Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Nieuw recht op zorgverlof

18 oktober 2022

Vanaf 10 november heeft je medewerker recht op maximaal vijf dagen zorgverlof per kalenderjaar om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een hulpbehoevend familielid of een persoon die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden.

Om tegemoet te komen aan de toename van de zorgbehoeften als gevolg van de vergrijzing, voorziet de wet tot gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven, die op maandag 31 oktober 2022 verscheen in het Belgisch staatsblad, in een nieuwe vorm van verlof, zijnde het zorgverlof. Dit verlof geeft werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst de mogelijkheid om maximaal vijf dagen per kalenderjaar persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een familielid of aan een persoon die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden en die omwille van een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Definities

  • Onder een familielid van de werknemer wordt verstaan: de echtgenoot van de werknemer of de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, alsook de bloedverwanten tot de eerste graad van de werknemer (dit zijn m.a.w. zijn ouders en kinderen).
  • Onder “een ernstige medische reden” wordt verstaan: elke gezondheidstoestand, al dan niet het gevolg van een ziekte of medische ingreep, die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat er behoefte is aan aanzienlijke zorg of steun.
  • Onder zorg of steun wordt elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging verstaan.

Aanrekening op verlof om dwingende redenen

Momenteel hebben medewerkers al het recht om van het werk afwezig te zijn gedurende de tijd die nodig is om het hoofd te bieden aan de problemen veroorzaakt door de gebeurtenissen die een dwingende reden uitmaken (het zogenaamde verlof om dwingende redenen). De duur van die afwezigheden bedraagt momenteel maximum tien arbeidsdagen per kalenderjaar. Deze afwezigheden worden niet bezoldigd. Meer gunstige regelingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld op het niveau van de sector of de onderneming of organisatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bij sectorale cao meer dan tien dagen afwezigheid worden toegekend en/of dat er een loonbehoud wordt gekoppeld aan dit recht op afwezigheid.

Vooreerst bepaalt de nieuwe wet dat het totaal aantal dagen verlof om dwingende reden waarop een (voltijdse) werknemer recht heeft, minstens tien arbeidsdagen per kalenderjaar bedraagt.

Verder voert de nieuwe wet in dat de werknemer voortaan maximaal vijf - al dan niet aaneensluitende - dagen zorgverlof per kalenderjaar zal kunnen opnemen binnen het bestaande verlofkrediet wegens dwingende redenen. Dit betekent dat de dag of dagen zorgverlof die je medewerker opneemt, in mindering worden gebracht van het aantal dagen verlof om dwingende redenen waarop je medewerker dat jaar recht heeft (minstens tien).

Dit zorgverlof, dat op een flexibele manier kan worden opgenomen, is complementair met een aantal bestaande verloven in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan die gericht zijn op de zorg voor een naaste die ziek is (bijvoorbeeld het verlof voor mantelzorg, het palliatief verlof en het verlof voor medische bijstand). 

Voorwaarden

De opname van het zorgverlof is aan enkele voorwaarden gekoppeld. In de eerste plaats moet je medewerker de dagen zorgverlof uiteraard gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn ingesteld. Daarnaast moet je medewerker een aantal formaliteiten naleven om gebruik te kunnen maken van het zorgverlof. Zo moet je medewerker je voorafgaandelijk op de hoogte brengen van zijn afwezigheid.  Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Ook moet je medewerker je zo spoedig mogelijk een stavingstuk voor zijn afwezigheid bezorgen. Dit bewijs wordt geleverd aan de hand van een attest van de behandelende arts van het betrokken gezins- of familielid waaruit blijkt dat de betrokkene om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Het moet bovendien gaan om een recent attest: het dient te zijn afgeleverd door de behandelende arts in het kalenderjaar waarin het zorgverlof wordt opgenomen.

Bezoldiging

De dagen zorgverlof zijn vooralsnog in principe onbezoldigd (behoudens gunstigere regelingen bijvoorbeeld op het niveau van de sector of in de onderneming), maar de wet laat de mogelijkheid om per KB een uitkering toe te kennen aan de werknemers die tijdens het zorgverlof geen aanspraak maken op een loon. De Koning kan met andere woorden een uitkering toekennen voor elke dag zorgverlof waarvoor de werknemer binnen de bestaande regeling van het verlof wegens dwingende redenen geen aanspraak kan maken op een loon.

Sanctie

Als je het zorgverlof niet toekent aan je medewerker die er recht op heeft, of de duur of de voorwaarden van het zorgverlof niet naleeft, dan riskeer je een strafrechtelijke of administratieve geldboete, waarvan het bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken medewerkers.

Bron:
Wet tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, BS 31 oktober 2022

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates