer de werknemer, die als arbeidsongeschikte werknemer is erkend en die de toelating heeft gekregen om het werk te hervatten, tijdelijk en met akkoord van de werkgever aangepast of ander werk uitvoert. 

Deeltijds of niet?

In eerste instantie wordt voorrang verleend aan het behoud van de initiële arbeidsrelatie. Een initiële voltijdse arbeidsovereenkomst wordt dus niet automatisch een deeltijdse overeenkomst omdat de werknemer het aangepaste werk nog maar gedeeltelijk zou kunnen uitvoeren. De werknemer behoudt in de aangepaste situatie eveneens zijn loon en voordelen van vóór de ziekte. In een bijlage aan de arbeidsovereenkomst kunnen wel andere afspraken worden gemaakt, wat aangeraden is.

Ontslagvergoeding

Wordt de werknemer ontslagen in een aangepaste of andere job, dan zal zijn ontslagvergoeding berekend worden op basis van de arbeidsovereenkomst die bestond vóór de uitvoering van het aangepast of ander werk.

Opnieuw volledig arbeidsongeschikt?

Wordt de werknemer opnieuw ziek tijdens de uitvoering van aangepast of ander werk, dan is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd, om werkgevers niet te ontmoedigen om aan re-integratietrajecten mee te werken. De werknemer valt dan meteen terug op een ziekte-uitkering, betaald door de mutualiteit.

Beëindiging op grond van overmacht

Tenslotte wordt een nieuwe regeling ingevoerd met betrekking tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van overmacht in geval van definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Voortaan zal de arbeidsovereenkomst van de definitief arbeidsongeschikte werknemer slechts beëindigd kunnen worden op grond van medische overmacht nadat het re-integratietraject (inclusief de beroepsprocedure) volledig doorlopen werd. M.a.w. zal, wanneer de arbeidsgeneesheer tot de conclusie komt dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren, eerst nagegaan worden of er aangepast of ander werk mogelijk is in de onderneming. Slechts wanneer dit niet het geval is, kan een beroep worden gedaan op medische overmacht. 

Bron: Wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, BS 30 december 2016

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates